Kế hoạch học kì II năm học 2020 - 2021

Thứ bảy - 06/02/2021 08:21
  PHÒNG GD ĐT DẦU TIẾNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                            Số: 05 /KH-THBS                        Thanh Tuyền, ngày 29 tháng 01 năm 2021                                               

KẾ HOẠCH HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2020 – 2021

Căn cứ Công văn số 201 /PGDĐT- GHTH ngày 28 tháng 10 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020–2021 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng;

         Căn cứ Kế hoạch số 27 /KH- THBS  ngày 28 tháng 10 năm 2020 Kế hoạch năm học 2020– 2021 của Trường Tiểu học Bến Súc;
 Phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong học kỳ I, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Trường Tiểu học Bến Súc đề ra kế hoạch hoạt động học kỳ II năm học 2020-2021như sau:
          A. ĐỘI NGŨ
          1. CB-GV-NV: Tổng số CB, GV, NV 56/43 nữ
Cán bộ quản lý: 2/0 nữ
Giáo viên dạy lớp: 31/ 29 nữ . Trong đó: 28 GVDL; 1GVDT;  1 PCCMC; 01 hộ sản
 Giáo viên dạy môn: 12/7 nữ 
Thiết bị: 1/0 nữ  ;  Thự viện: 1/1 nữ; Tổng PTĐ: 1/1 nữ 
Văn thư: 1/1 nữ; Kế toán 1/1nữ;  Y tế: 1/1 nữ; Bảo vệ: 3/0nữ; Phục vụ: 2/2 nữ
2. Học sinh:        
a.Tổng số lớp: 28 lớp; Số học sinh 1001 HS/485 nữ
          b. Học 2 buổi/ ngày: 28 lớp; Tỉ lệ 100%
          c. Học 2 buổi/ ngày có bán trú:  16 lớp; 550 HS/268nữ.  Tỉ lệ 54,9%
          B. NHIỆM VỤ CHUNG
           Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: vừa tịch cực thực hiện giải pháp phòng chống covid-19 vừa xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với địa phương, tăng cường các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học qua Internet và trên truyền hình.
          Tăng cường cơ sở vật chất; rà soát; dự báo quy mô phát triển giáo dục để xây dựng trường, lớp đáp ứng nhu cầu người học; quản lý, sử dụng hiệu quả CSVC để thực hiện CTGDPT 2018, đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học, giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.
          Thực hiện các nội dung đổi mới chương trình, sách giáo khoa đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình; chuẩn bị các điều kiện triển khai đối với lớp 2 từ năm học 2021-2020. Tiếp tục thực hiện hiệu quả CTGDPT cấp tiểu học từ lớp 2- đến lớp 5.
          Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, chuẩn hóa trình độ đào tạo, nâng cao chất lượng chuẩn nghề nghiệp; thực hiện bồi dưỡng GV,CBQL giáo dục giúp thực hiện tốt CTGDPT và nâng cao chât lượng.
           Đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủgắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục và quản trị nhà trường; chú trọng đổi mới công tác quản lý; quản trị trường học; tăng cường nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục tiểu học. kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm đối với gia đình- nhà trường- xã hội. Thực hiện tốt cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp với điều kiện địa phương.
           C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 I. Quy hoạch mạng lưới trường, lớp; tăng cường CSVC đáp ứng thực hiện CTGDPT  
           Triển khai Đề án: Đảm bảo CSVC cho chương trình GDPT giai đoạn 2017-2025, quản lý và sử dụng hiệu quả CSVC hiện có. Rà soát các hạng mục, nội dung đầu tư CSVC, ưu tiên đầu tư, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để đưa vào giai đoạn 2021-2025 , đặc biệt là thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 1 năm học 2020-2021 và lớp 2 năm học 2021-2022.
           Duy trì kết quả về công tác PCGDTH-THCS; PCGDTHPT. Chủ động tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng PCGDTH và phấn đấu đạt chuẩn ở mức cao hơn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
          Củng cố, cập nhật, bổ sung , hoàn thiện các tiêu chuẩn về trường đạt Chất lượng giáo dục; trường đạt chuẩn Quốc gia.
         Giữ vững danh hiệu Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1và Trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.
II. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
           1. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục
Lớp 1, Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 gồm: 17 tuần thực học và các hoạt động khác. Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo quy định của Chương trình; các môn học tự chọn; các hoạt động củng cố; các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh. Xác định nội dung, hình thức tổ chức, phân bổ thời lượng cho các nội dung dạy học trên cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, thời lượng các mồn học bắt buộc theo quy định của chương trình.
Tham dực các lớp bồi dưỡng GV và CBQL về thay SGK và thực hiện CTGDPT 2018 theo quy định.
          Lớp 2 đến lớp 5, tiếp thục thực hiện theo chương trình Giáo dục phổ thông được ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: 17 tuần thực học và các hoạt động khác.
          Giáo viên chủ động thực hiện điều chỉnh nội dung, yêu cầu  của bài học và các hoạt động giáo dục một các linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học của nhà trường.
Thực hiện dạy học 2 buổi / ngày 100% cho học sinh.
Tổ chức bán trú nghiêm túc theo thực đơn cân bằng dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Xây dựng kế hoạch thực hiện việc bảo đảm SGK, CSVC, trang thiết bị dạy học. Huy động các nguồn lực hỗ trợ SGK cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo đối với học sinh lớp 2  năm học 2021-2022 trên cơ sở của học sinh lớp 1 cuối năm học 2020-2021
Tham gia tập huấn sử dụng SGK nghiêm túc, đầy đủ. Tổ chức lựa chọn tài liệu, SGK, tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 theo khi có văn bản triệu tập.
Thực hiện nghiêm Các chỉ thị, Công văn hướng dẫn của các ngành, các cấp về dạy thêm, học thêm. Công văn chỉ đạo về giáo dục kỹ năng sống ; văn hóa giao thông; chuyên đề vệ sinh răng miệng và tích hợp nội dung bảo vệ môi trường; đảm bảo giảng dạy tốt 4 tiết/tháng nội dung hoạt động trải nghiệm; giáo viên chủ nhiệm phối kết hợp với gia đình và cộng đồng để thực hiện giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kỹ thuật phù hợp với thực tế của địa phương và nhà trường.
Triển khai các phương pháp, hình thức dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh. Đảm bảo về mục tiêu của giáo dục tiểu học, theo chuẩn kiến thức kỹ năng; tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn  tại các tổ khối trong trường . Nội dung sinh hoạt chuyên môn phải trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp giảng dạy.
2. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và đánh giá học sinh
2.1. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
Tiếp tục nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường theo hướng đổi mới để hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên tránh hình thức mang tính thông báo.
Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn do cụm tổ chức nhằm học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao chất lượng đào tạo.
Đảm bảo các hoạt động thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện như: Hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ theo năng khiếu, sở thích của học sinh. NGLL, Lịch sử địa phương…
Thực hiện có hiệu quả về thời khóa biểu linh hoạt.
2.2. Đánh giá học sinh
Thực hiện nghiêm đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.  Đối với học sinh lớp 1 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 dựa trên nguyên tắc: Đánh giá học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt được theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và những biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh theo yêu cầu cần đạt của chương trình; thực hiện đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.
Thực hiện nghiêm việc Khen thưởng học sinh đúng Thông tư hướng dẫn.
3. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học, Mĩ thuật
 Tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2025”. Khối lớp 3; 4; 5 học 4 tiết/ tuần theo Chương trình Family and Friends. Lớp 2 học 2tiết/ tuần Chương trình Tinytalk. Lớp 1 học Chương trình tự chọn theo chương trình GDPT 2018 với thời lượng 2 tiết /tuần một cách linh hoạt, hiệu quả.
Tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh và phương pháp dạy học cho giáo viên tiếng Anh trong nhà trường.
Thực hiện giảng dạy môn Mỹ thuật theo phương pháp mới theo công văn số 2070/CV/BGDĐT – GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tổ chức dạy Tin học 2tiết/ tuần từ lớp 3 đến lớp 5; lớp hai 1 tiết/ tuần. Lớp 1, cho các em làm quen máy tính với thời lượng từ 1tiết/tuần, thực hiện từ tuần 19 theo PPCT và tài liệu giảng dạy Cùng em học Tin học. Tổ chức giảng dạy và học tập tài liệu Lịch sử địa phương, lồng ghép trong tiết HĐTN hoặc tiết SHCH. Thực hiện giảng dạy VHGT từ tầun 19 tất cả các khối lớp.
4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ  có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường dạy Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số
Năm học 2020-2021, Toàn trường có 19/10 nữ học sinh dân tộc thiểu số. Nhà trường không tổ chức dạy chuyên biệt tiếng dân tộc. Giáo viên chủ nhiệm các lớp có học sinh dân tộc thường xuyên thực hiện dạy tăng cường Tiếng Việt cho các em.
5. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống; tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động trải nghiệm; xây dựng và phát triển thư viện đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngtheo hướng tiếp cận năng lực học sinh
Thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động trải nghiệm, ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa, làm quen với một số ngành nghề truyền thống ở địa phương.
Tổ chức tốt hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho các em, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử. Thực hiện giáo dục các kỹ năng thường gặp trong đời sống hằng ngày của học sinh như: quản lý tài chính, tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, môi trường mạng, chăm sóc sức khỏe, y tế trường học, ứng phó và phòng tránh với diễn biến dịch Covid -19 và các dịch bệnh thường gặp…
Tổ chuyên môn đều thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ; nâng cao hiệu quả giờ dạy. Các lớp tiếp tục áp dụng về phương pháp “Bàn tay nặn bột ở môn TN-XH, môn Khoa học đối với những bài có nội dung thực hiện được100% giáo viên đổi mới phương pháp, nghiên cứu và thực hiện đúng tinh thần của Thông tư 22/2016 ngày 22/9/2016 và Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT đối với lớp1.
Tất cả giáo viên ký cam kết không vi phạm về dạy thêm - học thêm.
Đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác bán trú.
Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác Thiết bị, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ.
Khuyến khích giáo viên làm ĐDDH điện tử phổ biến, nhân rộng. 
7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục về thực hiện CTGDPT 2018, đặc biệt đội ngũ giáo viên lớp 2 năm học 2021-2022
7.1. Đội ngũ giáo viên
Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên các chủ trương, quan điểm đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục và đào tạo theo yêu cầu trước mắt và lâu dài. Tham mưu với Đảng ủy xã cử giáo viên đạt thành tích trong nhiệm vụ, nổi bậc trong các hoạt động tham gia lớp cảm tình đảng và trung cấp lý luận chính trị - hành chính.
Chấp hành nghiêm túc về công tác bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học của Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 về Ban hành chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
Thực hiện kế hoạch tập huấn cho GV theo CTGDPT 2018 theo kế họach của Phòng GDĐT; Sở GDĐT đồng thời GV biết tự bồi dưỡng qua mạng thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả.
 Lập danh sách  đội ngũ GV lớp 2 năm học 2021-2022 tập huấn Chương trình 2018
7.2. Cán bộ quản lý
Tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ GD&ĐT.
Tiếp tục bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý chỉ đạo.
Tích cực tham gia đầy đủ kịp thời các lớp bồi dưỡng thường xuyên theo quy định. Lập kế hoạch kiểm tra trong đó có chú trọng kiểm tra theo chuyên đề, công tác về bán trú, an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động NGLL, hoạt động trải nghiệm của đơn vị.
Thực hiện nghiêm “Ba công khai” theo Thông tư 36/2017 của Bộ GDĐT như: Trình độ đội ngũ, CSVC, Tài chính, chất lượng đào tạo…
Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ nhà trường.
Thực hiện nghiêm túc về chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ.
Tổ chức thực hiện bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên, học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học giữa trường Tiểu học và trường THCS.
Tiếp tục đổi mới về công tác Thi đua - Khen thưởng đồng thời tham gia đầy đủ các hội thi các cấp.
Thực hiện tốt công tác Đội TNTP HCM theo hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện Dầu Tiếng và xã Đoàn Thanh Tuyền.
Tham mưu với Ngành, chính quyền địa phương, tăng cường các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, đảm bảo các điều kiện về đội ngũ, trường lớp phù hợp với tình hình thực tế của trường nhằm nâng cao chất lượng và chuẩn bị điều kiện về CSVC, đội ngũ đáp ứng yêu cầu thay sách giáo khoa lớp 2 theo Chương trình 2018 tiến tới chu kỳ thay sách lớp 3;4; 5.  Chọn cử CB, giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng thay sách giáo khoa theo chương trình 2018  cho giáo viên lớp 2 ( 07 GV) năm học 2021-2022 tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng khi có Công văn triệu tập; kể cả tập huấn trực tuyến.
7.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý
         Tiếp tục thực hiện nghiêm và hiệu quả các phần mềm quản lý và dạy học như: PCGDTH; Emis; Pmis; Misa…
      Thực hiện các Hội thi theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích giáo viên thiết kế bài dạy trên máy tính, tạo ngân hàng kế hoạch bài dạy điện tử, chia sẻ trong tổ khối, nhà trường. Khai thác hiệu quả ĐDDH sẵn có và tự làm, Thường xuyên nghiên cứu, tra cứu tài liệu quản lý, giảng dạy, học tập trên Internet.
       Khai thác hiệu quả Website của đơn vị.
          III. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học
  1. Công tác truyền thông
Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách về đổi mới và phát triển giáo dục.
            Cung cấp thông tin về giáo dục của đơn vị qua thông báo, công khai, mail nội bộ, Website đơn vị…nêu gương người tốt, việc tốt, các gương nhà giáo điển hình, sáng tạo, đổi mới và hiệu quả trong nhà trường.
             Thực hiện nghiêm quy định về ngày Tuyên truyền pháp luật của đơn vị (Họp HĐSP cuối tháng). Tổ chức sinh hoạt tốt Ngày pháp luật, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác theo dõi tình hình thực hiện pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.
          Cập nhật thường xuyên những Văn bản mới trên bản thông tin Tuyên truyền Pháp luật cho CB,GV,NV theo dõi, thực hiện.
          Tuyên truyền và cung cấp thông tin về CTGDPT 2018, viết bài, đưa tin, nêu gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến…
2. Xây dựng, quản lý môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, thân thiện, chất lượng và bình đẳng
Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp.
Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào đầu tuần; thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ, các bài tập thể dục tại chỗ trong học tập, sinh hoạt cho học sinh.
Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, thông qua các di tích lịch sử, di sản văn hóa của đất nước, của địa phương vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.
Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động trải nghiệm, giáo dục ngoài giờ lên lớp…
Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động chống tiêu cực và kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.   
Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.
 Thực hiện sáng tạo, nâng cao chất lượng các nội dung của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”; “Trường học xanh – sạch – đẹp –an toàn” “ Trường học An toàn”…    
IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC
1. Công đoàn tham gia xây dựng tổ chức Đảng
 Thường xuyên vận động đoàn viên tham gia các phong trào, học tập đầy đủ các buổi học Nghị quyết do cấp trên tổ chức để cán bộ giáo viên thực hiện đúng đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, nâng cao được ý thức, phát huy được tư tưởng cách mạng cao.
 Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp.
          2. Công tác ĐoànThanh niên
 Đoàn viên giáo viên làm nòng cốt xây dựng hoạt động Đội vững mạnh, có chất lượng. BCH chi đoàn trường đảm bảo chỉ đạo Đội hoạt động đạt hiệu quả tích cực.
3. Công tác Đội
Đảm bảo chỉ tiêu kết nạp Đội trong tháng 2 phấn đấu 100 % HS trong độ tuổi thiếu niên được kết nạp Đội.
Giúp đỡ học sinh phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Xây dựng 70 % chi đội trở lên đạt chi đội mạnh, đẩy mạnh hoạt động của liên đội, cuối năm giữ vững Liên đội xuất sắc.
 Tổ chức các hoạt động ngoài giờ, sinh hoạt dưới cờ, phối hợp cùng GVCN thực hiện các nội dung HĐGDNGLL, hoạt động trải nghiệm với các chủ điểm hoạt động chung trong tháng.
 Tổ chức các hoạt động ngoại khoá theo các chủ đề riêng từng tháng.
 Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng- Mừng xuân Tân Sửu vui tươi, bổ ích. Tập trung nhiệm vụ giúp bạn vượt khó, vui xuân đón tết…
4. Công tác tài chính, văn phòng
 Xây dựng nguồn lực xã hội hoá giáo dục.
  Quan tâm công tác vận động trong phụ huynh, nhân dân, thu hút mọi nguồn lực cho sự nghiệp giáo dục, tích cực hỗ trợ vật chất, tinh thần chăm lo giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho con em rèn luyện học tập.
 Lập kế hoạch, dự toán chi ngân sách đã được cấp; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 kịp thời sau khi đơn vị được giao dự toán năm. 
 Thực hiện đúng nguyên tắc tài chính trong việc thu, chi. Đảm bảo đúng, đầy đủ chế độ cho CB, GV, NV.
 Tổ chức tốt công tác văn phòng, lưu trữ đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách; Tổng hợp số liệu chính xác, báo cáo đúng thời gian quy định. Thực hiện tốt thông tin 2 chiều.
V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Kế hoạch phát triển giáo dục
Giữ vững sĩ số học sinh các khối lớp, không có học sinh bỏ học phải phát huy vai trò chủ động sâu sát của Đoàn thanh niên, TPT Đội và các giáo viên chủ nhiệm lớp. Để hạn chế học sinh lưu ban đòi hỏi mỗi giáo viên phải không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, quan tâm đến học sinh chưa hoàn thành, có biện pháp giúp đỡ để vươn lên.
2. Công tác điều tra phổ cập giáo dục
Tiến hành điều tra cơ bản theo đúng quy trình hướng dẫn của Sở GD & ĐT, của Phòng giáo dục & ĐT Dầu Tiếng, đảm bảo đầy đủ các biểu mẫu, sổ đăng bộ với số liệu rõ ràng chính xác. Chú ý khâu phân tích số liệu, nắm vững đối tượng trẻ em trong độ tuổi có hộ khẩu tại địa phương.
Tiến hành theo dõi thi đua hàng tuần về việc đảm bảo tính chuyên cần của học sinh từng lớp, cuối tuần sơ kết, thông báo cho phụ huynh, cho BGH.
3. Nâng cao hiệu quả hoạt động thi đua
a. Giáo dục đạo đức
 Nâng cao chất lượng các tiết dạy đạo đức, tổ chức dự giờ thăm lớp, kiểm tra lớp học thường xuyên.
 Chỉ đạo thực hiện tốt Hoạt động trải nghiệm bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động trong tiết chào cờ thứ 2, tiết sinh hoạt thứ 6 hàng tuần...
 Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đội, Sao; Tăng cường nội dung, cải tiến phuơng pháp, tích cực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thời gian, tổ chức các hoạt động dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực hấp dẫn, có sức thu hút và có tính giáo dục cao đối với các em học sinh.
 Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, biểu dương, nêu gương người tốt việc tốt, cải tiến việc theo dõi đánh giá, xếp loại thi đua đối với các tập thể lớp. Xây dựng phong trào thi đua liên tục, sôi nổi rộng khắp theo chủ đề, chủ điểm trong từng tháng, từng học kỳ. Động viên khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích cao hoặc tiến bộ trong mỗi đợt thi đua.
Tiếp tục thực hiện việc Tích điểm A
b. Giáo dục văn hoá
 Tham gia đầy đủ thành phần, nội dung các lớp tập huấn thay sách chương trình 2018 đối với lớp 2 năm học 2021-2020  khi có văn bản triệu tập.
 Thực hiện đúng đủ chương trình chính khoá và linh hoạt buổi thứ 2 trong ngày .
 Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, tổ chức hội giảng ở trường, ở tổ một cách thường xuyên, liên tục trong năm học.
 Tổ chức chuyên đề ngoại khoá 3 chuyên đề/1 tổ chuyên môn, tổ chức các cuộc thi về kiến thức với hình thức đa dạng, sinh động.
 Vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm tài trợ để khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào dạy và học trong nhà trường.
 c- Giáo dục Thể chất, Sức khoẻ, Vệ sinh
 Tăng cường công tác quản lý việc thực hiên chương trình dạy học chính khoá các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật và các hoạt động ngoại khoá cho học sinh.
 Xây dựng phong trào tìm hiểu chơi các trò chơi dân gian trong nhà trường. Tham gia hoạt động văn nghệ, Đội TN có kế hoạch chăm sóc công trình văn hóa, di tích tại địa phương tạo môi trường thân thiện cho học sinh.
 Tổ chức tốt các buổi học nghi thức Đội cho học sinh.
d. Xây dựng cơ sở vật chất thiết bị
Tham mưu các cấp xây dựng Thư viện Xanh
 Bổ sung đầu sách và tăng cường hoạt động thư viện.
 Cập nhật thiết bị dạy học lớp một, lập nhu cầu Thiết bị lớp hai the danh mục tối thiểu. Hướgn dẫn sử dụng hiệu quả ĐDDH.
Bổ sung thiết bị dạy học, phòng nghe nhìn, phòng học bảng tương tác.
Tổ chức tốt việc sử dụng, bảo quản tài sản của nhà trường .
Thực hiện kế hoạch thu chi và quản lý tài chính tài sản đúng chế độ, tiết kiệm.
D. CHỈ TIÊU
1. Chất lượng cuối năm
           Dưới 1% HS bỏ học    
 Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: Đạt tỉ lệ: 98,5% trở lên
           Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học:  Đạt tỉ lệ 100%
Các Hội thi, Hội giao lưu Giáo viên và Học sinh: Tham gia đầy đủ và có giải do các ngành; các cấp tổ chức như: Hội thi giáo viên giỏi ; Hội giao lưu “Văn hay chữ tốt” “ Giải thưởng Sao Khuê”; Hội thi “Trò chơi dân gian, hát dân ca”; Nét cọ tuổi thơ, Tin học trẻ...
          2. Danh hiệu thi đua
Đơn vị: Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc 
            Tập thể Tổ Lao động tiên tiến: 07 tổ
 Danh hiệu các đoàn thể:
+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.
+ Công đoàn: HTTNV.
+ Đoàn thanh niên: Xuất sắc.
+ Liên đội: Xuất sắc.
+ Đơn vị Đạt chuẩn văn hóa
Danh hiệu cá nhân:
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 08 GV trở lên.               
+ Lao động tiên tiến:              45 GV trở lên.               
* Chỉ tiêu phấn đấu:
+ Viết và áp dụng đề tài         14 đề tài trở lên
+ Thao giảng:                         03 tiết trở lên/năm/GV.
+ Dự giờ:                                09 tiết trở lên/năm/GV.
+ Làm ĐDDH: 01 ĐD trở lên/GV/năm;
+ Sử dụng 100 % ĐDDH trong các tiết dạy.
+  Tặng sách cho thư viện: Mỗi GV và học sinh có ít nhất 01 quyển.
Cuối năm học 2020-2021, tất cả các chỉ tiêu đều đảm bảo hoặc vượt với chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị CB,VC đề ra.

            Trên đây là hoạt động trọng tâm trong học kỳ II. Nhà trường, các bộ phận, Tổ khối chuyên môn sẽ cụ thể hoá nội dung hoạt động trong từng tháng, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.
           Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
  - Phòng GDĐT( báo cáo);
 - UBND xã (báo cáo)                                                                                            ( Đã ký)
 - Website (c/khai);
  - HĐSP (t/hiện);                                                                                               Lê Văn Hòa
  - Lưu: VT, H4.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 7
 
  •   Hôm nay 497
  •   Tháng hiện tại 38,974
  •   Tổng lượt truy cập 1,466,026