Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Hòa
Điện thoại:
06503531577
Hiệu Trưởng
ĐH
Lê Văn Hòa
2 Nguyễn Thanh Sơn
P.Hiệu Trưởng
chi bộ đảng
Đại học
Nguyễn Thanh Sơn
3 Nguyễn Thị Mai Hằng
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Mai Hằng
Tổ chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Thị Bông
Điện thoại:1654684800
1654684800
Email: bongdtthbensuc@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên Đặng Thị Bông
2 Ngô Thị Đa Thuy
Giáo viên Ngô Thị Đa Thuy
Tổ 1
3 Nguyễn Thị Thanh Chung
Giáo viên tổ 1 Nguyễn Thị Thanh Chung
4 Lương Thị Liễu
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên
Tổ trưởng tổ 1
12+2
Lương Thị Liễu
5 Huỳnh Hoa Phong Lan
Điện thoại:
06503531577
Email: lanhhpthbensuc@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên Tổ 1
CĐSP
Huỳnh Hoa Phong Lan
6 Doãn Thị Ngọc Giàu
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên
ĐHSP
Doãn Thị Ngọc Giàu
7 Nguyễn Thị Kim Nhẫn
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Kim Nhẫn
8 Nguyễn Thị Mai Hằng

Email: hangntmthbensuc@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Mai Hằng
Tổ 2
9 Nguyễn Thị Yến
Điện thoại:
06503531577
Tổ trưởng Tổ 2
CĐSP
Nguyễn Thị Yến
10 Nguyễn Ngọc Hường
Giáo viên tổ 2
CĐSP
Nguyễn Ngọc Hường
11 Lê Thị Vân
Điện thoại:01239676226
Email: vanlt2thbensuc@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Giáo viên
Đại học tiểu học
Lê Thị Vân
12 Trần Thị Ngọc Kiều
Giáo viên Trần Thị Ngọc Kiều
13 Huỳnh Thị Phương Thảo
Giáo viên
ĐHSP
Huỳnh Thị Phương Thảo
Tổ 3
14 Trần Anh Tuấn
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên
ĐH
Trần Anh Tuấn
15 Nguyễn Thị Việt Hà
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 3
CĐSP
Nguyễn Thị Việt Hà
16 Đặng Thị Bông
Giáo viên
ĐHSP
Đặng Thị Bông
17 Đỗ Thị Kim Phượng
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 2
12+2
Đỗ Thị Kim Phượng
18 Ngô Thị Đa Thuy
Giáo viên Tổ 4
ĐHSP
Ngô Thị Đa Thuy
Tổ 4
19 Biện Ngọc Đoan Thanh
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 4
Tổ trưởng tổ 4
ĐHSP
Biện Ngọc Đoan Thanh
20 Biện Ngọc Bích Trâm
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 4
CĐSP
Biện Ngọc Bích Trâm
21 Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 5
ĐHSP
Nguyễn Thị Ngọc Thảo
22 Trần Huỳnh Thị Anh Thư
Giáo viên
CĐSP
Trần Huỳnh Thị Anh Thư
23 Võ Kim Ngân
Giáo viên Võ Kim Ngân
Tổ 5
24 Đặng Minh Thanh Bình
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 5
ĐHSP
Đặng Minh Thanh Bình
25 Tô Thị Mẫn
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 4
12+2
Tô Thị Mẫn
26 Lê Thị Hạnh
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 5
12+2
Lê Thị Hạnh
27 Nguyễn Thị Thùy Trang
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 2
12+2
Nguyễn Thị Thùy Trang
28 Phạm Thị Hưng
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 5
CĐSP
Phạm Thị Hưng
29 Lê Thị Lệ Thu
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 5
ĐHSP
Lê Thị Lệ Thu
Tổ bộ môn
30 Huỳnh Thị Lệ Thắm
Điện thoại:
06503531577
Tổ trưởng Tổ bộ môn
ĐHSP
Huỳnh Thị Lệ Thắm
31 Huỳnh Thị Lệ Hằng
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Anh văn
CĐSP
Huỳnh Thị Lệ Hằng
32 Nguyễn Thị Cẩm Tiên
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Anh văn
ĐHSP
Nguyễn Thị Cẩm Tiên
33 Lê Văn Keo
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Mĩ thuật
ĐHSP
Lê Văn Keo
34 Nguyễn Tấn Cầu
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Âm nhạc
12+2
Nguyễn Tấn Cầu
35 Trần Minh Thanh
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Thể dục
12+2
Trần Minh Thanh
36 Trần Xuân Phương
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Thể dục
9+3
Trần Xuân Phương
37 Phan Văn Thành
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Thể dục
CĐSP
Phan Văn Thành
38 Nguyễn Thị Yến
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tin học
ĐHSP
Nguyễn Thị Yến
39 Võ Thị Dung
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Phụ trách phòng NN
ĐHSP
Võ Thị Dung
40 Mai Thị Thu Ngân
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Mĩ thuật
CĐSP
Mai Thị Thu Ngân
41 Trần Ngọc Thơm
Giáo viên
Đại học
Trần Ngọc Thơm
Tổ văn phòng
42 Trần Thị Thu Vân
Điện thoại:
06503531577
Văn thư
Tổ trưởng tổ VP
ĐH VTLT
Trần Thị Thu Vân
43 Nguyễn Thị Bích Thùy
Điện thoại:
06503531577
Kế toán
ĐHKT
Nguyễn Thị Bích Thùy
44 Nguyễn Thị Việt Hằng
Điện thoại:
06503531577
TPTĐội
ĐHSP
Nguyễn Thị Việt Hằng
45 Đỗ Thị Hồng Huệ
Điện thoại:
06503531577
Nhân viên Y Tế
TC
Đỗ Thị Hồng Huệ
46 Nguyễn Văn Quyền
Điện thoại:
06503531577
Bảo vệ Nguyễn Văn Quyền
47 Nguyễn Thanh Nguyên
Điện thoại:
06503531577
Bảo vệ Nguyễn Thanh Nguyên
48 Phạm Thị Thúy An
Nhân viên PV Phạm Thị Thúy An
49 Huỳnh Phương Tư
Điện thoại:
06503531577
Nhân viên PV Huỳnh Phương Tư
50 Nguyễn Ngọc Trọng
Bảo vệ Nguyễn Ngọc Trọng
51 Dương Thị Trúc Linh
Thư viện Dương Thị Trúc Linh
Chi bộ Đảng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Hòa
Điện thoại:0912944718
Email: Hoalv@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí Thư Chi Bộ
Hiệu Trưởng
ĐH
Lê Văn Hòa
2 Nguyễn Thanh Sơn
P.Bí thư
P.Hiệu Trưởng
Nguyễn Thanh Sơn
3 Đỗ Thị Kim Phượng
Điện thoại:
06503531577
Đảng viên
Giáo Viên
12+2
Đỗ Thị Kim Phượng
4 Nguyễn Thị Việt Hà
Điện thoại:
06503531577
Đảng viên
GV - CT.Công Đoàn
Nguyễn Thị Việt Hà
5 Biện Ngọc Đoan Thanh
Điện thoại:
06503531577
Đảng viên
Giáo Viên
ĐH
Biện Ngọc Đoan Thanh
6 Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Điện thoại:
06503531577
Đảng viên
GV - P.CT Công Đoàn
ĐH
Nguyễn Thị Ngọc Thảo
7 Huỳnh Thị Lệ Thắm
Điện thoại:
06503531577
Đảng viên
Tổ Trưởng tổ Bộ môn
ĐH
Huỳnh Thị Lệ Thắm
8 Huỳnh Thị Lệ Hằng
Điện thoại:
06503531577
Đảng viên
Giáo Viên
Huỳnh Thị Lệ Hằng
9 Doãn Thị Ngọc Giàu
Điện thoại:
06503531577
Đảng viên
Giáo Viên
Doãn Thị Ngọc Giàu
10 Nguyễn Thị Việt Hằng
Điện thoại:
06503531577
Đảng viên
Tổng PT Đội
Nguyễn Thị Việt Hằng
11 Lê Thị Vân
Điện thoại:1239676226
1239676226
Email: vanlt2thbensuc@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên Lê Thị Vân
12 Ngô Thị Đa Thuy
Giáo viên Ngô Thị Đa Thuy
13 Mai Thị Thu Ngân
Giáo viên Mai Thị Thu Ngân
14 Nguyễn Thị Kim Nhẫn
Giáo viên Nguyễn Thị Kim Nhẫn
15 Nguyễn Thị Mai Hằng
Giáo viên Nguyễn Thị Mai Hằng
16 Đặng Minh Thanh Bình
Đảng viên Đặng Minh Thanh Bình
17 Nguyễn Thị Bích Thùy
Đảng viên
ĐH
Nguyễn Thị Bích Thùy
18 Trần Ngọc Thơm
Giáo viên
Đại học
Trần Ngọc Thơm
BCH Công Đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh sơn
Chủ tịch công đoàn
ĐH
Nguyễn Thanh sơn
2 Nguyễn Thị Việt Hà
Điện thoại:
06503531577
PCT.Công Đoàn
ĐH
Nguyễn Thị Việt Hà
3 Huỳnh Hoa Phong Lan
Điện thoại:
06503531577
PCT.Công Đoàn
Huỳnh Hoa Phong Lan
4 Tô Thị Mẫn
Điện thoại:
06503531577
Thủ Quỹ Công đoàn
12+2
Tô Thị Mẫn
5 Trần Minh Thanh
Điện thoại:
06503531577
Kế toán công đoàn
12 + 2
Trần Minh Thanh
6 Huỳnh Thị Lệ Hằng
Ủy Viên
ĐH
Huỳnh Thị Lệ Hằng
7 Ngô Thị Đa Thuy
Ủy Viên
ĐH
Ngô Thị Đa Thuy
Ban thanh tra nhân dân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Quốc Minh
Điện thoại:
06503531577
Trưởng ban thanh tra nhân dân
12+2
Phạm Quốc Minh
2 Nguyễn Thị Thùy Trang
Điện thoại:
06503531577
Thành viên ban thanh tra nhân dân
TC
Nguyễn Thị Thùy Trang
3 Lê Văn Keo
Điện thoại:
06503531577
Thành viên ban thanh tra nhân dân
ĐH
Lê Văn Keo
Đoàn thanh niên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Kim Ngân
Giáo viên
TC
Võ Kim Ngân
2 Ngô Thị Đa Thuy
Giáo Viên Ngô Thị Đa Thuy
3 Đặng Thị Bông
Điện thoại:01654684800
Email: bongdtthbensuc@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên Đặng Thị Bông
4 Nguyễn Ngọc Hường
Điện thoại:
06503531577
Giáo Viên
Nguyễn Ngọc Hường
5 Phan Văn Thành
Điện thoại:
06503531577
Giáo Viên
Phan Văn Thành
6 Nguyễn Thị Cẩm Tiên
Điện thoại:
06503531577
Giáo Viên
Nguyễn Thị Cẩm Tiên
7 Doãn Thị Ngọc Giàu
Điện thoại:
06503531577
Giáo Viên
Doãn Thị Ngọc Giàu
8 Nguyễn Thị Thùy Trang
Điện thoại:
06503531577
Giáo Viên
Trung cấp
Nguyễn Thị Thùy Trang
9 Nguyễn Thanh Nguyên
Bảo Vệ
11/12
Nguyễn Thanh Nguyên
10 Đỗ Thị Hồng Huệ
Y Tế Học Đường
Trung Cấp
Đỗ Thị Hồng Huệ
11 Võ Thị Dung
Điện thoại:
06503531577
P.Bí thư chi đoàn
ĐH
Võ Thị Dung
12 Nguyễn Thị Yến
Điện thoại:
06503531577
Giáo Viên
ĐH
Nguyễn Thị Yến
13 Trần Huỳnh Thị Anh Thư
Điện thoại:01662165053
Giáo Viên Trần Huỳnh Thị Anh Thư
14 Biện Ngọc Bích Trâm
Điện thoại:
06503531577
Giáo Viên
Biện Ngọc Bích Trâm
15 Trần Thị Ngọc Kiều
Giáo viên
TC
Trần Thị Ngọc Kiều
16 Huỳnh Thị Phương Thảo
Giáo viên
Bí thư Đoàn Thanh Niên
Đại học Sư Phạm
Huỳnh Thị Phương Thảo
Ban chỉ huy liên đội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Thanh Thúy
Chi đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy
2 Lưu Hồng Bảo Ngọc
Chi đội trưởng Lưu Hồng Bảo Ngọc
3 Lê Ngọc Gia Hân
Chi đội phó Lê Ngọc Gia Hân
4 Bùi Minh Triết
UV BCHLĐ Bùi Minh Triết
5 Ashari
UV BCHLĐ Ashari
6 Nguyễn Ngọc Khánh Uyên
UV BCHLĐ Nguyễn Ngọc Khánh Uyên
7 Nguyễn Ngọc Anh Thư
UV BCHLĐ Nguyễn Ngọc Anh Thư
Thường trực hội cha mẹ học sinh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Tô Văn Quốc
Hội Trưởng Hội Cha Mẹ HS Tô Văn Quốc
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 10
 
  •   Hôm nay 897
  •   Tháng hiện tại 34,094
  •   Tổng lượt truy cập 1,461,146
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?