Kế hoạch học kì I năm học 2020 - 2021

Thứ sáu - 04/12/2020 18:47
PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        Số  31  /KH-THBS                                            Thanh Tuyền, ngày 12   tháng  10   năm 2020

KẾ HOẠCH HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

Căn cứ Công văn số 201 /PGDĐT- GHTH ngày 28 tháng 10 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020–2021 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng;

         Căn cứ Kế hoạch số 27 /KH- THBS  ngày 28 tháng 10 năm 2020 Kế hoạch năm học 2020– 2021 của Trường Tiểu học Bến Súc;
Trường Tiểu học Bến Súc xây dựng kế hoạch Học kỳ I năm học 2020-2021.
A. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CƠ BẢN
      a. Thuận lợi
      Được sự chỉ đạo kịp thời của Ngành, sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự ủng hộ tích cực của Ban đại diện cha mẹ học sinh;
     Đội ngũ CB, GV, NV có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác;
     Nề nếp sinh hoạt chuyên môn, công tác giảng dạy luôn được đổi mới, chất lượng đào tạo duy trì ổn định và có nâng cao;
     Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.
    b. Khó khăn                                      
    Đa phần giáo viên tuổi đời đã cao, trình độ Trung cấp còn nhiều.
    Học sinh nhập cư cao, cuộc sống chưa ổn định nên việc duy trì sĩ số, ảnh hưởng một phần nào đến chất lượng giáo dục chung của nhà trường.
tập, giáo dục của con em mình, giao khoán cho nhà trường.
        B. MỤC TIÊU CHUNG
             1. Năm học 2020-2021 là năm học toàn ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: vừa tịch cực thực hiện giải pháp phòng chống covid-19 vừa xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với địa phương, tăng cường các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học qua Internet và trên truyền hình.
          2. Tăng cường cơ sở vật chất; rà soát; dự báo quy mô phát triển giáo dục để xây dựng trường, lớp đáp ứng nhu cầu người học; quản lý, sử dụng hiệu quả CSVC để thực hiện CTGDPT 2018, đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học, giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.
          3. Năm đầu tiên ngành Giáo dục triển khai CTGD cấp tiểu học đối với lớp 1; thực hiện các nội dung đổi mới chương trình, sách giáo khoa đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình; chuẩn bị các điều kiện triển khai đối với lớp 2 từ năm học 2021-2020. Tiếp tục thực hiện hiệu quả CTGDPT cấp tiểu học từ lớp 2- đến lớp 5.
          4. Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, chuẩn hóa trình độ đào tạo, nâng cao chất lượng chuẩn nghề nghiệp; thực hiện bồi dưỡng GV,CBQL giáo dục giúp thực hiện tốt CTGDPT và nâng cao chât lượng.
          5. Đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủgắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục và quản trị nhà trường; chú trọng đổi mới công tác quản lý; quản trị trường học; tăng cường nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục tiểu học. kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm đối với gia đình- nhà trường- xã hội. Thực hiện tốt cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp với điều kiện địa phương.
                                 C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
          I. Thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp, duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học; đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
1. Quy hoạch mạng lưới trường, lớp; tăng cường CSVC đáp ứng thực hiện CTGDPT  
 a. Cán bộ – Giáo viên – công nhân viên:
          * Tổng số: 57/43 nữ
   Trong đó: BGH: 02/0 nữ; NV: 12/07 nữ ; GVDL: 31/29 nữ; GVBM: 12/07 nữ;
          b. Tổng số lớp – Số học sinh:
+ Tổng số lớp:     28 lớp/1003 HS/486 nữ.
         Trong đó: Khối 1: 06 lớp/212 Hs/105 nữ;
                            Khối 2: 05 lớp/199Hs/101 nữ;
                            Khối 3: 06 lớp/231 Hs/ 113 nữ;
                            Khối 4: 06 lớp/208 Hs/ 86 nữ;
                            Khối 5: 05 lớp/153 Hs/81 nữ
   Số lớp và số học sinh học 2 buổi/ngày: 28 lớp; 1003/428 nữ. Tỉ lệ 100%
   Số lớp và số học sinh học bán trú: 16 lớp; 566/275 nữ. Tỉ lệ 56,4%
           c. Triển khai Đề án: Đảm bảo CSVC cho chương trình GDPT giai đoạn 2017-2025, quản lý và sử dụng hiệu quả CSVC hiện có. Rà soát các hạng mục, nội dung đầu tư CSVC, ưu tiên đầu tư, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để đưa vào giai đoạn 2021-2025 , đặc biệt là thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 1 năm học 2020-2021 và lớo 2 theo lộ trình CTGDPT 2018.
             2. Duy trì, nâng cao chất lượng PCGDTH
      Thực hiện các quy định của Chính phủ, Bộ GDĐT về công tác PCGD. Chủ động tham mưu với chính quyền địa phương kiện toàn ban chỉ đạo PCGD, xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng PCGDTH và phấn đấu đạt chuẩn ở mức cao hơn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tiến tới thực hiện mục tiêu GDTH là giáo dục bắt buộc theo quy định tại Luật giáo dục 2019.
3. Trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục
         Củng cố, cập nhật, bổ sung , hoàn thiện các tiêu chuẩn về trường đạt Chất lượng giáo dục; trường đạt chuẩn Quốc gia.
         Giữ vững danh hiệu Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1và Trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.
II. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
     1. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục
      1.1. Thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1
Lớp 1 Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018. Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo quy định của Chương trình; các môn học tự chọn; các hoạt động củng cố; các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh. Xác định nội dung, hình thức tổ chức, phân bổ thời lượng cho các nội dung dạy học trên cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, thời lượng các mồn học bắt buộc theo quy định của chương trình.
Tham dực các lớp bồi dưỡng GV và CBQL về thay SGK và thực hiện CTGDPT 2018 theo quy định.
          1.2. Thực hiện chương trình GDPT 2005 đối với lớp 2 đến lớp 5
        Tiếp thục thực hiện theo chương trình Giáo dục phổ thông được ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          Sắp xếp , điều chỉnh nội dung dạy học hợp lý theo chủ đề; rà soát, tinh giản các nội dung không phù hợp. Không cắt xén mà tập trung đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục nhẹ nhàng, hiệu quả, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu GDTH.
Giáo viên chủ động thực hiện điều chỉnh nội dung, yêu cầu  của bài học và các hoạt động giáo dục một các linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học của nhà trường.
1.3. Thực hiện dạy và học 2 buổi/ ngày
Trường thực hiện dạy học 2 buổi / ngày 100% cho học sinh. Buổi học thứ 2 học theo lớp linh hoạt, thời khóa biểu linh hoạt; tổ chức các HĐTN, các môn học tự chọn… khai thác triệt để các tài liệu bổ trợ buổi thứ hai để bồi dưỡng, phụ đạo đúng đối tượng học sinh.
- Tổ chức bán trú nghiêm túc theo thực đơn cân bằng dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
1.4. Thực hiện Sách giáo khoa lớp 2
Xây dựng kế hoạch thực hiện việc bảo đảm SGK, CSVC, trang thiết bị dạy học. Huy động các nguồn lực hỗ trợ SGK cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
Tham gia tập huấn sử dụng SGK nghiêm túc, đầy đủ. Tổ chức lựa chọn tài liệu, SGK, tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 theo lộ trình.
1.5. Thực hiện nghiêm
Các chỉ thị, Công văn hướng dẫn của các ngành, các cấp về dạy thêm, học thêm. Công văn chỉ đạo về giáo dục kỹ năng sống ; văn hóa giao thông; chuyên đề vệ sinh răng miệng và tích hợp nội dung bảo vệ môi trường; đảm bảo giảng dạy tốt 4 tiết/tháng nội dung hoạt động trải nghiệm; giáo viên chủ nhiệm phối kết hợp với gia đình và cộng đồng để thực hiện giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kỹ thuật phù hợp với thực tế của địa phương và nhà trường.
Triển khai các phương pháp, hình thức dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh. Đảm bảo về mục tiêu của giáo dục tiểu học, theo chuẩn kiến thức kỹ năng; tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn  tại các tổ khối trong trường . Nội dung sinh hoạt chuyên môn phải trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp giảng dạy.
2. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và đánh giá học sinh
2.1. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
Tiến hành xây dựng phương pháp dạy học  theo định hướng phát triển phù hợp với xu thế và điều kiện thực tế của nhà trường.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường theo hướng đổi mới để hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên tránh hình thức mang tính thông báo.
Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn do cụm tổ chức nhằm học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao chất lượng đào tạo.
Đảm bảo kế hoạch và thời lượng giảng dạy 2 buổi/ngày phù hợp với điều kiện của đơn vị không giao bài tập về nhà cho học sinh.
Đảm bảo các hoạt động thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện như: Hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ theo năng khiếu, sở thích của học sinh. NGLL, Lịch sử địa phương…
Thực hiện giảng dạy về phương pháp “ Bàn tay nặn bột” ở các khối lớp và có hướng nâng cao chất lượng giờ dạy.
Thực hiện có hiệu quả về thời khóa biểu linh hoạt.
2.2. Đánh giá học sinh
Thực hiện nghiêm đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
 Đối với học sinh lớp 1 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 dựa trên nguyên tắc: Đánh giá học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt được theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và những biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh theo yêu cầu cần đạt của chương trình; thực hiện đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý về kết quả giáo dục và học tập của học sinh các môn học Thể dục; Âm nhạc; Mĩ thuật nhằm giảm áp lực về hồ sơ cho giáo viên.
 Nâng cao năng lực đánh giá, ra đề kiểm tra theo ma trận đề và kỹ thuật đánh giá thường xuyên học sinh.
Thực hiện nghiêm việc Khen thưởng học sinh đúng Thông tư hướng dẫn.
3. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học, Mĩ thuật
 Tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2025”. Khối lớp 3; 4; 5 học 4 tiết/ tuần theo Chương trình Family and Friends. Lớp 2 học 2tiết/ tuần Chương trình Tinytalk. Lớp 1 học Chương trình tự chọn theo chương trình GDPT 2018 với thời lượng 2 tiết /tuần một cách linh hoạt, hiệu quả.
Tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh và phương pháp dạy học cho giáo viên tiếng Anh trong nhà trường.
Thực hiện giảng dạy môn Mỹ thuật theo phương pháp mới theo công văn số 2070/CV/BGDĐT – GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tổ chức dạy Tin học 2tiết/ tuần từ lớp 3 đến lớp 5; lớp hai 1 tiết/ tuần. Lớp 1, cho các em làm quen máy tính với thời lượng từ 1tiết/tuần, thực hiện từ tuần 19 theo PPCT và tài liệu giảng dạy Cùng em học Tin học.
4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ  có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường dạy Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số
Năm học 2020-2021, Toàn trường có 19/10 nữ học sinh dân tộc thiểu số. Nhà trường không tổ chức dạy chuyên biệt tiếng dân tộc. Giáo viên chủ nhiệm các lớp có học sinh dân tộc thường xuyên thực hiện dạy tăng cường Tiếng Việt cho các em.
5. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống; tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động trải nghiệm; xây dựng và phát triển thư viện đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngtheo hướng tiếp cận năng lực học sinh
Lập kế hoạch và xây dựng tốt môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an toàn, chất lượng và bình đẳng.
Thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động trải nghiệm, ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa, làm quen với một số ngành nghề truyền thống ở địa phương.
Tổ chức tốt hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho các em, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử. Thực hiện giáo dục các kỹ năng thường gặp trong đời sống hằng ngày của học sinh như: quản lý tài chính, tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, môi trường mạng, chăm sóc sức khỏe, y tế trường học, ứng phó và phòng tránh với diễn biến dịch Covid -19 và các dịch bệnh thường gặp…
Việc dạy và học 2 buổi/ ngày,  Thực hiện nghiêm và đầy đủ các môn học theo quy định và học 2 buổi/ngày được tổ chức học thời khóa biểu linh hoạt với thời lượng không quá 7 giờ/ ngày.
Tổ chuyên môn đều thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ; nâng cao hiệu quả giờ dạy. Các lớp tiếp tục áp dụng về phương pháp “Bàn tay nặn bột ở môn TN-XH, môn Khoa học đối với những bài có nội dung thực hiện được100% giáo viên đổi mới phương pháp, nghiên cứu và thực hiện đúng tinh thần của Thông tư 22/2016 ngày 22/9/2016 và Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT đối với lớp1.
Mở các lớp năng khiếu như: Tin học, Cờ vua, Mĩ thuật, Bơi lội.
Giáo viên dạy Mĩ thuật thực hiện giảng dạy theo phương pháp, phân phối chương trình quy định của Ngành và nâng cao hiệu quả giờ dạy.
Tất cả giáo viên ký cam kết không vi phạm về dạy thêm - học thêm.
Đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác bán trú.
Lập kế hoạch mua sắm, thay thế và sửa chữa bàn ghế học sinh, sử dụng và bảo quản tốt đồ dùng dạy học, những thiết bị phục vụ giảng dạy được phân bổ cho trường.
Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác Thiết bị, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ.
Triển khai và thực tốt mô hình thư viện thân thiện, hình thành cho học sinh thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ Tiếng Việt.
 Khuyến khích giáo viên làm ĐDDH điện tử phổ biến, nhân rộng. 
7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục về thực hiện CTGDPT 2018, đặc biệt đội ngũ giáo viên lớp 2 năm học 2021-2022
7.1. Đội ngũ giáo viên
Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên các chủ trương, quan điểm đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục và đào tạo theo yêu cầu trước mắt và lâu dài. Tham mưu với Đảng ủy xã cử giáo viên đạt thành tích trong nhiệm vụ, nổi bậc trong các hoạt động tham gia lớp cảm tình đảng và trung cấp lý luận chính trị - hành chính.
Tăng cường quản lý đội ngũ qua việc đánh giá chuẩn giáo viên, phân loại viên chức cuối năm. Đẩy mạnh việc ứng dụng về công nghệ thông tin trong giảng dạy, 100% giáo viên soạn- giảng  bằng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học.
Chấp hành nghiêm túc về công tác bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học của Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 về Ban hành chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
Đẩy mạnh đổi mới về hoạt động kiểm tra các vấn đề như: nề nếp bán trú, an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, vệ sinh môi trường, phòng chống tai nạn thương tích… trong nhà trường, thực hiện nghiêm thời khóa biểu linh hoạt nâng cao chất lượng. Tuyệt đối không giao bài tập về nhà và dạy thêm – học thêm.
Tích cực đổi mới công tác quản lý, phân cấp quản lý theo nhiệm vụ phân công cho tổ trưởng chuyên môn đồng thời có kiểm tra nhắc nhở.
Thực hiện kế hoạch tập huấn cho GV theo CTGDPT 2018 theo kế họach của Phòng GDĐT; Sở GDĐT đồng thời GV biết tự bồi dưỡng qua mạng thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả. Chuẩn bị cho đội ngũ GV lớp 2 năm học 2021-2022 từng bước tiếp cận Chương trình, sử dụng sách giáo khoa.
Vận động xã hội hóa theo điều kiện nhà trường, thực hiện tốt “Ba công khai ” theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT; làm tốt chế độ báo cáo đột xuất, định kỳ của Ngành.
Đổi mới phong trào thi đua ở đơn vị đi vào hiệu quả công việc đã hoàn thành, viết và áp dụng các đề tài cải tiến, ứng dụng, nhân rộng sáng kiến điển hình, đem lại hiệu quả.
7.2. Cán bộ quản lý
Tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ GD&ĐT.
Tiếp tục bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý chỉ đạo.
Tích cực tham gia đầy đủ kịp thời các lớp bồi dưỡng thường xuyên theo quy định. Lập kế hoạch kiểm tra trong đó có chú trọng kiểm tra theo chuyên đề, công tác về bán trú, an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động NGLL, hoạt động trải nghiệm của đơn vị.
Thực hiện nghiêm “Ba công khai” theo Thông tư 36/2017 của Bộ GDĐT như: Trình độ đội ngũ, CSVC, Tài chính, chất lượng đào tạo…
Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ nhà trường.
Thực hiện nghiêm túc về chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ.
Tổ chức thực hiện bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên, học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học giữa trường Tiểu học và trường THCS.
Chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng đổi mới với hình thức phong phú, sát với điều kiện của tổ và trường.
Tiếp tục đổi mới về công tác Thi đua - Khen thưởng đồng thời tham gia đầy đủ các hội thi các cấp.
Thực hiện tốt công tác Đội TNTP HCM theo hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện Dầu Tiếng và xã Đoàn Thanh Tuyền.
Tham mưu với Ngành, chính quyền địa phương, tăng cường các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, đảm bảo các điều kiện về đội ngũ, trường lớp phù hợp với tình hình thực tế của trường nhằm nâng cao chất lượng và chuẩn bị điều kiện về CSVC, đội ngũ đáp ứng yêu cầu thay sách giáo khoa lớp 2 theo Chương trình 2018 tiến tới chu kỳ thay sách lớp 3;4; 5.  Trước tiên, chọn cử giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng thay sách giáo khoa theo chương trình 2018  cho giáo viên lớp 2 ( 07 GV) năm học 2021-2022 tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng khi có Công văn triệu tập.
7.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý
         Thực hiện nghiêm và hiệu quả các phần mềm quản lý và dạy học như: PCGDTH; Emis; Pmis; Misa…
      Thực hiện các Hội thi theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích giáo viên thiết kế bài dạy trên máy tính, tạo ngân hàng kế hoạch bài dạy điện tử, chia sẻ trong tổ khối, nhà trường. Khai thác hiệu quả ĐDDH sẵn có và tự làm, Thường xuyên nghiên cứu, tra cứu tài liệu quản lý, giảng dạy, học tập trên Internet.
       Khai thác hiệu quả Website của đơn vị.
          
III. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học
  1. Công tác truyền thông
Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách về đổi mới và phát triển giáo dục.
            Cung cấp thông tin về giáo dục của đơn vị qua thông báo, công khai, mail nội bộ, Website đơn vị…nêu gương người tốt, việc tốt, các gương nhà giáo điển hình, sáng tạo, đổi mới và hiệu quả trong nhà trường.
             Thực hiện nghiêm quy định về ngày Tuyên truyền pháp luật của đơn vị (Họp HĐSP cuối tháng). Tổ chức sinh hoạt tốt Ngày pháp luật, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác theo dõi tình hình thực hiện pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.
          Cập nhật thường xuyên những Văn bản mới trên bản thông tin Tuyên truyền Pháp luật cho CB,GV,NV theo dõi, thực hiện.
          Tuyên truyền và cung cấp th6ng tin về CTGDPT 2018, viết bài, đưa tin, nêu gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến…để khích lệ gíao viên, học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
2. Xây dựng, quản lý môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, thân thiện, chất lượng và bình đẳng
Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp.
Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào đầu tuần; thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ, các bài tập thể dục tại chỗ trong học tập, sinh hoạt cho học sinh.
Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, thông qua các di tích lịch sử, di sản văn hóa của đất nước, của địa phương vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.
Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động trải nghiệm, giáo dục ngoài giờ lên lớp…
Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động chống tiêu cực và kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.   
Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.
 Thực hiện sáng tạo, nâng cao chất lượng các nội dung của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”; “Trường học xanh – sạch – đẹp –an toàn” “ Trường học An toàn”…    
3.Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
- Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động chống tiêu cực và kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.
- Tiếp tục thực hiện sáng tạo, nâng cao chất lượng các nội dung của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”  Tiếp tục thực hiện “ Quy định về xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp –an toàn”.     
IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Chỉ tiêu:
 a. Cuối  Học kỳ I.
TT Lớp/môn TSHS Môn học  
% HTT % HT % CHT    
1 Một 213 52.7 42.6 4.7    
2 Hai 199 48.8 50.4 0.8    
3 Ba 229 26.0 73.0 1.0    
4 Bốn 107 36.1 63.9 0  
  5 Năm 153 27.3 72.7 0    
6 Anh 1001 23.8 76.0 0.2  
7 Tin 1001 65.0 35.0    
8 Thể 1001 66.3 33.7    
 9 1001 60.0 40.0    
10 Nhạc 1001 87.0 13.0    
                     
  + 100% trẻ 6 tuổi đến trường
+ Duy trì HS bỏ học 0%
V. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Cuối  Học kỳ I phấn đấu đạt được các danh hiệu sau:
a. Đơn vị:
       Đơn vị Đạt chuẩn văn hóa
b. Cá nhân:
* Chỉ tiêu phấn đấu GVG các cấp:
+ Thao giảng:                         03 tiết trở lên/Học kỳ.
+ Dự giờ:                                09 tiết trở lên/ Học kỳ /GV.
+ Làm ĐDDH: 01 ĐD trở lên/GV;
+ Sử dụng 100 % ĐDDH trong các tiết dạy.
* Các chỉ tiêu khác:
 Các cuộc thi, giao lưu Giáo viên và học sinh: Tham gia đầy đủ các cuộc thi do Phòng GD & ĐT tổ chức. Cụ thể như: Hội thi “Viết chữ đẹp” của Giáo viên và học sinh; Hội thi “Trò chơi dân gian, hát dân ca”; Hội khỏe Phù Đổng...
 Sáng kiến cải tiến:  Tất cả giáo viên viết đề tài SK theo danh hiệu đăng ký trong Hội nghị CB, VC năm học.
 Tự làm đồ dùng dạy học: Mỗi Khối làm 01 ĐDDH có chất lượng.
VI. CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU
1. Kế hoạch phát triển giáo dục:
 Giữ vững sĩ số học sinh các khối lớp. Học kỳ I để đạt chỉ tiêu không có học sinh bỏ học phải phát huy vai trò chủ động sâu sát của Đoàn thanh niên, TPT Đội và các giáo viên chủ nhiệm lớp. Để hạn chế học sinh chưa hoàn thành  đòi hỏi mỗi giáo viên phải không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, quan tâm đến học sinh chưa hoàn thành, có biện pháp giúp đỡ để vươn lên.
2. Công tác điều tra phổ cập giáo dục:
Tiến hành điều tra cơ bản theo đúng quy trình hướng dẫn của Sở GD & ĐT, của Phòng giáo dục & ĐT Dầu Tiếng, đảm bảo đầy đủ các biểu mẫu, sổ đăng bộ với số liệu rõ ràng chính xác. Chú ý khâu phân tích số liệu, nắm vững đối tượng trẻ em trong độ tuổi có hộ khẩu tại địa phương.
Thực hiện việc giao sĩ số cho giáo viên chủ nhiệm lớp.
Tiến hành theo dõi thi đua hàng tuần về việc đảm bảo tính chuyên cần của học sinh từng lớp, cuối tuần sơ kết, thông báo cho phụ huynh, cho BGH.
3. Nâng cao chất lượng toàn diện:
      Nâng cao chất lượng các tiết dạy đạo đức, tổ chức dự giờ thăm lớp, kiểm tra lớp học thường xuyên.
      Chỉ đạo thực hiện tốt sinh hoạt ngoài giờ lên lớp bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động trong tiết chào cờ thứ 2, tiết sinh hoạt thứ 6 hàng tuần.
      Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đội, Sao; Tăng cường nội dung, cải tiến phương pháp, tích cực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thời gian, tổ chức các hoạt động dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực hấp dẫn, có sức thu hút và có tính giáo dục cao đối với các em học sinh.
      Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, biểu dương, nêu gương người tốt việc tốt, cải tiến việc theo dõi đánh giá, xếp loại thi đua đối với các tập thể lớp. Xây dựng phong trào thi đua liên tục, sôi nổi rộng khắp theo chủ đề, chủ điểm trong từng tháng từng học kỳ. Động viên khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích cao hoặc tiến bộ trong mỗi đợt thi đua.
     Tăng cường mối quan hệ phối hợp với phụ huynh, Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học, Hội phụ nữ để làm tốt công tác giáo dục đạo đức đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục.
     Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện. Quan tâm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ.
 Sử dụng linh hoạt thời gian tiết chào cờ để lồng ghép các chương trình vui chơi bổ ích, củng cố kiến thức, chuyển tải nhẹ nhàng các chủ đề chủ điểm hàng tháng.
     Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, tổ chức hội giảng ở trường, ở tổ một cách thường xuyên, liên tục trong  học kỳ.
     Thực hiện đúng quy định, tổ chức chuyên đề về đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, chú ý khâu kiểm tra chấm và chữa bài, BGH, tổ chuyên môn kiểm tra 1 tháng/1lần.
    Thực hiện kiểm tra  định kỳ giữa học kỳ I, cuối kỳ I các môn Tiếng Việt, Toán, kết quả được công bố công khai cho học sinh và giáo viên biết, đảm bảo công bằng, chính xác và khách quan.
    Tổ chức chuyên đề ngoại khoá 1-2 chuyên đề/1 tổ chuyên môn,
     Tổ chức tốt thời khóa biểu linh hoạt.
    Phấn đấu 100% CBGV có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống mẫu mực, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ bằng nhiều biện pháp: tự học, tự bồi dưỡng, qua sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt  nhóm tổ, dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, dạy mẫu, dạy thử nghiệm.
      Tạo điều kiện cho giáo viên được sọan kế hoạch bài dạy trên máy tính, sử dụng phần mềm dạy học thích hợp với từng môn học.
     Đảm bảo công tác kiểm tra nội bộ đúng kế hoạch đề ra.
    Thực hiện kế hoạch thu chi và quản lý tài chính tài sản đúng chế độ, tiết kiệm.
               Trên đây là Kế hoạch hoạt động  Học kỳ I năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Bến Súc. Toàn thể CB,GV, CNV phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ trong học kỳ I. Tiến tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học./.
Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GDĐT (thay b/cáo);
- UBND xã (thay b/cáo);                                                                                              Đã ký
- CB-GV-CNVtrường (t/hiện);
- Website đơn vị;                                                                                                Lê Văn Hòa
- Lưu VT, V10.           

 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 9
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 8
 
  •   Hôm nay 515
  •   Tháng hiện tại 38,992
  •   Tổng lượt truy cập 1,466,044