Quy chế về việc tổ chức tiếp công dân

Thứ tư - 14/04/2021 09:48
PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QUY CHẾ
Về việc tổ chức tiếp công dân
(Ban hành kèm theo Quyết định số:15   /QĐ – THBS  ngày 09  tháng 4    năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bến Súc)

                                      I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định việc tiếp công dân theo Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.
Việc tiếp công dân bao gồm
a) Hoạt động tiếp công dân thường xuyên và đột xuất của Hiệu trưởng; Tiếp nhận, xử lý các loại đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị hoặc các đơn liên quan đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng;
Hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đến cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng.
b) Thông báo kết quả xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Hiệu trưởng cho công dân đã gởi đơn hoặc bằng ý kiến trao đổi.
2. Quy trình này không áp dụng đối với việc tiếp Phụ huynh học sinh của Giáo viên bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm.
        Điều 2. Nguyên tắc tiếp công dân và xử lý đơn
1. Đúng pháp luật.
2. Công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời.
3. Thủ tục tiếp nhận đơn giản, thuận tiện.
4. Tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền.
5. Công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, trả kết quả xử lý đơn đảm bảo thông suốt và tập trung một đầu mối.
      Điều 3. Trách nhiệm của người tiếp công dân
1. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của công dân.
2. Giải thích, hướng dẫn cho công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo hoặc của người phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.
3. Xử lý đúng quy định của pháp luật.
4. Thông báo tiến độ giải quyết  thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng.
                              II. TRÌNH TỰ TIẾP CÔNG DÂN
      Điều 4. Tổ chức tiếp công dân
1. Quy chế này nhằm cụ thể hóa việc tổ chức tiếp công dân tại  nhà trường  do cấp trên hướng dẫn và đảm bảo yêu cẩu giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành;
2. Nơi tiếp công dân của Trường Tiểu học Bến Súc có niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân:  gồm trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền, nghĩa vụ của công dân khi đến nơi tiếp công dân theo Quy chế này;
3. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bến Súc có trách nhiệm phân công cán bộ, công chức, viên chức tiếp công dân theo lịch vào các ngày thứ hai, thứ sáu hàng tuần ở nơi tiếp công dân; lập Sổ theo dõi việc tiếp công dân theo quy định;
4. Hiệu trưởng có trách nhiệm giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, quy định pháp luật của Nhà nước;
5. Các bộ phận chuyên môn bảo đảm trật tự, an toàn, văn minh nơi tiếp công dân.
      Điều 5. Lịch tiếp công dân
1. Ban Giám hiệu trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào các ngày trong tuần theo lịch niên yết. Nếu đúng vào ngày Lễ thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.  Hiệu trưởng trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ, trường hợp bận công việc quan trọng thì Phó Hiệu trưởng hoặc Trưởng Ban Thanh tra nhân dân tiếp dân khi được phân công. Thời gian cụ thể:
  Thứ hai, thứ sáu hằng tuần
  Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ.
  Buổi chiều: Từ 14 giờ 30 đến 17 giờ .
2. Ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ, Ban Giám hiệu vẫn thực hiện việc tiếp công dân trong trường hợp yêu cầu khẩn thiết theo quy định.
      Điều 6. Đối với công dân khi đến nơi tiếp công dân
1.Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có quyền
a) Được trình bày những nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và yêu cầu được hướng dẫn, giải thích, trả lời về nội dung đã trình bày;
b) Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân;
c) Được yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ của mình khi thực hiện quyền tố cáo.
2. Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có nghĩa vụ
a) Phải xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc giấy mời. Nếu công dân không trực tiếp đến thì có thể ủy quyền theo quy định;
b) Phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy nơi tiếp công dân và sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân. Không có hành vi gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh nơi tiếp công dân;
c) Phải trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận nội dung đã trình bày;
d) Trường hợp có nhiều người đến nơi tiếp công dân để kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì phải cử đại diện để trình bày với cán bộ tiếp công dân.
       Điều 7. Đối với cán bộ tiếp công dân
Khi làm nhiệm vụ cán bộ tiếp công dân phải mặc trang phục chỉnh tề. Chỉ được tiếp công dân tại Văn phòng, không tiếp tại nhà riêng hoặc địa điểm khác.
1.Khi tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân có nhiệm vụ
a) Lắng nghe, ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi những nội dung do công dân trình bày.
b)Tiếp nhận đơn, thư và tài liệu giấy tờ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Trường Tiểu học Bến Súc, xử lý đơn, thư theo trình tự, thủ tục và trả lời kết quả giải quyết cho công dân theo thời gian quy định.
c) Hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết những đơn, thư khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trường Tiểu học Bến Súc.
d) Trả lời rõ và yêu cầu công dân chấp hành Quyết định hoặc kết luận của
cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật.
2. Khi tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân có quyền
a) Không tiếp và nhận đơn của những trường hợp đã được kiểm tra, xem xét có Quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã trả lời đầy đủ cho đương sự.
b) Không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu (người có hơi men), tâm thần và người có hành vi vi phạm Quy chế, Nội quy nơi tiếp công dân;
c) Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Trường hợp công dân trình bày bằng lời nói nếu thấy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận.
       Điều 8. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và trách nhiệm của người thụ lý đơn
1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng: Xem xét các đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị do công dân gởi; xử lý nội dung các đơn do công dân gởi; phát hành văn bản thông báo kết quả giải quyết cho người gửi đơn theo quy định.
2. Trách nhiệm của người thụ lý đơn: Mời người gửi đơn đến phòng tiếp công dân nhận văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kết quả giải quyết của Hiệu trưởng.
          Điều 9. Tổng hợp báo cáo kết quả tiếp công dân
Hiệu trưởng chịu trách nhiệm định kỳ (hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 01 năm) tổng hợp báo cáo kết quả tiếp công dân gởi đến cơ quan Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng theo quy định hiện hành.
                               III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
          Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Cán bộ, viên chức đơn vị và mọi tổ chức, cá nhân đến nơi tiếp công dân phải chấp hành nghiêm túc Quy chế này. Trong khi thực hiện, tổ chức, cá nhân có thành tích thì được khen thưởng kịp thời, nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;
2. Vào tuần cuối tháng trước, Tổ trưởng Văn phòng lập lịch tiếp công dân của tháng sau.
3. Mỗi buổi tiếp công dân, do một thành viên trong bộ phận tiếp công dân phụ trách, chủ trì cùng tổ trưởng văn phòng làm thư ký. Tùy trường hợp cụ thể, Hiệu trưởng sẽ quy định những người khác cùng tiếp.
4. Tổ trưởng văn phòng thực hiện việc quản lý hồ sơ, sổ sách tiếp công dân và các giấy tờ liên quan khác theo quy định.
          Điều 11. Bổ sung, sửa đổi Quy chế
Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát hiện có vướng mắc hoặc thiếu sót thì các thành viên bộ phận tiếp công dân, Chi ủy, BCH Công đoàn góp ý để Hiệu trưởng tổ chức bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản PGD

Số 08/TB - PGDĐT

Ngày ban hành: 10/02/2020. Trích yếu: Kết quả thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tăng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020

Ngày ban hành: 10/02/2020

CV số 05/HD-BVSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018. Trích yếu: Hướng dẫn về việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới VSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018

CV số 111/PGDĐT

Ngày ban hành: 06/09/2018. Trích yếu: V/v thực hiện báo cáo công tác công khai theo yêu cầu Thông tư số 36/TT-BGDĐT

Ngày ban hành: 06/09/2018

001

Ngày ban hành: 10/09/2015. Trích yếu: Kế hoạch tổ chức hội thi "Viết về Phụ nữ ngành Giáo dục Đào tạo thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước"

Ngày ban hành: 10/09/2015

Dự thảo

Ngày ban hành: 19/01/2016. Trích yếu: Báo cáo giao ban Hiệu trưởng ngày 21/01/2016

Ngày ban hành: 19/01/2016

Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay861
  • Tháng hiện tại17,663
  • Tổng lượt truy cập1,570,879
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây