Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022

Thứ ba - 14/06/2022 20:32
PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: 08 /BC – THBS                                 Thanh Tuyền, ngày 6 tháng 6  năm 2022
                                                       BÁO CÁO
                                          
Tổng kết năm học 2021-2022
Thực hiện Công văn số 66/PGDĐT - GDTH ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng về việc hướng dẫn kiểm tra cuối năm và báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022;
          Căn cứ kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục của trường năm học 2021- 2022;
          Trường Tiểu học Bến Súc báo cáo tổng kết:
  1. Thực hiện kế hoạch phát triển
1.1.Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên
TS/nữ CBQL Nữ Giáo viên N Hành chính Nữ Nhân viên Nữ Khác Nữ
55/43 3 1 41 35 7 5 5 2 0 0
    So với chỉ tiêu biên chế: Thiếu 01 GVDL; VP: Đảm bảo
            1.2. Số lớp, số học sinh
  • Tổng số lớp học: 28; Tổng số học sinh: 990/495 nữ
Số liệu đối chiếu:
Số học sinh đầu năm Số học sinh cuối năm học
Tổ /lớp Số lớp Số HS nữ D.tộc
/ nữ
K.tật
 
Tổ /lớp Số lớp Số HS nữ D.tộc
/ nữ
K.tật
 
I 6 193 95 6/2 / I 6 186 95 6/2  
II 6 193 105 2/2 / II 6 192 105 2/2 /
III 5 192 99 5/4 / III 5 189 99 5/4 /
IV 6 230 112 6/4 / IV 6 228 112 6/4 /
V 5 204 86 3/0 / V 5 195 84 3/0 /
+ 28 1012 497 22/12 0 + 28 990 495 22/12 0
    1. So với đầu năm học
  Số lớp: không tăng, không giảm.
Học sinh: Giảm 22 em trên tổng số.
Trong  đó:
          Chuyển đi: 38 hs; Tỉ lệ : 3,8% ;                  Chuyển đến:  16 hs; Tỉ lệ : 1,6 %
           Bỏ học:  0 hs       ;  Tỉ lệ: 0 %
1.4. So với  năm học 2020-2021
 - Năm học 2020-2021; (Số lớp: 28 ; Số học sinh: 996/485nữ)
Số lớp giữ vững; Số học sinh giảm:  06 em ; nữ tăng 12 em.
Nguyên nhân: Do giảm theo cơ học
Số lớp; số học sinh học 2 buổi/ ngày: 28 lớp/ 990 hs. Giữ vững tỉ lệ 100%
            2. Nâng cao chất lượng giáo dục
 2.1. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch dạy học chung
Triển khai thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT. Thực hiện tốt các chủ đề năm học, tổ chức thành công Hội nghị CBVC, thống nhất thực hiện theo Nghị quyết đã đề ra. Huy động được 187 hs trẻ 6 tuổi ra lớp; đạt tỷ lệ 100%.
         Từ đầu năm học, tt cả học sinh đều học trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Việc giảng dạy và học tập trường thực hiện thời khóa biểu học trực tuyến theo tinh thần chỉ đạo của Ngành và các văn bản giảm tải nội dung kiến thức theo Phụ lục 1; (đối với lớp 1, 2) Phụ lục 2 (đối với lớp 3, 4, 5) theo Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
         Đến ngày 07/02/2022 học sinh mới đến trường học trực tiếp; 02 tuần đầu học 1 buổi/ ngày, tập trung chủ yếu ôn tập, hỗ trợ, bồi dưỡng…những kiến thức còn hạn chế trong thời gian học trực tuyến. Đến tuần 21 theo PPCT mới thực hiện dạy 2 buổi/ ngày/ có bán trú và tổ chức kiểm tra cuối kỳ I năm học 2021-2022, tiếp tục thực hiện các tuần tiếp theo đến kiểm tra cuối năm học.
         Toàn trường có 22/12 học sinh dân tộc, được chia đều ở các lớp học hòa nhập không tổ chức chuyên biệt. Trường không có học sinh khuyết tật, học sinh lang thang cơ nhỡ.
2.2. Thực hiện Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT
Nhà trường triển khai, tập huấn từ họp chuyên môn, tổ lớp đầu năm; GHKI cho tất cả giáo viên nắm bắt, hiểu và cập nhật.
         Lớp 1, 2 năm học 2021-2022, nhà trường phân công giáo viên giảng dạy đều được tập huấn Chương trình 2018; SGK, tổ chức giảng dạy theo chương trình.
Ban Giám hiệu nhà trường được tập huấn từ Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã triển khai cho tất cả giáo viên nắm bắt, đối với giáo viên lớp 1,2  và giáo viên dạy môn thực hiện đánh giá học sinh năm học 2021-2022. Tuy nhiên, việc dạy từ đầu năm đến cuối kỳ I chủ yếu là dạy trực tuyến nên không đánh giá, tập trung đánh giá kiến thức qua kết quả kiểm tra cuối kỳ I hình thức trực tiếp. Do đó, ít nhiều có tính chủ quan, chưa thật sự sát đối với yêu cầu của Thông tư.
Các lớp 3; 4; 5 thực hiện theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 đều thuận lợi.
Thực hiện chương trình chuyên môn đúng theo kế hoạch năm học. Thực hiện theo chuẩn kiến thức- kỹ năng các môn học.
Lồng ghép, tích hợp việc giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, BVMT, KNS… cũng như giáo dục VHGT ( từ tuần 21 theo PPCT) trong các môn học nhằm giáo dục toàn diện học sinh đảm bảo theo quy định. Ngoài ra, GV – HS tham gia cuộc thi ATGT  nụ cười trẻ thơ năm học 2021 – 2022 do Honda tổ chức với bài 36 của GV và 468 của HS.
Tổ chức các kỳ kiểm tra và thực hiện các phong trào
Trường tổ chức kiểm tra HKI; GKII; cuối năm nghiêm túc theo hướng dẫn của ngành về thời gian cũng như báo cáo số liệu sơ, tổng kết.
Phong trào “GVDG” vòng trường, huyện và phong trào“ Viết, áp dụng SKCT”. Nhà trường Tổ chức theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 hướng dẫn. Kết quả vòng trường đạt 23 giáo viên, tỉ lệ 100%. Trong tổng số, đăng ký tham gia vòng huyện 10 giáo viên, kết quả công nhận “ GVDG” vòng huyện 06 GV, tỉ lệ 60%. Tổng số viết và áp dụng đề tài sáng kiến cải tiến năm học 2021-2022: 15 đề tài. Hội đồng chấm xét nhà trường công nhận 12 đề tài có thể áp dụng rộng rãi, đem lại hiệu quả trong giáo dục tiểu học. Đồng thời gửi về Hội đồng chấm xét cấp huyện. Kết quả công nhận 06 đề tài đạt cấp huyện.
Thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 kéo dài nhưng trường tổ chức được phong trào: Thi vẽ tranh thế giới phòng chống thuốc lá, chọn ra 10 bài nộp về huyện. Hội thi viết bài cảm nhận, do nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức đạt 1 giải khuyến khích chào mừng 20/11. Hội thi “ Net đẹp tuổi thơ” do nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức có 2 em tham gia.  “nhà sử hoc nhỏ tuổi” do nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức có 10 em tham gia. Hội thi “thời trang nhí - tài năng sáng tạo” do huyện tổ chức có 5 em tham gia, kết quả 2 em đạt giải khuyến khích . Tổ chức thi trang trí heo đất vòng trường. Sau đó nộp dự thi vòng huyện đạt 3 giải A, 2 gải B, 1 giải khuyến khích
 Riêng HKPĐ trường chọn học sinh tham gia vòng tỉnh 02 học sinh nhưng không đạt giải.
Phong trào thi “Nét cọ tuổi thơ” nhà trường . Tham gia Hội thi vòng huyện và đạt kết quả: 2 giải A, 4 giải B, 4 giải C, 5 giải khuyến khích
         Hạn chế: Thời gian học sinh học trực tuyến phòng chống dịch Covid- 19 nên các phong trào thi đua trong trường, lớp chưa phong phú, đa dạng. Kết quả sáng kiến cải tiến công nhận các cấp còn hạn chế.
            2.3. Tiến độ thực hiện kế hoạch năm học, các mô hình, chuyên đề đã triển khai trong năm học.
         Nhìn chung, nhà trường hoàn thành kế hoạch năm học đã đề ra, sắp xếp nhu cầu biên chế, phân công phân nhiệm đầu năm, xây dựng các quy chế hoạt động trong nhà trường như: quy chế làm việc, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ… Thông qua Hội nghị CB, VC thống nhất thực hiện, đồng thời ban hành Nghị quyết đề ra các chỉ tiêu thi đua năm học 2021-2022.
Thực hiện giáo dục đảm bảo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy và học theo Công văn 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ GD&ĐT. Thời lượng, số tiết học / tuần đối với các lớp đều thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của ngành.
         Trang bị cơ sở vật chất, thư viện, thiết bị…bố trí, phân công giáo viên dạy lớp một; hai đảm bảo quy định theo chương trình 2018. Tập huấn cho tất cả cán bộ, giáo viên về chương trình, SGK mới, đánh giá học sinh theo TT27/2020/TT-BGDĐT. Dự trù đội ngũ, CSVC tham gia thay sách lớp 3 năm học 2022-2023.
         Thực hiện sửa chữa, mua sắm bổ sung CSVC sau khi trường đựợc trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Vệ sinh, khử khuẩn…để đón học sinh đến trường học trực tiếp.
         Xây dựng phương án, ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid- 19; Tổ an  toàn Covid; tập huấn việc phòng chống khi có dịch bệnh xảy ra trong nhà trường…khi học sinh đến trường học trực tiếp.
Thiết bi: Bố trí, sắp xếp ĐDDH cho các khối lớp; nhận và cấp phát kịp thời ĐDDH cho giáo viên lớp. Tuy nhiên, ĐDDH của lớp 2 được cấp phát chậm so với thời gian năm học.
            Thư viện: Trang bị đầy đủ SGK; SGV; tài liệu tham khảo cho giáo viên giảng dạy năm học 2021-2022, kể cả SGK mới dùng cho lớp 1; 2. Tất cả học sinh đều có đầy đủ SGK và dụng cụ học tập.
Trường thực hiện triển khai và thực hiện các chuyên đề đã tập huấn của SGDĐT, PGDĐT: Đánh giá học sinh theo TT27/2020/TT-BGDĐT, Giáo dục phổ thông 2018; sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, Tích điểm A, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, nhà vệ sinh thông minh,…
2.4. Thực hiện chương trình 2018, sách giáo khoa lớp 1, 2
Tất cả CB,GV của trường đều được tập huấn, bồi dưỡng về tổng thể Chương trình 2018, thực hiện các module do ngành triển khai. Đối với lớp 1, 2 năm học 2021-2022. Nhà trường Phân công giáo viên  dạy lớp, dạy môn đều qua lớp bồi dưỡng thay sách giáo khoa và chương trình 2018. Tỉ lệ giáo viên trên lớp đảm bảo, tất cả học sinh đều học 10 buổi/ tuần. Thực hiện PPCT theo Thông tư 32/2018/TT - BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường có 12 phòng học/ 12 lớp 1, 2 . Ngoài ra, còn có 3 phòng chức năng và các công trình phụ trợ. Thiết bị, đồ dùng dạy học được cấp phát đầy đủ, đảm bảo cho công tác giảng dạy theo Chương trình GDPT 2018. Thư viện, CBQL, Giáo viên dạy lớp 1, 2 đều có các loại sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy. 100% học sinh đều có Sách giáo khoa và dụng cụ học tập.
2.5. Tình hình chọn sách giáo khoa lớp 3, cơ sở vật chất chuẩn bị thực hiện Chương trình 2018 trong năm học 2022-2023.
Nhà trường thành lập Hội đồng chọn và đề xuất chọn Sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023 đảm bảo quy trình Hướng dẫn của ngành. Hoàn chỉnh hồ sơ và lưu trữ đầy đủ.
Xây dựng biên chế năm học 2022-2023, trình Phòng GD&ĐT xét duyệt biên chế đảm bảo theo tỉ lệ quy định. Năm học 2022-2023 có 6 lớp 3. Tương ứng 07 giáo viên dạy lớp; 06 phòng học đáp ứng được thời gian học 10 buổi/ tuần.
         2.6. Chất lượng giáo dục học sinh cuối năm
Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 974/990 hs; Tỉ lệ: 98,4%
Học sinh rèn luyện trong hè: 16 em; Tỉ lệ: 1,6%
Trong đó: Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học: 195/195; tỉ lệ 100%.
           Cụ thể từng lớp, môn ( phụ lục kèm theo)
3. Duy trì và nâng cao chất lượng PCGDTH-CMC, công tác kiểm định chất lượng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
Nhà trường đã điều tra, cập nhật hoàn thành các loại hồ sơ về công tác PCGDTH-CMC; PCGDĐĐT được các cấp kiểm tra và công nhận. (Tính theo địa bàn xã Thanh Tuyền)
Công nhận đạt chuẩn Quốc gia về công tác Xóa mù chữ, Phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2021 theo Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND huyện Dầu Tiếng. Đạt mức độ 3; Xóa mù chữ đạt mức độ 2.
Công nhận đạt chuẩn về công tác Phổ cập giáo dục bậc Trung học năm 2021 theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND huyện Dầu Tiếng.
Trường giữ vững các tiêu chí, tiêu chuẩn trường đạt Kiểm định chất lượng cấp độ 2; chuẩn quốc gia mức độ 1.
Hiệu quả đào tạo nhà trường sau 05 năm
+ Học sinh đầu vào năm học 2017-2018: 221 hs; Trong đó tuyển mới: 215 hs; Lưu ban khóa trước: 06 hs .                                                                 
+ Niên khóa 2017-2022: Chuyển đến: 31 hs; chuyển đi: 49 hs;  Lưu ban: 10 hs; BH:0
+ Năm học 2021 – 2022: HTCT TH: 195 hs. Tỉ lệ: 195/( 221+31-49) = 96,1%
 + HTCTTH ĐĐT: Học sinh HTCT TH đúng độ tuổi (2011): 185 /195 hs; Khác (2010): 10 hs.  Tỉ lệ:  185/195 = 94,9%
4. Công tác chỉ đạo, kiểm tra và nâng cao hiệu quả quản lý
         4.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra và nâng cao hiệu quả quản lý
          Hướng dẫn, triển khai, thực hiện nghiêm túc Quy chế đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo TT 20/2018/TT- BGDĐT; TT14/2018/TT-BGDĐT về đánh giá chuẩn Hiệu trưởng; TT17/2017/TT-BGDĐT về kiểm tra công nhận trường đạt KĐCLGD; trường đạt CQG; TT 36/BGDĐT về Công khai trong nhà trường phổ thông; TT 27/2020/TT- BGDĐT; TT 22/2016/TT-BGDĐT về Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học và các Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các ngành, các cấp.
Công tác phát triển đội ngũ nhà trường luôn quan tâm và chú trọng. Vận động giáo viên tham gia các lớp tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: hiện có 01 giáo viên đang theo học lớp Đại học tại Đại học Thủ Dầu Một. 01 giáo viên đang theo học lớp Đại học do Đại học Vinh tổ chức. Trong năm, 01 giáo viên tốt nghiệp ĐHSP. Ngoài ra, tất cả CB; GV đều tham gia nghiêm túc các lớp học BDTX hè, BD nâng cao trong năm học, tập huấn các Module do Bộ GDĐT triển khai trực tuyến được đánh giá Hoàn thành.
         Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp năm học 2021-2022 có giáo viên 33 giáo viên đạt loại Tốt, tỉ lệ 75%. Khá 11 giáo viên, tỉ lệ 25%, trong tổng số 44 giáo viên.
            Tổ chức tập huấn, hội thảo và thao giảng chuyên đề trong hội đồng chuyên môn chuyên đề Dạy Tiếng Việt, Tổ chức cấp huyện chuyên đề Tiếng Anh lớp 2 chương trình 2018.
         Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của Tổ, bộ phận tuần, tháng, học kỳ, năm học. Đánh giá rút kinh nghiệm nhằm đổi mới công tác. Thực hiện hội họp chuyên môn, tổ đúng quy định.
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
Năm học 2021-2022, trường được bàn giao lại sau khi trưng dụng làm khu cách ly phòng chống Coovid-19, tất cả các lớp đều được tu sửa, trang bị máy tính, tivi 60in kết nối internet. Tất cả giáo viên dạy lớp, dạy môn đều thực hiện soạn giảng, giảng dạy và học tập trên máy tính, tivi, đèn chiếu.
 Tất cả đều kết nối mạng Wifi, hoạt động thường xuyên trong công tác giảng dạy và làm việc. Việc giảng dạy học sinh học Tin học được thực hiện từ lớp 3 đến lớp 5 với thời lượng 2 tiết/ tuần theo chương trình “ Cùng em học tin học” với 02 phòng trang bị 80 máy tính kết nối mạng. Đối với lớp 1, lớp 2 cho các em làm quen máy tính với 01 tiết/ tuần.
Nhà trường tham mưu UBND xã ban hành Quyết định Ban quản lý DT-HT của địa phương, Hiệu trưởng ban hành Quyết định ban quản lý DT-HT trong nhà trường.
         Thường xuyên triển khai, quán triệt nghiêm túc trong CB, GV, NV qua Quyết định và Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT… trong các kỳ họp, hội thảo việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.
          Năm học 2021-2022, đơn vị không có trường hợp vi phạm về DT-HT.
         Trong năm, trường được đón tiếp Tổ mạng lưới chuyên môn cấp tỉnh về đánh giá, hỗ trợ. Được đoàn kiểm tra chuyên ngành tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra toàn diện. Nhìn chung đều thực hiện đúng và đảm bảo hồ sơ, sổ sách theo quy định và chất lượng giáo dục. Tồn tại, chưa thực hiện được thư viện xanh trường học.
         4.2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
Đầu năm học 202012022, nhà trường đã Ban hành Quyết định thành lập Ban kiểm tra, đề ra kế hoạch kiểm tra trình Phòng Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ kế hoạch Ban hành Quyết định 02 Tổ kiểm tra và thực hiện công tác kiểm tra đảm bảo kế hoạch đề ra gồm kiểm tra:
Công tác tuyển sinh, Công tác vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm, bếp ăn; Công thiết bị trường học; tài chính; Hoạt động sư phạm nhà giáo của 05 giáo viên.
Đánh giá chung: Tất cả các hoạt động được kiểm tra đề thực hiện đảm bảo, đúng quy định, không có nội dung cần khắc phục.
4.3. Công tác xây dựng thời khóa biểu, 2 buổi/ ngày, tổ chức bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trong thời gian học trực tuyến và học trực tiếp, trường xây dựng thời khóa biểu trực tuyến, trực tiếp, hai buổi/ ngày…đảm bảo theo Công văn hướng dẫn của Ngành và thực tế của đơn vị.
Sau thời gian nghỉ phòng chống dịch, ngày 07/2/2022 trường đi vào học trực tiếp và học 2 buổi/ ngày 28/28 lớp, tỉ lệ 100% và tổ chức bán trú:
Tổ chức 14 lớp với 410 học sinh bán trú theo nhu cầu và nguyện vọng của cha mẹ học sinh.  Nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về bếp trưởng; bảo mẫu; vệ sinh an toàn thực phẩm... Ban hành các Quyết định về Tổ tự quản; Ban kiểm tra VSATP; …thường xuyên kiểm tra, giám sát hàng ngày kể cả công tác tài chính…Tiếp tục tổ chức mô hình bữa ăn tự phục vụ cho học sinh khối 5 và 01 lớp 4 (4 lớp) . Bên cạnh, luôn quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, ngoài các bản hiệu, panô, áp phích để tuyên truyền trang bị nhà ăn, lớp học…Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú lên thực đơn theo thực đơn dinh dưỡng hàng ngày do Công ty Azinomoto tài trợ, giao nhà bếp chế biến vào chiều thứ sáu hàng tuần, đồng thời công khai trên bảng công khai trước nhà ăn Website trường để phụ huynh theo dõi, kiểm tra, phối hợp.
      Thực hiện việc kiểm nghiệm nguồn nước đảm bảo thời gian (06 tháng), lưu mẫu thức ăn hằng ngày đúng quy trình.
          5. Thực hiện các phong trào và cuộc vận động lớn của ngành theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 
5.1.Công tác truyền thông về giáo dục
Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Xây dựng kế hoạch phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Thực hiện tốt các quy định về An toàn giao thông. “ Xanh - Sạch- Đẹp” trường lớp; Nhà vệ sinh thông minh;  Ngày đọc sách…
Xây dựng được thời gian biểu về tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhà trường…
5.2. Phong trào thi đua:  Đơn vị được công nhận là đơn vị văn hoá năm 2021.Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đạt kết quả xuất sắc. Thực hiện tốt các quy định về Trường học An toàn. “ Xanh - Sạch- Đẹp” trường lớp.

5.3. Giáo dục Văn hóa Giao Thông: Trường thực hiện nghiêm túc và giáo dục bằng nhiều hình thức
như: Lồng ghép trong tiết sinh hoạt dưới cờ, SHCN; sinh hoạt Đội TNTP, sao Nhi Đồng, hoạt động ngoại khóa, phối hợp công an xã Thanh Tuyền tổ chức 01 buổi ngoại khóa chuyên đề về thực hiện VHGT; ATNT… tham gia cuộc thi ATGT  nụ cười trẻ thơ năm học 2020 – 2021
do Honda tổ chức với bài bài 36 của GV và 468 của HS. Cuối năm học, đơn vị không có trường hợp nào vi phạm về giao thông.

           5.4. Giáo dục môi trường- Kỹ năng sống – trải nghiệm…: Trường thực hiện nghiêm túc việc dạy và học tích hợp, lồng ghép vào các môn học theo chương trình phổ thông cũng như việc tạo cảnh quan trường lớp: vệ sinh trường lớp, làm bồn trồng hoa, cây cảnh sân trường, trang trí lớp học, gắn đèn, quạt, nhạc, kệ dép thay đổi nhà vệ sinh. Tổ chức cho hơn 300 học sinh trải nghiệm tại Công viên Rio.
6. Các hoạt động trọng tâm khác
6.1. Hoạt động thư viện
             Hồ sơ sổ sách thực hiện đúng theo quy định. Cập nhật, bổ sung phần mềm Vemis phân hệ thư viện. Mở cửa thư viện phục vụ HS và GV tìm kiếm tài liệu các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 6. Củng cố bổ sung SGK mới cho tủ sách dùng chung đồng thời tổ chức cho HS, GV mượn SGK phục vụ năm học mới.
 Trong năm học có 100% học sinh có sách giáo khoa phục vụ học tập.
 Thực hiện tốt việc vận động GV và HS tặng sách cho Thư viện trong năm học 2021-2022:   + GV tặng: 120 quyển (Sách có giá trị)
            + HS tặng: 1124 quyển (truyện tranh các loại)
            + Học sinh đọc sách tại thư viện: bình quân mỗi ngày từ 54 đến 55 lượt, tổng cộng lượt đọc trong HKII 4400 lượt. (do ảnh hưởng dịch covid-19 HS chưa học trực tiếp trong HKI).
            + Giáo viên đọc: bình quân từ 3 đến 4 lượt tổng cộng đọc cả năm 320 lượt.  
  Thư viện xây dựng được 06 tủ sách: Tủ sách đạo đức, pháp luật; Tủ sách tham khảo; Tủ sách nghiệp vụ; Tủ sách giáo khoa; Tủ sách thiếu nhi; Tủ sách dùng chung. Thư viện giữ vững thư viện đạt chuẩn theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 616/QĐ-SGDĐT ngày 27/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.
  6.2. Hoạt động thiết bị
             Thiết bị mở sổ cho mượn đồ dùng tối thiểu cho các lớp, bảo quản và sử dụng ngay từ khi học sinh đến trường học trực tiếp. Các lớp tự bảo quản và sử dụng. Các ĐDDH khác mượn sử dùng hằng ngày và trả lại phòng thiết bị.
Tổng hợp hoạt động năm học

STT

Tổ lớp
Số lượt mượn ĐDDH
 
Số lượt sử dụng CNTT
 
Tự làm đồ dùng Ghi chú
1 Lớp 1 1871 142 ( bảng TT1) 12  
2 Lớp 2 2850 244 ( bảng TT2) 12  
3 Lớp 3 1850 202 ( Vi tính 1) 10  
4 Lớp 4 1612 320 (Vi tính 2) 12  
5 Lớp 5 1625 264 ( nghe nhìn) 10  
6 Bộ môn 
 
3103   22  
  Cộng 12911 1172 78  
 6.3. Công tác Y tế học đường – Chữ thập đỏ
 Công tác xã hội: Điều tra lập danh sách học sinh nghèo, khó khăn và có hướng giúp đỡ thiết thực. Tham gia các mô hình hoạt động xã hội như “Tết vì người nghèo, Tương thân – tương ái, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó”, thực hiện cuộc vận động “ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Vận động các cơ quan đoàn thể, mạnh thường quân tặng học bổng và quà cho học sinh nghèo nhân ngày khai giảng, ngày Lễ, Tết, “Tết vì người nghèo”…
          Được các cơ quan đoàn thể, nhà hảo tâm tặng học bổng và quà cho học sinh nghèo nhân ngày khai giảng:
            Nhân ngày khai giảng năm học 2021-2022, Gia đình ông Nguyễn Duy Huân ở ấp Chợ, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng đã trao tặng học bổng cho HS nghèo, với tổng số tiền là: 72.664.000 đ. Tiệm vàng Minh Tân, huyện Dầu Tiếng đã trao tặng học bổng cho HS nghèo, với tổng số tiền là: 20.000.000 đ.
             Công tác chăm sóc sức khoẻ: Sau thời gian nghỉ hè vào năm học 2021-2022, thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và ngành chuyên môn, bộ phận y tế tích cực tham mưu với lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện tuyên truyền phòng dịch covid 19 bằng nhiều hình thức .Bên cạnh nhà trường cũng mua sắm trang bị các loại vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng dịch khi học sinh quay trở lại đi học sau thới gian nghỉ phòng dịch covid 19. Tổng số tiền phục vụ cho công tác y tế tại đơn vị trong năm học 2021-2022  là  35.914.842 đồng.
            Công tác tham gia bảo hiểm y tế học sinh năm 2022: đạt 100%; trong đó: tổng học sinh là: 1005 học sinh, tham gia bảo hiểm y tế: 982 học sinh, học sinh thuộc đối tượng khác được cấp thẻ bảo hiểm y tế (hộ nghèo, cận nghèo, con công an,…): 23 học sinh.
        6.4.Các hoạt động Đội- Ngoài giờ lên lớp
        Do tình hình Covid, học sinh phải học online. Nên hoạt động Đội chủ yếu tuyên truyền là chính. Phối hợp hướng dẫn học sinh thi tin học trẻ cấp tỉnh. Có 3 em dự   thi, kết quả đạt 1 giải III. Vận động học sinh tham gia thi vẽ tranh cấp tỉnh nộp được 2 bài dự thi. Tham gia thi kể chuyện sách đạt 1 giải khuyến khích
       Phối hợp lập danh sách học sinh khó khăn được nhận quà của huyện Đoàn.  Có 4 em được nhận, mỗi phần trị giá 200.000 đ. Tham gia thi vẽ tranh thế giới phòng chống thuốc lá, chọn ra 10 bài nộp về huyện. Tham gia chào mừng 20/11 hội thi viết bài cảm nhận, do nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức đạt 1 giải khuyến khích. Tham gia hội thi “ Net đẹp tuổi thơ” do nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức có 2 em tham gia
       Tham gia thi “nhà sử hoc nhỏ tuổi” do nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức có 10 em tham gia. Tham gia hội thi “thời trang nhí - tài năng sáng tạo” do huyện tổ chức có 5 em tham gia, kết quả 2 em đạt giải khuyến khích . Tổ chức thi trang trí heo đất vòng trường. Sau đó nộp dự thi vòng huyện đạt 3 giải A, 2 gải B, 1 giải khuyến khích. Đồng thời phát động phong trào nuôi heo đất gây quỹ lớp 28/28 lớp. Cuối năm, đập heo với số tiền 29.277.000 đồng
        Thường xuyên phát thanh tuyên truyền về thông điệp 5K, các ngày lễ lớn trong năm như kỷ niệm ngày 3/2,8/3,mùng 10 tháng 3, 13/3, 26/3, 30/4, 1/5, 15/5, 19/5,… Tham gia hội thi viết chữ đẹp online do Trung ương Đoàn tổ chức  có 8 em tham gia
        Thực hiện công trình Măng non năm học 2021-2022 là 2 máy đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Tham gia trải nghiệm lập trình Codekttin do  tỉnh Đoàn tổ chức có 2 em học sinh tham gia. Tổ chức kết nạp Đội cho 191 học sinh lớp 3
        Tham gia  thi nhảy dân vũ – flashmost cấp tỉnh đạt giải khuyến khích
         Nhân dịp 15/5 Liên Đội nhận được giấy khen của UBND huyện Dầu Tiếng với thành tích xuất sắc trong công Tác Đội và phong trào TTN
         Cuối năm được đánh giá xếp loại: Xuất sắc.
Trên đây là kết quả hoạt động năm học 2021-2022 của Trường tiểu học Bến Súc./.
Nơi nhận:
- PGDĐT D.Tiếng (báo cáo);
- UBND xã TT(báo cáo);
- BĐD CMHS (báo cáo);
- Website trường (c/khai);                         
- HĐSP (biết);
- Lưu: VT, V7.
                       HIỆU TRƯỞNG

                                         ( Đã ký)

                                      Lê Văn Hòa

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản PGD

Số 08/TB - PGDĐT

Ngày ban hành: 10/02/2020. Trích yếu: Kết quả thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tăng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020

Ngày ban hành: 10/02/2020

CV số 05/HD-BVSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018. Trích yếu: Hướng dẫn về việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới VSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018

CV số 111/PGDĐT

Ngày ban hành: 06/09/2018. Trích yếu: V/v thực hiện báo cáo công tác công khai theo yêu cầu Thông tư số 36/TT-BGDĐT

Ngày ban hành: 06/09/2018

001

Ngày ban hành: 10/09/2015. Trích yếu: Kế hoạch tổ chức hội thi "Viết về Phụ nữ ngành Giáo dục Đào tạo thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước"

Ngày ban hành: 10/09/2015

Dự thảo

Ngày ban hành: 19/01/2016. Trích yếu: Báo cáo giao ban Hiệu trưởng ngày 21/01/2016

Ngày ban hành: 19/01/2016

Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay916
  • Tháng hiện tại17,718
  • Tổng lượt truy cập1,570,934
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây