QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ

Thứ tư - 12/10/2016 09:36
 
PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC                                                             Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
Số:  20 /QĐ-THBS                                                                           Thanh Tuyền, ngày 22  tháng  8   năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường


 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC
Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
          Căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay Ban hành quy chế  thực hiện dân chủ trong nhà trường năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo.
Điều 2. Quy chế này thực hiện kể từ ngày ký. Những nội dung không phù hợp với quy chế này được bãi bỏ. Quy chế sẽ điều chỉnh, bổ sung khi có sự thay đổi theo nhu cầu cho phù hợp thực tế của đơn vị.
Điều 3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên của đơn vị có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;                                                                                                    (đã ký)
- Website trường;                                                                                          Lê Văn Hòa
- Lưu VP, V4.
 
 Tải văn bản

PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC                                                              Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 
       
       
QUY CHẾ
THỰC HIỆN DÂN CHỦ
Ban hành kèm theo Quyết định số  20 /QĐ-THBS ngày   22/8/2016
 
 
   
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường.               
1. Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều trong Luật Giáo dục và Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường và Thông tư 09/2009/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện “3 công khai - 4 kiểm tra” ; thực hiện có hiệu quả các nội dung quy định trong Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn 2012 và Nghị định 60/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
2. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của Thủ trưởng, nhà giáo, người học, cán bộ công chức trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp của Nhà nước.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
1. Đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các Đoàn thể trong nhà trường.
2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.
3. Không được có hành vi lợi dụng dân chủ cũng như xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.
Chương II
Mục 1. TRÁCH NHIỆM CUẢ HIỆU TRƯỞNG
Điều 3. Hiệu trưởng có trách nhiệm.
1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, của người học, của cha mẹ học sinh trong quy chế này.
3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thông qua họp Hội đồng Giáo dục, sinh hoạt Tổ, hoạt động đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh, trao đổi trực tiếp của cá nhân ... và có biện pháp giải quyết theo đúng chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của Hiệu trưởng.
4. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.
5. Thực hiện tốt các quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “3 nội dung công khai” và các hình thức công khai ; tạo điều kiện và thực hiện tốt các nội dung “4 kiểm tra” trong đơn vị.
6. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.
7.  Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ sau.
a) Hàng tuần họp hội ý giữa Hiệu trưởng và Phó Hiệu  trưởng.
b) Hàng tháng họp giao ban Ban lãnh đạo đơn vị với Bí thư Chi bộ, các Tổ trưởng, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Tiếu niên để đánh giá việc thực hiện công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp từ đó định ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới.
c) Ít nhất 1 năm 4 lần họp Hội đồng trường của nhà trường.
d) Cuối Học kỳ I và cuối năm học tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động và tổ chức khen thưởng tại trường học.
e) Cuối năm thực hiện đánh giá người dạy, cán bộ, viên chức về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và hoạt động chung của nhà trường, công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân.
f) Phối hợp với tổ chức Công đoàn trong nhà trường tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức mỗi năm một lần theo quy định của Nhà nước.
Mục 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ - NHÀ GIÁO -VIÊN CHỨC
Điều 4. Nhà giáo, cán bộ công chức trong nhà trường có trách nhiệm.
1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục. Nhà giáo, cán bộ, viên chức chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình.
2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế này.
3. Kiên quyết chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình: Nhà giáo, cán bộ, viên chức phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.
4. Thực hiện đúng Luật giáo dục, Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật công chức, Luật viên chức, Luật thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng, Luật thi đua, khen thưởng, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật thanh tra… và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành.
5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và người học; thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ GD&ĐT; bảo vệ uy tín của nhà trường.
Mục 3. NHỮNG VIỆC NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHẢI ĐƯỢC BIẾT
Điều 5. Nhà giáo, cán bộ công chức phải được biết.
1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nuớc đối với nhà giáo, cán bộ, viên chức; kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng giảng dạy, chất lượng học tập, tốt nghiệp.
Nội dung này được thực hiện công khai bằng hình thức: Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức. Vào thời điểm: Sau khi nhận được công văn của Bộ, Sở, Phòng.
2. Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường trong từng năm học.
Nội dung này được thực hiện công khai bằng hình thức: Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức. Vào thời điểm: Sau khi các bộ phận lên kế hoạch.
3. Các khoản đóng góp của người học, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác, các khoản thu, chi và quyết toán hàng năm.
Nội dung này được thực hiện công khai bằng hình thức: Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức. Vào thời điểm: Sau khi bộ phận kế toán tổng kết.
4. Các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong nhà trường đã được kết luận.
Nội dung này được thực hiện công khai bằng hình thức: Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức. Vào thời điểm: Sau khi có văn bản kết luận.
5. Việc thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.
Nội dung này được thực hiện công khai bằng hình thức: Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức. Vào thời điểm: Sau khi nhận được công văn của Bộ, Sở, Phòng.
6. Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học.
Nội dung này được thực hiện công khai bằng hình thức: Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức. Vào thời điểm: Sau khi nhận được công văn của Bộ, Sở, Phòng.
7. Nhận xét đánh giá viên chức, lao động hàng năm.
Nội dung này được thực hiện công khai bằng hình thức: Thông báo cho Tổ trưởng công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn để thông báo đến nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức trong tổ.
Mục 4. NHỮNG VIỆC NHÀ GIÁO, CÁN BỘ  VIÊN CHỨC THAM GIA Ý KIẾN  (HIỆU TRƯỞNG QUYẾT ĐỊNH) 
Điều 6. Những việc nhà giáo, cán bộ viên chức tham gia ý kiến  (HT quyết định) 
1. Kế hoạch hoạt động năm học của nhà trường.
2. Quy trình Quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.
3. Kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ, viên chức.
4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ của nhà trường.
5. Các khoản đóng góp của người học, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác, các khoản thu, chi và quyết toán hàng năm.
6. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua.
7. Báo cáo sơ kết, tổng kết.
8. Nội quy, quy định về lề lối làm việc của đơn vị.
Các việc nêu trên được lấy ý kiến chủ yếu thông qua quá trình tổ chức Hội nghị Cán bộ - viên chức đầu năm học hoặc dự thảo văn bản đưa về Tổ Công đoàn, Tổ Chuyên môn để nhà giáo, cán bộ, viên chức tham gia ý kiến.
Mục 5. NHỮNG VIỆC NGƯỜI HỌC, CHA MẸ HỌC SINH ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN    
Điều 7. Người học, cha mẹ học sinh được biết những nội dung sau đây.
1. Chủ trương, chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành và những quy định của nhà trường đối với người học.
2. Kết quả giảng dạy, học tập, kết quả hoàn thành chương trình tiểu học.
3. Chủ trương kế hoạch tổ chức cho người học phấn đấu gia nhập các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
4. Những việc người học, cha mẹ học sinh được tham gia ý kiến:
a) Nội quy học sinh và những quy định có liên quan đến người học.
b) Tổ chức phong trào thi đua.
c) Việc tổ chức giảng dạy, học tập trong nhà trường có liên quan đến quyền lợi của người học.
5. Những nội dung trên được công khai bàn bạc bằng những hình thức sau.
a) Niêm yết công khai những quy định về tuyển sinh, nội dung quy chế học tập, lịch thi, kết quả hoàn thành chương trình tiểu học, hiệu quả đào tạo, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học sinh, khen thưởng và kỷ luật; niêm yết công khai các khoản thu đầu năm và các khoản thu khác theo quy định;
b) Định kỳ ít nhất trong năm học 2 lần tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của cha mẹ học sinh, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình người học, thông báo kết quả học tập, rèn luyện của người học.
c) Giáo viên chủ nhiệm lớp là đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ tại lớp mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của học sinh và cha mẹ học sinh để kịp thời phản ánh cho Hiệu trưởng.
Mục 6.  TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐOÀN THỂ
TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG
Điều 8. Trách nhiệm của các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường.
a) Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm. Trách nhiệm Cấp ủy Chi bộ, Ban Chấp hành CĐCS, Ban Chấp hành Đoàn trường theo các nội dung:
b) Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với nhà trường trong việc tham gia xây dựng, phối hợp tổ chức, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
c) Bí thư Chi bộ chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.
d) Ban Thanh tra Nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm Quy chế dân chủ trong nhà trường, báo cáo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở để đề nghị Thủ trưởng giải quyết. Thủ trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
Điều 9. Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường.
1. Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:
a) Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.
b) Vận động cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.
c) Vận động cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.
2. Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Quy chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức hàng năm.
Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
Thủ trưởng có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những quy định trong quy chế này phù hợp thực tế của nhà trường.
                                                                  
Nơi nhận:                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
-Phòng GDĐT;(thayb/c)                                                                                         (đã ký)
-CB,GV,CNV trường;                                                                                         Lê Văn Hòa
-Website trường;
-Lưu VP,V4.
 
 Tải văn bản
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 6
 
  •   Hôm nay 493
  •   Tháng hiện tại 38,970
  •   Tổng lượt truy cập 1,466,022