KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ tư - 12/10/2016 09:24
 PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG TIỂU HỌC  BẾN SÚC                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:   10  /KH-THBS                                                                     Thanh Tuyền, ngày 19 tháng 9 năm 2016                                

KẾ HOẠCH

NĂM HỌC: 2016 – 2017
 

        Căn cứ công văn số 113 /PGDĐT- GDTH ngày 11 tháng 8 năm 2016 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016–2017 cấp Tiểu học;
        Căn cứ kết quả đạt được, những hạn chế năm học 2015-2016 và tình hình thực tế của trường;
        Trường tiểu học Bến Súc đề ra kế hoạch năm học 2016-2017,
   I/ NHIỆM VỤ CHUNG:
      Tiếp tục thực  hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”. Thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp với thực tế của địa phương; Chủ đề năm học là: “ Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao” với phương châm “Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo” để giữ vững nề nếp, kỷ cương và chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục tiểu học, toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt khẩu hiệu “Tất cả vì học sinh thân yêu”.
Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của đội ngũ.      Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí. Nâng cao chất lượng giáo dục.
   II/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Phát triển giáo dục: 
a) Tổng số lớp – Số học sinh:
+ Tổng số lớp:                 28 lớp/882 HS/444 nữ.
         Trong đó: Khối 1: 06 lớp/157 Hs/81 nữ;
                            Khối 2: 06 lớp/205Hs/110 nữ;
                            Khối 3: 06 lớp/189 Hs/95 nữ;
                            Khối 4: 05 lớp/157 Hs/85 nữ;
                            Khối 5: 05 lớp/174 Hs/83 nữ
  • Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100 %.
  • Số lớp và số học sinh học 2 buổi / ngày: 28 lớp; 882/444nữ. Tỉ lệ 100%
  • Số lớp và số học sinh học 2 buổi / ngày có bán trú: 12 lớp; 391/211nữ. Tỉ lệ 42,9%
b) Cán bộ – Giáo viên – công nhân viên:
          * Tổng số: 59/43 nữ
          Trong đó: - BGH: 03/01 nữ; CNV: 08/05 nữ ; GV chuyên trách: 06/04 nữ (Đội – Thư viện – Thiết bị – CMC- PCGD – PT. TTDL – PT. Phòng máy); GVDL: 32/28 nữ; GVBM: 10/05 nữ;
2. Thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua:
a. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".
Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống,  lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh không đủ chuẩn lên lớp, không để học sinh bỏ học;  không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các cấp quản lí; không giao chỉ tiêu học sinh tham gia các cuộc thi khác.
b. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:
Giáo dục đạo đức,  kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.
Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp.
Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ, các bài tập thể dục tại chỗ trong học tập, sinh hoạt cho học sinh.
Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, thông qua các di tích lịch sử, di sản văn hóa của đất nước vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường .
3. Thực hiện chương trình giáo dục:
3.1.Tiếp tục thực hiện sáng tạo, nâng cao chất lượng các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong đó chú trọng các hoạt động:
Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh, thực hiện tốt thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục chính khóa.
Xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, tạo cảnh quang sư phạm, môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi, góp phần thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu “mỗi ngày đến trường là một niềm vui” cho học sinh.  Tiếp tục tổ chức và tham gia hội thi “Trò chơi dân gian và hát dân ca” của cấp tiểu học.
3.2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo về năng lực chuyên môn; Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực, bền vững về chất lượng giáo dục; Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh.
3.3. Đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý; bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp; Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán; đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn nhà trường.
Tăng cường quản lý đội ngũ thông qua đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn phó hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học.
Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch BDTX giáo viên tiểu học của Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 .
3.4. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Thực hiện điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh. Tích hợp các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; an toàn giao thông; ứng phó với biến đổi khí hậu…) vào các môn học đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả.
+ Tiếp tục thực hiện dạy “phương pháp Bàn tay nặn bột” theo Đề án triển khai “phương pháp Bàn tay nặn bột” ở trường phổ thông giai đoạn 2011 – 2015" theo Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
+ Tiếp tục thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.  Chương trình 04 tiết/ tuần đối với lớp 3; 02 tiết/tuần đối với lớp 1( tuần 15) ,2,4,5;  Nghiêm túc thực hiện đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển 2 kỹ năng nghe và nói. 
+ Tiếp tục thực hiện môn Mỹ thuật theo phương pháp mới của Đan mạch đã được triển khai.
+ Tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với lớp 3;4;5. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học – Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo.
+ Tổng Phụ trách Đội và Giáo viên chủ nhiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là 4 tiết/ tháng gồm những nội dung giáo dục kỹ năng sống, an toàn giao thông… và tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật…,  phù hợp thực tế địa phương và nhà trường.
+ Thực hiện tốt thời khóa biểu linh hoạt để bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh.
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, tổ chức học tập và thao giảng chuyên đề, tăng cường sử dụng ĐDDH. Chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành. Phát huy vai trò của tổ mạng lưới chuyên môn trong việc thăm lớp, dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách. Bảo đảm nội dung sinh hoạt tổ khối chuyên môn tuần 1 và tuần 3 hàng tháng thiết thực, phong phú. Kiến quyết xử lý các hiện tượng vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm về tác phong đạo đức làm giảm uy tín nhà giáo.
Tổ chức thao giảng – dự giờ 100% giáo viên trong đơn vị. Đánh giá xếp loại giáo viên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành theo quyết định 14/2007/BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Triển khai phong trào viết áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong đơn vị.
3.5. Tham mưu thực hiện phát triển xây dựng trường học theo hướng hiện đại hóa, trường đạt chuẩn quốc gia; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân.
3.6. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục văn hóa, thẩm mỹ và các công tác khác về học sinh; Thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất, giáo dục pháp luật, công tác y tế học đường, công tác Đoàn – Đội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, hoạt động ngoài giờ lên lớp, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo môi trường hoạt động lành mạnh cho học sinh.
3.7. Tổ chức sinh hoạt tốt Ngày pháp luật, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác theo dõi tình hình thực hiện pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.
3.8. Tham gia, tố chức các kỳ thi, kiểm tra đảm bảo an toàn, đúng quy chế; Thực hiện đầy đủ, đạt yêu cầu trong xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.
3.9. Thực hiện tốt công tác hành chính, văn thư lưu trữ, thi đua. Tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Thực hiện tốt chế độ công khai theo thông tư 09/TT-BGDĐT; Quy chế dân chủ, công tác sơ, tổng kết, công tác kiểm tra và xử lý các vi phạm. Tuyệt đối không học thêm ngoài thời gian học ở trường.
3.10..Phối hợp thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ; Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Bảo đảm thu nhận 100% trẻ trong độ tuổi vào học; Tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình tiểu học.
Thực hiện kiểm tra công nhận, công nhận lại chuẩn PCGDĐĐT, thực hiện phần mềm phổ cập về quản lý dữ liệu; Thực hiện các giải pháp để củng cố, duy trì phổ cập thật bền vững .
        3.11. Phối hợp với phụ huynh  học sinh để tổ chức tốt bán trú cho học sinh, Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đúng quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
4. Sách, thiết bị dạy học
4.1. Sách giáo khoa:
Thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT. Xây dựng tủ sách dùng chung; tất cả học sinh đều có đủ sách để học tập. Giáo viên thực hiện đúng thời khóa biểu. Trang bị tủ, bàn ở mỗi lớp cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp. Vận động các nguồn lực để tặng vở, sách giáo khoa và dụng cụ học tập cho học sinh là con của đối tượng chính sách, con em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, dân tộc…
4.2. Thiết bị dạy học:
Lập kế hoạch mua sắm, thay thế và sửa chữa bàn ghế học sinh, sử dụng và bảo quản tốt đồ dùng dạy học, những thiết bị phục vụ giảng dạy được phân bổ cho trường. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng.
 III- CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP:
 1.Các môn học và hoạt động giáo dục; năng lực; phẩm chất:
Khối Sĩ số HS NỮ Hoạt động giáo dục      Năng lực  
Phẩm chất
Hoàn thành Chưa           hoàn thành Đạt Chưa           đạt Đạt Chưa           đạt
Một 157 81 147 10 157 0 157 0
Hai 205 110 201 4 205 0 205 0
Ba 189 95 187 2 189 0 189 0
Bốn 157 85 157 0 157 0 157 0
Năm 174 83 174 0 174 0 174 0
CỘNG 882 444 866 16 882 0 882 0
+ Tỷ lệ HS hoàn thành chương trình tiểu học: 100 %.
+ Tỷ lệ HS hoàn thành chương trình lớp học:  từ  98,2 %  trở lên
+ Duy trì HS bỏ học dưới 1 %
2.Danh hiệu thi đua:
  1. Đơn vị: Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc  (UBND tỉnh công nhận)
           * Tập thể Tổ Lao động tiên tiến: Tổ một ;Tổ ba ; Tổ bốn + năm    1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Sở GD&ĐT tặng giấy khen)
* Tập thể Tổ Lao động tiên tiến: Tổ hai ; Tổ bộ môn    ; Tổ Văn phòng (UBND huyện tặng giấy khen)
b.Danh hiệu các đoàn thể:
+ Chi bộ:  Trong sạch vững mạnh
+ Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc
+ Đoàn Thanh niên:  Vững mạnh
+ Liên đội:  Xuất sắc
+ Hội Chữ thập đỏ: Xuất sắc
+ Đơn vị Đạt chuẩn văn hóa
c. Danh hiệu cá nhân:
+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 02 GV.
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 09 GV.                 
+ Lao động tiên tiến: 27 GV trở lên.                  
* Chỉ tiêu phấn đấu GVG các cấp:
+ Cấp cơ sở: 35 GV trở lên.
+ Cấp huyện: 11 GV trở lên.
+ Thao giảng: 06 tiết trở lên/năm.
+ Dự giờ: 18 tiết trở lên/năm/GV.
+ Làm ĐDDH: 01 cái trở lên/GV/năm;
+ Sử dụng 100 % ĐDDH trong các tiết dạy.
* Các chỉ tiêu khác:
-  Các cuộc thi Giáo viên và học sinh: Tham gia đầy đủ các cuộc thi do các ngành; các cấp tổ chức. Như: Hội thi giáo viên giỏi giải thưởng Võ Minh Đức vòng huyện; Hội thi “Viết chữ đẹp” của Giáo viên và học sinh; Hội thi “Trò chơi dân gian, hát dân ca”; thi Olympic Tiếng Anh và toán trên mạng Internet...
- Sáng kiến kinh nghiệm: 100% Giáo viên tham gia viết và áp dụng SKKN, phấn đấu có 15 đề tài xếp loại A; B ở cấp trường và cấp Huyện.
-  Tặng sách cho thư viện: Mỗi GV có ít nhất 01 quyển.
Stt Hội thi Thời gian tổ chức
Vòng trường Vòng huyện
01 Hội thi “Trò chơi dân gian, hát dân ca” Tháng 9/2016  
02 Thi chọn GV giỏi Tháng 10/2016  
03 Hội thi “Viết chữ đẹp” của Giáo viên và học sinh. Tháng 11/2016  
04 Hội thi Tiếng Anh trên mạng Internet Tháng 12/2016  
05 Hội thi toán trên mạng Internet Tháng 12/2016  
06 Hội thi Toán tuổi thơ Tháng 01/2017  
07 Hội thi Thư viện, Thiết bị giỏi    
 
IV. CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU:
- Ban Giám hiệu quản lý CB – GV thông qua các tổ chuyên môn, quản lý bằng cơ chế, đưa tin học vào việc quản lý, thống kê phổ cập, tiếp tục bổ sung sửa đổi quy chế nội bộ cho phù hợp.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ. Khơi dậy trong đội ngũ ý nguyện, tâm tư, băn khoăn, trăn trở, lắng nghe bàn bạc các ý kiến đóng góp của cá nhân và tập thể để có biện pháp chỉ đạo thích hợp. Tranh thủ sự lãnh đạo của chi bộ đảng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Khai thác và sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá giáo viên.
-  Phối hợp với nhiều kênh thông tin, nhiều văn bản mới để thực hiên việc đánh giá phân loại giáo viên chính xác đúng quy định. Tuyên dương khen thưởng kịp thời đối với giáo viên và học sinh, đặc biệt là gương người tốt việc tốt. Phát huy hơn nữa dân chủ trường học và xây dựng kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.
1. Kế hoạch phát triển giáo dục:
- Giữ vững sĩ số học sinh các khối lớp. Năm học này để đạt chỉ tiêu không có học sinh bỏ học phải phát huy vai trò chủ động sâu sát của Đoàn thanh niên, TPT Đội và các giáo viên chủ nhiệm lớp. Để hạn chế học sinh lưu ban đòi hỏi mỗi giáo viên phải không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, quan tâm đến học sinh chưa hoàn thành, có biện pháp giúp đỡ để vươn lên.
2. Công tác điều tra phổ cập giáo dục:
Tiến hành điều tra cơ bản theo đúng quy trình hướng dẫn của Sở GD & ĐT, của Phòng giáo dục & ĐT Dầu Tiếng, đảm bảo đầy đủ các biểu mẫu, sổ đăng bộ với số liệu rõ ràng chính xác. Chú ý khâu phân tích số liệu, nắm vững đối tượng trẻ em trong độ tuổi có hộ khẩu tại địa phương.
Thực hiện việc giao sĩ số cho giáo viên chủ nhiệm lớp.
Tiến hành theo dõi thi đua hàng tuần về việc đảm bảo tính chuyên cần của học sinh từng lớp, cuối tuần sơ kết, thông báo cho phụ huynh, cho BGH.
3. Nâng cao chất lượng toàn diện:
a- Giáo dục đạo đức:
- Nâng cao chất lượng các tiết dạy đạo đức, tổ chức dự giờ thăm lớp, kiểm tra lớp học thường xuyên.
- Chỉ đạo thực hiện tốt sinh hoạt ngoài giờ lên lớp bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động trong tiết chào cờ thứ 2, tiết sinh hoạt thứ 6 hàng tuần.
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đội, Sao; Tăng cường nội dung, cải tiến phuơng pháp, tích cực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thời gian, tổ chức các hoạt động dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực hấp dẫn, có sức thu hút và có tính giáo dục cao đối với các em học sinh. (Thi Rung chuông vàng, An toàn giao thông, Tìm hiểu về tự nhiên, xã hội...)
- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, biểu dương, nêu gương người tốt việc tốt, cải tiến việc theo dõi đánh giá, xếp loại thi đua đối với các tập thể lớp. Xây dựng phong trào thi đua liên tục, sôi nổi rộng khắp theo chủ đề, chủ điểm trong từng tháng từng học kỳ. Động viên khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích cao hoặc tiến bộ trong mỗi đợt thi đua.
- Thực hiện tốt chương trình giáo dục đạo đức, lý tưởng sống cho các em. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khoá về phòng chống các tệ nạn xã hội, tìm hiểu luật giao thông.
- Tiếp tục giáo dục những học sinh chậm tiến với nhiều hình thức phong phú, kết hợp tốt với gia đình để đạt hiệu quả cao.
- Tăng cường mối quan hệ phối hợp với phụ huynh, Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học, Hội phụ nữ để làm tốt công tác giáo dục đạo đức đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục.
- Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện. Quan tâm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ.
- Sử dụng linh hoạt các tiết hoạt động ngoài giờ để lồng ghép các chương trình vui chơi bổ ích, củng cố kiến thức, chuyển tải nhẹ nhàng các chủ đề chủ điểm hàng tháng.
b- Giáo dục văn hoá 
- Thực hiện đúng đủ chương trình chính khoá và học buổi thứ 2 trong ngày .
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, tổ chức hội giảng ở trường, ở tổ một cách thường xuyên, liên tục trong năm học.
- Thực hiện đúng quy định, tổ chức chuyên đề về đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, chú ý khâu kiểm tra chấm và chữa bài, BGH, tổ chuyên môn kiểm tra 1 tháng/1lần.
- Tổ chức chuyên đề ngoại khoá 3 chuyên đề/1 tổ chuyên môn, tổ chức các cuộc thi về kiến thức với hình thức đa dạng, sinh động.
- Tổ chức tốt các lớp học 2 buổi/ngày, vận dụng có hiệu quả thời khóa biểu linh hoạt nhằm bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.
- Vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm tài trợ để khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào dạy và học trong nhà trường.
4. Giáo dục Thể chất, Sức khoẻ, Vệ sinh:
- Tăng cường công tác quản lý việc thực hiên chương trình dạy học chính khoá các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật và các hoạt động ngoại khoá cho học sinh.
- Tổ chức các cuộc thi văn nghệ, thể dục thể thao, thi viết, vẽ theo chủ đề và Hội khỏe Phù Đổng các cấp.
- Xây dựng phong trào tìm hiểu chơi các trò chơi dân gian trong nhà trường. Tham gia hoạt động văn nghệ, Đội TN có kế hoạch chăm sóc công trình văn hóa, di tích tại địa phương tạo môi trường thân thiện cho học sinh.
- Vận động học sinh tham gia BHYT và BHTN với tỷ lệ cao. Lập sổ sức khoẻ cho học sinh, phối hợp với y tế tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh, tổ chức súc miệng Fluor hàng tuần cho học sinh.
- Tổ chức tốt các buổi học nghi thức Đội cho học sinh.
5. Xây dựng đội ngũ giáo viên.
- Phấn đấu 100% CBGV có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống mẫu mực, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
- Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ bằng nhiều biện pháp: tự học, tự bồi dưỡng, qua sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt nhóm tổ, dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, dạy mẫu, dạy thử nghiệm.
- Tạo điều kiện cho giáo viên được sọan kế hoạch bài dạy trên máy tính,  sử dụng phần mềm dạy học thích hợp với từng môn học.
- Giao chất lượng cho từng giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức cho toàn bộ giáo viên và cán bộ quản lý tự  học và tự bồi dưỡng thực hiện tốt kế hoạch hoá toàn bộ hoạt động nhà trường, đảm bảo công khai dân chủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ đúng kế hoạch và quy trình của Bộ GD - ĐT.
6. Xây dựng cơ sở vật chất thiết bị:
-  Bổ sung đầu sách và tăng cường hoạt động thư viện.
-  Bổ sung thiết bị dạy học, phòng nghe nhìn, phòng ddạy và học bảng tương tác.
- Tổ chức tốt việc sử dụng, bảo quản tài sản của nhà trường .
- Thực hiện kế hoạch thu chi và quản lý tài chính tài sản đúng chế độ, tiết kiệm.
7. Công tác quản lý, tham mưu:
-  Ban Giám hiệu quản lý CB - GV thông qua các tổ chuyên môn, Quản lý bằng cơ chế, đưa tin học vào việc quản lý, thống kê phổ cập, tiếp tục bổ sung sửa đổi quy chế nội bộ cho phù hợp.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ. Khơi dậy trong đội ngũ ý nguyện, tâm tư, băn khoăn, trăn trở, lắng nghe bàn bạc các ý kiến đóng góp của cá nhân và tập thể để có biện pháp chỉ đạo thích hợp. Tranh thủ sự lãnh đạo của chi bộ đảng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Khai thác và sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá giáo viên.
-  Phối hợp với nhiều kênh thông tin, nhiều văn bản mới để thực hiện việc đánh giá phân loại giáo viên chính xác đúng quy định. Tuyên dương khen thưởng kịp thời đối với giáo viên và học sinh, đặc biệt là gương người tốt việc tốt. Phát huy hơn nữa dân chủ trường học và xây dựng kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.
Trường Tiểu học Bến Súc quyết tâm khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.
 
  Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GDĐT; (b/cáo)                                                                                        (đã ký)
- UBND xã;(b/cáo)
- CB-GV-CNVtrường;(t/hiện)                                                                            Lê Văn Hòa
- Website đơn vị;
- Mail nội bộ;
- Lưu VT, V9.
                                                 
Tải văn bản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 13
 
  •   Hôm nay 882
  •   Tháng hiện tại 34,079
  •   Tổng lượt truy cập 1,461,131