BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

Thứ tư - 12/10/2016 09:30
PHÒNG GD - ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG TH BẾN SÚC
 
   
 Số    19   /BC- QCDC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   
 Thanh Tuyền, ngày  26 tháng  9  năm 2016
 
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ
 
Thực hiện Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ và chỉ thị 38 của Thủ tướng Chính Phủ về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”;
Thực hiện Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường;
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2015 - 2016; Thực hiện kế hoạch của BCĐ về việc Kiểm tra, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm học 2015 - 2016;
Căn cứ vào kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của nhà trường trong các năm học qua. Trường TH Bến Súc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong nhà trường cụ thể là:
I. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan về thực hiện QCDC.
1. Hoạt động của Ban chỉ đạo QCDC đơn vị.
Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhà trường được thành lập ngay sau Hội nghị CBCC theo quyết định của Hiệu trưởng.
Sau khi được thành lập, Ban chỉ đạo đã tổ chức họp và xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.
Ban chỉ đạo tổ chức xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở dựa trên nguyên tắc, nội dung các văn bản hướng dẫn của các cấp về Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở vào thực tiễn điều kiện của nhà trường từng năm học.
Đưa Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở lấy ý kiến đóng góp bổ sung của toàn thể CB, GV, NV nhà trường ngay trong đầu năm học để hoàn thiện, bổ sung Quy chế và thông qua trước Hội nghị CBVC hàng năm.
Chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ năm học với biện pháp lồng ghép vào các hoạt động của nhà trường từng tuần, tháng, các đợt thi đua, học kì và cả năm học.
Mỗi năm học Ban chỉ đạo đều kiện toàn lại quy chế hoạt động, lịch thời gian kiểm tra, giám sát, điều chỉnh, bổ sung và sơ kết đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo, kết quả thực hiện Quy chế trong năm học.
Ban chỉ đạo duy trì lịch họp mỗi tháng 1 lần để kiểm tra, giám sát các hoạt động thực hiện Kế hoạch và các điều chỉnh, bổ sung cho Quy chế.
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo:
- Đ/c Lê Văn Hòa  – Hiệu trưởng, trưởng ban chỉ đạo: Phụ trách các Tổ chức trong nhà trường.
- Đ/c Nguyễn Thị Việt Hà  Phó trưởng ban chỉ đạo: Phụ trách các tổ chức đoàn thể.
- Đ/c Phạm Quốc Minh- TB Tr ND;   Thành viên .
- Đ/c Trần Thị Thu Vân - Văn thư ;Thành viên 
2. Các văn bản đã ban hành để thực hiện QCDC ở đơn vị.
- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong nhà trường.
- Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.
- Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường mỗi năm học.
- Quy chế phối hợp công tác giữa Công đoàn và nhà trường.
- Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Tiêu chí thi đua khen thưởng CB – GV - NV
- Tiêu chí thi đua khen thưởng học sinh.
- Quy chế làm việc đơn vị.
- Kế hoạch thực hiện xây dựng cơ quan văn hóa.
- Quyết định thành lập Hội đồng thi đua – Khen thưởng.
- Quyết định phân công nhiệm vụ năm học.
3. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp.
Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền nội dung Chỉ thị 30/CT-TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị, Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan và Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường đến 100% CB – GV - NV nhà trường.
Cụ thể hóa nội dung vào các quy chế hoạt động của nhà trường. Trọng tâm là thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ…
4. Đánh giá vai trò của ban chỉ đạo thực hiện QCDC, chính quyền và các đoàn thể trong việc thực hiện QCDC ở các nhà trường:
- Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã triển khai nhiệm vụ đầy đủ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo đã xây dựng Kế hoạch hoạt động thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Tổ chức triển khai, phối kết hợp với các tổ chức để đưa nội dung quy chế vào các chương trình hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy chế. Ban chỉ đạo thực hiện tốt vai trò chức năng của mình theo Quyết định thành lập đưa Quy chế vào hoạt động nhà trường thường xuyên đạt hiệu quả.
- Nhà trường đã xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ từng năm học, sát thực với tình hình, đặc điểm mỗi năm học; Quy chế đã được triển khai lồng ghép và thực hiện các chuyên đề riêng biệt và thường xuyên thông qua các hoạt động chuyên môn.
- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội đều cụ thể hóa nội dung Quy chế thực hiện dân chủ bằng các chương trình hoạt động của mỗi tổ chức như Kế hoạch công tác Công đoàn; Chi đoàn, chương trình công tác Đội. Mỗi thành viên đều thực hiện tốt quy chế bằng các nhiệm vụ của mình
5. Công tác sơ, tổng  kết hàng năm.
            Mỗi học kì Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ đều tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện của nhà trường và mỗi tổ chức đoàn thể đồng thời điều chỉnh, bổ sung cho kế hoạch.
Mỗi năm học Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ đều tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Điều chỉnh, bổ sung cho Kế hoạch và nội dung của Quy chế phù hợp với điều kiện thực tế mỗi năm học.
Qua các năm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nhà trường đã cụ thể hóa được Quy chế làm việc cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ công khai, khách quan ; Xây dựng được Quy chế thi đua khen thưởng phù hợp tạo điều kiện tốt để CB – GV- NV phấn đầu rèn luyện đưa chất lượng giáo dục tiến bộ.
            Mỗi năm học đều hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhà trường
II. Kết quả thực hiện theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP và các quy định của ngành GD&ĐT về thực hiện QCDC:
1. Việc thực hiện trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan;
- Hiệu trưởng đã quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan theo quy chế dân chủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về tất cả các hoạt động trong nhà trường, trong các kỳ họp hội đồng, hiệu trưởng đã đánh giá việc thực hiện QCDC của cá nhân và tập thể công khai các hoạt động một cách rõ ràng.
- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CBGV những việc làm  được, những việc chưa làm được từ đó nhắc nhở động viên CBGV điều chỉnh kịp thời.
- Hiệu trưởng đã quản lý CBGV, quán triệt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trau dồi đạo đức tác phong nhân viên đánh giá đúng năng lực CBGV theo quy định đúng quy trình của cấp trên đề ra. Đánh giá xếp loại GV hàng năm được thực hiện một cách khách quan, công bằng.
- Hiệu trưởng tiếp thu những ý kiến góp ý của CBGV để kịp thời sửa chữa.
- Hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo đúng quy định của nhà nước, theo quy chế nội bộ. Công khai việc mua sắm CSVC, trang thiết bị.
- Thực hiện luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Thủ trưởng phối hợp công đoàn, tổ chuyên môn và các tổ chức trong nhà trường làm tốt công tác sơ, tổng kết năm học.
+ Đánh giá nhiệm vụ của đơn vị và từng cá nhân, có giải pháp để nâng cao chất lượng của từng nội dung công viêc theo đúng yêu cầu đề ra.
+ Lắng nghe ý kiến góp ý để điều chỉnh bổ sung.
2. Việc thực hiện trách nhiệm của cán bộ viên chức:
- Tất cả CBVC trong nhà trường đều tham gia đóng góp xây dựng các nội dung như: Kế hoạch phát triển trường lớp, công tác tuyển sinh, chất lượng dạy học, công tác PCGD, đóng góp xây dựng quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ trường học và các hoạt động trong nhà trường.
- Góp ý xây dựng các phong trào thi đua, phong trào bồi dưỡng học sinh có năng khiếu tham gia Hội thi các ngành, các cấp cũng như rèn luyện học sinh chưa hoàn thành. Góp ý xây dựng, sửa chữa, mua sắm, các hoạt động khác.
- Tất cả CBVC đã nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Chấp hành tốt nội quy, quy chế trường học, kỷ luật lao đông. Chưa có CBVC nào vi phạm bị phản ánh hoặc kỷ luật.
- Năm học 2015 - 2016, CBVC nhà trường đã có nhiều chuyển biến tốt về tư tưởng, đã nêu cao được tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ nhất là các tổ công đoàn đã vận động đoàn viên góp vốn tương trợ xoay vòng , đóng góp quỹ tham quan .Phẩm chất chính trị và đạo đức của thấy cô giáo được giữ gìn trong sáng, uy tín của nhà trường được nâng lên rõ nét. Tất cả các thấy cô giáo luôn yêu thương học sinh, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng phụ huynh học sinh.
3. Việc thực hiện những điều cán bộ, viên chức được biết;
- Tất cả các văn bản chỉ thị của cấp trên đều được triển khai đầy đủ tới tận CBGV.
- Tất cả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến giáo dục đều phổ biến rộng rãi kịp thời đến tận từng CBGV để mọi người được biết.
- Kế hoạch năm học được triển khai tận mỗi CBGV, nghiên cứu thảo luận bàn bạc, đề ra biện pháp thực hiện, năm , tháng, tuần đều được thảo luận góp ý. Từ đó mọi việc đều được thực hiện tốt.
- Kinh phí hàng năm do ngân sách cấp, các nguồn kinh phí tài chính khác đều được công khai đầy đủ.
- Việc tuyển dụng, Khen thưởng Kỷ luật và đề bạt CB đều đúng quy trình đảm bảo công khai dân chủ.
- Trong đơn vị không xảy ra hiện tượng tham nhũng.
- Nội quy, quy chế nhà trường thảo luận đi đến thống nhất thực hiện một cách nghiêm túc.
- Tất cả những việc trên được thông báo trong các cuộc họp, hội nghị, thông báo bằng văn bản cho các tổ chức công đoàn, tổ chức chuyên môn.
4. Việc thực hiện những điều cán bộ, viên chức tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ quan quyết định:
+ Hiệu trưởng truyền đạt những chủ trương của Đảng, giải pháp thực hiện những vấn đề, nhiệm vụ liên quan đến giáo dục trong nhà trường.
+ Kế hoạch năm học CBGV tham gia góp ý xây dựng.
+ Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đều được CBGV bàn bạc và đề ra biện pháp thực hiện tốt . Các phong trào thi đua đều được đánh giá khách quan, dân chủ.
+ Báo cáo sơ kết định kỳ, năm học CBGV  được góp ý, bổ sung để hoàn thiện.
+ Tổ chức cho CBGV góp ý đề ra các biện pháp cải tiến và bổ sung lề lối làm việc, phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, ngăn ngừa bệnh quan liêu, sách nhiễu.
+ Công khai đầy đủ kế hoạch tuyển dụng bồi dưỡng CBGV.
+ Tất cả chế độ giáo viên đều được hưởng đầy đủ, kịp thời.
+ Các phong trào thi đua và các hoạt động khác trong nhà trường CBGV đều được tham gia.
5. Việc thực hiện QCDC trong công tác phân công CBGVNV đúng người đúng việc, tài chính, chuyên môn, việc thực hiện 3 công khai theo TT09/ BGDĐT hướng dẫn Bộ GD&ĐT, công tác cải cách hành chính, tuyển sinh…
Việc thực hiện quy chế dân chủ đã được cụ thể hóa bằng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban chỉ đạo, các thành viên trong toàn cơ quan theo từng chức năng nhiệm vụ của mỗi người.
- Hiệu trưởng đã ra quyết định phân công nhiệm vụ đúng Điều lệ.
- Các tổ chuyên môn đã cụ thể hóa nhiệm vụ cho mỗi tổ viên của mình và thực hiện kế hoạch mỗi tổ.
- Mỗi cá nhân đều có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngay từ đầu năm học.
Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về thu chi tài chính ngân sách và các chế độ, quyền lợi của cán bộ, viên chức.
Nhà trường đã công khai toàn bộ các hoạt động theo lịch định kỳ.
Công tác cải cách hành chính đã được triệt để triển khai thông qua quy chế làm việc của cơ quan: Các thông tin báo cáo, kế hoạch,… đều được gửi qua email. Đồng thời cũng giảm các thủ tục gây phiền hà cho PHHS thông qua quy chế tuyển sinh lớp 1 bằng hình thức phổ biến, thông tin các loại hồ sơ cho cha mẹ học sinh để khi đưa con em đến trường chỉ một lần là được nhập đầy đủ các loại hồ sơ.
Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ năm học 2015 – 2016 của trường Tiểu học Bến Súc.
 
Nơi nhận:                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
-PhòngGDĐT;(b/cáo)                                                                                           (đã ký)
-CĐ ngành;(b/cáo)                                                                                           Lê Văn Hòa
-Website đơn vị;
- Lưu VT, HNCB,VC.
   
Tải văn bản 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 2.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 10
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 9
 
  •   Hôm nay 565
  •   Tháng hiện tại 39,042
  •   Tổng lượt truy cập 1,466,094