• đề ôn khối 2

Thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 2020
Họ tên: ………………………………………..… Lớp: 2F           TOÁN:  ÔN TẬP
( Mua một quyển tập trắng làm tất cả các bài tập toán, chính tả, tập làm văn vào , khi làm nhớ ghi thứ ngày, môn, tên bài) phần Toán, Tiếng Việt, Luyện từ và câu phần trắc nghiệm làm bài giấy
I. Phần trắc nghiệm : Khoanh vào đáp án đúng
Câu 1 : Tích của 5 và 7 là:                                      A. 35                 B.36                     C. 45                    D.25
Câu 2: 4 x 3 được viết thành tổng là:                 
  A. 4 + 3            B. 3 + 4                    C. 4 + 4 + 4                D. 3 + 3 + 3 + 3
Câu 3: 6 kg x  4=                                                     A. 42 kg                B. 24kg                  C. 26 kg                   D. 28 kg
Câu 4: 6 x 2 + 15 =   ……;                                      A. 26                   B. 25                   C. 27                    D. 23
Câu 5: Bạn Nam cho cúo một só quả cam,  bạn cho bạn Hoa 5 quả cam, bạn Hùng 9 quả cam, bạn Lan 7 quả cam, bạn Tùng 8 quả cam và còn thừa 2 cái. Hỏi bạn Nam lúc dầu có bao nhiêu quả cam?  
A. 13 quả cam            B. 33 quả cam           C. 32 quả cam                 D. 31 quả cam
Câu 6: 5 x 9 + 5 được viết thành phép nhân là:   A. 5 x 8                       B. 8 x 5                      C. 5 x 10                         D. 10 x 5
II. Phần tự luận
Bài 1: Ghi kết quả tính
3 x 8 =       4 x 6 =       5 x 7 =        3 x 5 =       2 x 9 =         5 x 4 =       3 x 6 =        4 x 10 =
Bài 2. Tính:                      a) 3 x 6 + 12 =                  b) 4 x 7 + 38 =                               c)  3 x 8 – 24 =                             
Bài 3. Học sinh lớp 2A ngồi học thành 9 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn
Bài 4. Tìm 2 số sao cho tổng của 2 số đó cũng bằng tích của chúng.( chỉ cần viết 2 số và 2 phép tính của 2 số đó)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2020
MÔN TOÁN
ÔN TẬP 
I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào đáp án đúng:
Câu 1: Phép nhân 8 x 3 được viết thành phép cộng là:
A. 8 + 8 + 8               B. 3 + 3 + 3 +3 + 3 + 3 + 3 + 3                         C.  3 + 3 + 3  
Câu 2:  8 được lấy 4 lần là:                                 
 A. 8 x 4                B. 4 x 8              C.  8 + 4               D. 8 - 4
Câu 3: Tích của 4 và 7 là:           A. 4 x 7                 B. 4 + 5               C . 7 + 4           D. 7 x 4
Câu 4: 8 giờ tối còn gọi là: 
A. 20 giờ             B. 19 giờ              C. 21 giờ          D. 22 giờ
Câu 5: Ngày 18 tháng ba vào ngày thứ tư. Thứ  sáu tuần trước là ngày:
A. ngày 11 tháng 3         B. ngày 12 tháng 3          C. ngày 15 tháng 3      D. Ngày 15 tháng 3
Câu 6: 5 x 4 + 3 x 5 được viết thành phép nhân là:
A.  8 x 5                                 B. 7 x 5                             C. 5 x 7                         D. 5 x 8            
II. Phần tự luận ( làm vào vở linh hoạt chiều bài  2, 3, 4 )
Bài 1 : Ghi kết quả tính
3 x 5 =          4 x 9 =        2 x 7 =       4 x 5 =      5 x 7 =         4 x 6 =          3 x 8 =      5 x 10 =
Bài 2: Tính:
 1. x 8 – 15 =..............   3 x 6 + 34 = ...........     3 x 7 – 16 =...........   3 x 8 + 28 =................
Bài 3: Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 9 con gà có bao nhiêu chân?
Bài 4: Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi ghi kết quả
a) 3 x 2 + 3 x 4 =                                                       b) 2 x 5 + 2 x 2 =
Bài 5: Tìm tích của 5 và số lớn nhất có 1 chữ số.
III. CHÍNH  TẢ :                                                       Người bạn nhỏ
Trong những con chim rừng, Lan thích nhất con nộc thua. Có hôm Lan dậy thật sớm, ra suối lấy nước, chưa có con chim nào ra khỏi tổ. Thế mà con nộc thua đã hót ở trên cành. Có những hôm trời mưa gió rất to, những con chim khác đi trú mưa hết. Nhưng con nộc thua vẫn bay đi kiếm mồi hoặc đậu trên cành cao hót một mình. Trong rừng chỉ nghe có tiếng mưa và tiếng con chim chịu thương, chịu khó ấy hót mà thôi. Thành ra, có hôm  Lan đi học một mình mà cũng thấy vui như có bạn đi cùng.
 Bài 1:   a) Điền vào chỗ trống ch hay tr
- ....ong trắng, thanh ……….a, kiểm …….....a,……...a mẹ, bên ……..ên, phía...ước, bắt…….ước,........e đậy, cây ……..e.
b) Điền vào chỗ trống
- (da/ ra/ gia): ……...dẻ, cặp ………...., ………....đình, quốc ………......, đi …………....
- (rò/ dò/ giò): ..............rỉ, ..................lụa, ...................la
- (reo/ gieo): ...................hò, ......................hạt, .........................mầm
Bài 3. Thay cụm từ “khi nào” trong các câu hỏi dưới đây bằng cụm từ khác (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ...) 
a) Khi nào trường bạn đi học lại? ……………………………………………………………………………………………..…….
b) Khi nào bạn làm bài tạp nộp cho cô? ……………………………………………………………………………………..……..
c) Bạn làm bài tập này khi nào? ……………………………………………………………………………………………….……..
Bài 4: Trả lời các câu hỏi sau.  ( liên quan đến dịch covid 19 )
a) Em thấy sân trường vui nhất khi nào? ……………………………………………………………………………………………...
b) Em bắt đầu đi học khi nào? …………………………………………………………………………………………………………
c) Khi nào em được đi học? …………………………………………………………………………………………………………...
IV.  Tập làm văn: Ôn luyện
1/ Viết đoạn văn miêu tả loài chim mà em thich
Gợi ý: a. Chim đó là chim gì? Nuôi hay em thấy?
            b. Hình dáng , lông, cánh, mỏ, mắt, chân?
            c. Em đối với chim như thế nào?
Thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2020
MÔN TOÁN
ÔN TẬP
TỰ LUẬN : 1 Điền số vào ô trống:
Thừa số 3 3 3 4 4 4 3 5
Thừa số 7 9 5 3 7 5 8 6
Tích                
2. Tính:         a) 3 x 6 + 12 = ……………                     b) 4 x 7 + 38 = …………..                     c)  3 x 8 – 24 = ...........                            
3. Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống
- Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: …………………………………………………………………………………………………………………………….....................
- Khi nhân 3 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Khi nhân 4 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Khi nhân 5 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: …………………………………………………………………………………………………………………..……………………
- Khi nhân 3 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
- Khi nhân 4 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Khi nhân 5 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Các cặp số có 1 chữ số có tích bằng 12 là: ……………………………..……………………….......................................................
- Các cặp số có 1 chữ số có tích bằng 24 là: ………………………………………………………......................................................
4. Học sinh lớp 2F ngồi học thành 9 nhóm, mỗi nhóm có 5 bạn. Hỏi lớp 2F có bao nhiêu bạn
5. Giờ tập thẻ dục, học sinh lớp 2E chia thành 4 hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Ngoài ra có 5 bạn đau chân phải ngồi trong lớp . ( lưu ý đọc kĩ đề và thực hiên theo câu hỏi )
 Hỏi : a) Lớp 2E có bao nhiêu bạn đang tập thể dục?
           b) Lớp 2E có tất cả bao nhiêu học sinh?
6. Tìm 2 số sao cho tổng của 2 số đó cũng bằng tích của chúng.
CHÍNH TẢ :                                                            Người bạn nhỏ
    Trong những con chim rừng, Lan thích nhất con nộc thua. Có hôm Lan dậy thật sớm, ra suối lấy nước, chưa có con chim nào ra khỏi tổ. Thế mà con nộc thua đã hót ở trên cành. Có những hôm trời mưa gió rất to, những con chim khác đi trú mưa hết. Nhưng con nộc thua vẫn bay đi kiếm mồi hoặc đậu trên cành cao hót một mình. Trong rừng chỉ nghe có tiếng mưa và tiếng con chim chịu thương, chịu khó ấy hót mà thôi. Thành ra, có hôm  Lan đi học một mình mà cũng thấy vui như có bạn đi cùng.
* Nộc thua : loài chim rừng nhỏ, lông màu xanh, hót hay.
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng vào tờ photo.
1. Bạn Lan sống và học tập ở vùng nào ?
a - Vùng nông thôn                                           b - Vùng thành phố                                                c - Vùng rừng núi 
2.Chi tiết nào cho thấy nộc thua là con chim “ chịu thương, chịu khó ” ?
a - Dậy sớm, bay khỏi tổ để ra suối uống nước                                                   b - Dậy sớm đi kiếm mồi hoặc hót trên cành cao
c - Dậy sớm hót vang, trong lúc trời mưa rất to
3. Khi trời mưa gió, Lan nghe thấy những âm thanh gì trong rừng ?
a - Tiếng mưa rơi, tiếng suối reo vui                                                                   b - Tiếng mưa rơi, tiếng nộc thua hót
c - Tiếng suối reo, tiếng nộc thua hót  
( 4 ). Vì sao trong những con chim rừng, Lan thích nhất nộc thua ?
a - Vì nộc thua hót hay và chịu thương, chịu khó                                                b - Vì nộc thua hót hay và luôn cùng Lan đi học
c - Vì nộc thua hay hót trên con đường Lan đi học
5. Khoanh tròn vào chữ cái trước thành ngữ, tục ngữ chỉ thời tiết:
a. Non xanh nước biếc.                      b. Mưa thuận gió hòa.                     c. Chớp bể mưa nguồn.                     d. Thẳng cánh cò bay.
e.Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.                                                   g. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
6. Nối thành ngữ ở bên trái với lời giải nghĩa thích hợp ở bên phải
1. Nắng  như thiêu như đốt.                   a. chỉ cơn rét tê buốt như dao cắt vào da thịt.
2. Chớp bể mưa nguồn.                         b. rất nóng và khó chịu
3. Cắt da cắt thịt.                                  c.chớp ở ngoài bể (biển), mưa ở trên nguồn (rừng)
7. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các thành ngữ sau:(Từ cần điền: nâng, cháu, hiền, kính)
– Thương con quý ….                                           – Trên … dưới nhường.
– Chị ngã em … .                                                 – Con … cháu thảo.
Luyện Từ Và Câu
Ôn tập
1. Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống?
Cô Mây suốt ngày bay nhởn nhơ, rong chơi [__] Gặp chị Gió, cô gọi:
Chị Gió đi đâu mà vội thế [__]
– Tôi đang đi rủ các bạn Mây ở khắp nơi về làm mưa đây [__] Cô có muốn làm mưa không [__]
– Làm mưa để làm gì hả chị [__]
– Làm mưa cho cây cối tốt tươi, cho lúa to bông, cho khoai to củ
(Theo Nhược Thuỷ)
2.Đặt 1 câu có sử dụng dấu chấm, 1 câu có sử dụng dấu chấm than.
TẬP LÀM VĂN
Ôn tập

3. Vật nuôi gồm gia súc (thú nuôi trong gia đình) như trâu, … và gia cầm (chim nuôi trong gia đình) như gà, vịt, …
Em hãy kể thêm một số vật nuôi khác.
Em hãy viết một đoạn văn ngắn tả con ngan.
Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2020
Môn Toán
Ôn tập
I, Trắc nghiệm.
Khoanh vào chữ cái đặt trước các câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Trong phép tính 9 x 5, số 45 được gọi là:    A, Thừa số     B, Số hạng         C, Tổng                   D, Tích
Câu 2. Kết quả của phép tính: 5 X 9 là:       A, 35                        B, 40                      C, 45                                       D, 50
Câu 3. Mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi 10 nhóm như thế có bao nhiêu học sinh?
A, 20 học sinh                              B, 14 học sinh                                C, 30 học sinh                                                 D, 40 học sinh
Câu 4: Chuyển tổng 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + thành tích là:
A, 4 x 8                                           B, 8 x 4                                             C, 4 x 9                                                                 D, 9 x 4
Câu 5. Cho dãy số 2; 4; 8; 10; 12…..số tiếp theo của số này là: 
A, 12                                                B, 21                                               C,15                                                                D, 14
Câu 6. Cho dãy phép tính 5 x……. + 50 = 105. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A, 8                                                            B, 9                                          C, 7                                                                   D, 6
II. Tự luận.    Bài 1. Tính:
a, 3 x 7 + 17 = …………………….                                                                      2 x5 x 2  = ……………………..
c, 4 x 9 - 12 = ……………………..                                                                     d, 3 x 2 x 4    = ……………………..
Bài 2: Số?
    3 x ……. = 12                               ……x 2 = 19                                4 x ….. = 16                           ……x 5 = 35
    ….x 10 = 20                                  3 x ……=18                                  5 x ……= 20                         3 x ….. = 27
Bài 3. Không tính kết quả, hãy điền dấu “>,<” hoặc “=” thích hợp vào ô trống:
a, 4 x 5  …….   4 + 4 + 4 + 4 +4                                                              b)   6 + 6 +  6 + 6    …….   6 x 4
c) 3 + 3 + 3 +3    ……..  3 x 3                                                                      d)  5 x 3     ……   5 + 5 + 5 +5
Bài 4: Có 8 lọ hoa, mỗi lọ cắm 4 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?
Bài 5. Tính nhanh: 14 + 13 + 26 + 27
TIẾNG VIỆT
Mùa xuân bên bờ sông Lương
     Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. Mùa xuân đã điểm các chùm hoa đỏ mọng lên những cành cây gạo chót vót giữa trời và trải màu lúa non sáng dịu lên khắp mặt đất mới cách ít ngày còn trần trụi, đen xám. Trên những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn, các vòm cây quanh năm xanh um đã dần dần chuyển màu lốm đốm như được rắc thêm một lớp bụi phấn hung hung vàng. Các vườn nhãn, vườn vải đang trổ hoa. Và hai bên ven con sông nước êm đềm trong mát, không một tấc đất nào bỏ hở. Ngay dưới lòng sông, từ sát mặt nước trở lên, những luống ngô, đỗ, lạc, khoai, cà… chen nhau xanh rờn phủ kín các bãi cát mùa này phơi cạn.
I. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1. Mùa xuân đã điểm các chùm hoa đỏ mọng lên những đâu ?
a- Những cành cây gạo cao chót vót giữa trời
b- Những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn
c- Những vòm cây quanh năm luôn xanh um
2. Trên bãi đất phù sa, vòm cây như được rắc thêm lớp bụi phấn thế nào ?
a- Mịn hồng mơn mởn                                b- Hung hung vàng                                                c- Màu vàng dịu
3. Những loại cây nào phủ định kín bãi cát dưới lòng sông cạn ?
a- Ngô, đỗ, lạc, vải, khoai                           b- Ngô, đỗ, lạc, vải, nhãn                                       c- Ngô, đỗ, lạc, khoai, cà
(4). Những màu sắc nào xuất hiện bên bờ sông Lương khi mùa xuân đến ?
a- Đỏ, đen, hồng, xanh                                b- Đỏ, hồng, xanh, vàng                                          c- Đỏ, hồng, xanh, đen
II- Bài tập
1. a) Điền l hoặc n vào chỗ trống và chép lại khổ thơ sau của Nguyễn Duy vào vở ô li :
Đồng chiêm phả…..ắng….ên không,
Cánh cò dẫn gió qua thung ….úa vàng.
Gió …âng tiếng hát chói chang,
…ong…anh….ưỡi hái ….iếm ngang chân trời.
b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã lên chữ in đậm và chép lại từ ngữ đúng :
- lí le/…………                    - số le/…………..              - loang /………..                   - vốn/………….
2. Đọc bài ca dao để điền vào ô trống tên tháng ( cột A ) , tên hoạt động hoặc công việc nhà nông thường làm ( cột B )
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà
Tháng ba thì đậu đã già
Ta đi ta hái về nhà phơi khô
Tháng tư đi tậu trâu bò
Để ta sắm sửa làm mùa tháng năm
Chờ cho lúa có đòng đòng
Bấy giờ ta sẽ trả công cho người
Bao giờ cho đến tháng mười
Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta
Gặt hái ta đem về nhà
Phơi khô quạt sạch ấy là xong công.
A
Tháng
B
Hoạt động, công việc nhà nông thường làm
………………. Ăn chơi (VD : Tham gia lễ hội, đi lễ chùa… )
………………. Trồng đậu, trồng khoai, trồng cà
Ba ………………………………………………..
…………………………………………………
………………. Sắm sửa( chuẩn bị )làm mùa ( làm ruộng trồng lúa)
Mười …………………………………………………..
Luyện Từ Và Câu
Ôn tập
3. Trả lời các câu hỏi sau
(1) Khi nào trẻ em được đón Tết Trung thu ?
 (2) Cô giáo thường khen em khi nào ?
 (3) Ở nhà, em vui nhất khi nào ?
CHÍNH TẢ:   “ Mùa xuân bên bờ sông Lương” ( Từ Tuy rét vẫn kéo dài …….. hung hung vàng )
Tập làm vân
Ôn tập
Viết văn vào vở  về mùa hè có sử dụng hình ảnh so sánh.
( Gợi ý: Các em có thể viết về hình ảnh ông mặt trời được so sánh với quả cầu lửa…..) ( Làm vở  linh hoạt chiều )
Thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2020
To¸n
TỰ LUẬN: Bµi 1: TÝnh:
3 x 4 =
4 x 6 =
2 x 7 =
5 x 3 =
5 x 2 =
4 x 4 =
5 x 6 =
3 x 7 =
3 x 3 =
4 x 2 =
3 x 9 =
4 x 8 =
2 x 9 =
5 x 6 =
5 x 5 =
5 x 4 =
2 x 6 =
5 x 7 =
3 x 6 =
5 x 9 =
2 x 4 =
4 x 9 =
2 x 10 =
5 x 10 =
2 x 8 =
 Bµi 2:TÝnh vµ viÕt phÐp tÝnh theo mÉu:
a, 4cm x 2 + 4cm x 3
   = 8cm    +  12cm
   = 20cm
b, 4cm x 5 + 4cm x 2
   = …………………..
   = …………………..
c, 4cm x 7 -  4cm x 2
   = …………………..
   = …………………..
d, 4cm x (3 + 2)
   =  4cm x 5
   = …………………..
e, 4cm x (5 + 2)
   =  …………………
   = …………………..
g, 4cm x (7 -  2)
   =  …………………
   = …………………..
*Ghi nhí: NÕu d·y tÝnh cã dÊu ngoÆc ®¬n ( ) ta lµm phÐp tÝnh trong ngoÆc tr­íc.
Bµi 3:TÝnh
5 x 6 + 18 = 4 x 9 - 18 = 5 + 5 x 7  =

Bµi 4:
a, Mçi bµn cã 5 ng­êi ¨n. Hái 9 bµn nh­ thÕ cã bao nhiªu ng­êi ¨n? b, Mçi chai dÇu ®ùng ®­îc 3l. Hái 7 chai nh­ thÕ cã bao nhiªu lÝt dÇu?
Bµi 5:
a, T×m hai sè cã tæng lµ 11 vµ tÝch lµ 30 b, T×m hai sè cã tÝch lµ 24 vµ hiÖu lµ 5
Bµi 6: ViÕt tiÕp 3 sè n÷a:         a, 12, 15, 18, , ., .,30.                                    b, 24, 21, 18,, .,., 6.
Bµi 7: §iÒn dÊu + , - , x vµo chç chÊm thÝch hîp
4.4..4 = 4
4.4..4 = 4
4.4..4 = 12
4.4..4 = 12
4.4..4 = 20
4.4..4 = 20
Bµi 8: §Æt tªn råi tÝnh ®é dµi mçi ®­êng gÊp khóc sau:                                                 3dm
a)            2cm                                                              b)                                                                              4dm
                                      2cm                    2cm                      
                                                                       2cm                               7dm
Tiếng việt
Loài chim cheo cheo
Cheo cheo lµ loµi thó nhót nh¸t, sèng trong rõng. Chóng cã l«ng mµu n©u sÉm nh­­ l¸ bµng kh«, ph¶i tinh m¾t míi thÊy ®­­îc. Cheo cheo ®i ¨n c¶ ngµy lÉn ®ªm. Vµo tuÇn tr¨ng s¸ng, chóng ®i ¨n lóc tr¨ng s¾p mäc, ch©n ®¹p trªn l¸ kh« xµo x¹c. Khi kiÕm ¨n, cheo cheo dòi mòi xuèng ®Êt ®Ó ®µo giun hoÆc mÇm m¨ng, v× vËy mòi kh«ng ®¸nh h¬i ®­­îc. §· thÕ, tai cheo cheo l¹i côp xuèng, nªn kh«ng thÝnh. Khi cã ®éng, chóng kh«ng ch¹y ngay mµ cßn dõng l¹i vÓnh tai lªn ®Ó nghe, thÊy nguy hiÓm thùc sù míi lß dß ch¹y.
khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
I. TRÁC NGHIỆM
1. Cheo cheo lµ loµi thó thÕ nµo?
a.Hung d÷                                             b. Kh«n ngoan                                                    c. Nhót nh¸t

2. Cheo cheo cã mµu l«ng nh­­ thÕ nµo?
a. Mµu n©u sÉm nh­­ l¸ bµng kh«.                        b. Mµu l¸ bµng xanh t­­¬i.                                         c. Mµu vµng nh¹t.
3. Cheo cheo ®i ¨n vµo thêi gian nµo?
a. Ban ngµy                                                     b. Nh÷ng ®ªm tr¨ng s¸ng                                             c. C¶ ngµy lÉn ®ªm.
4. Trong c©u: Cheo cheo lµ loµi thó nhót nh¸t, sèng trong rõng. Tõ ng÷ nµo tr¶ lêi c©u hái Con g×?
a. Cheo cheo                                              b. Loµi thó                                                c. Sèng trong rõng
5. Bé phËn in ®Ëm trong c©u: Tai cheo cheo kh«ng thÝnh. Tr¶ lêi cho c©u hái nµo?
a. lµm g×?                                                          b. lµ g×?                                                   c. thÕ nµo?
 1. Trong c©u: Cheo cheo lµ loµi thó nhót nh¸t, sèng trong rõng. Tõ nhót nh¸t lµ tõ chØ g×?
a. ho¹t ®éng                                                                b. ®Æc ®iÓm                                                         c. sù vËt


LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ôn tập
1. §Æt c©u hái cho bé phËn c©u được in đậm
a, Cheo cheo dòi mòi xuèng ®Êt ®Ó ®µo giun.
b. Vµo tuÇn tr¨ng s¸ng Cheo cheo l¹i ®i kiÕm ¨n.
2. §iÒn dÊu c©u thÝch hîp vµo « trèng:
B¸c T¸m xoa ®Çu TÝ, nãi:
 • TÝ häc kh¸ l¾m           B¸c th­­ëng cho ch¸u hép b¸nh
Quay sang Bêm           b¸c hái
 • Cßn Bêm, ch¸u häc hµnh thÕ nµo
- D¹, th­­a b¸c, ch¸u häc kh¸ gÊp ®«i em TÝ ¹.
CHÍNH TẢ: Loài chim cheo cheo ( Từ Cheo cheo lµ loµi thó nhót nh¸t …….  ®¸nh h¬i ®­­îc.
TẬP LÀM VĂN
Ôn tập

1. Viết một đoạn văn ngắn tả người thân của em.
b) Quan sát bức ảnh và trả lời câu hỏi :

(1) Tranh chụp cảnh gì ?
(2) Cây cối như thế nào? ( tươi tốt, xanh um, tuyệt đẹp,…).
(3) Sóng biển ra sao ? ( rì rào, nhấp nhô, …) . Nước biển ( trong xanh, trắng xóa, trong vắt ,….) Bầu trời trên ( trong xanh, mây trắng, xám, tim tím, …. ?
 ( Lưu ý làm bài vào vở sạch sẽ và nộp về cho cô, bạn nào làm cẩu thả bôi xóa chép lại theo yêu cầu của cô.


Thứ hai ngày 31 tháng 3 năm 2020
To¸n
Bài : Luyện tập
( Mua một quyển tập trắng làm tất cả các bài tập toán, chính tả, tập làm văn vào , khi làm nhớ ghi thứ ngày, môn, tên bài) phần Toán, Tiếng Việt, Luyện từ và câu phần trắc nghiệm làm bài giấy
Bµi 1: TÝnh:
4 x 5 + 16 =                 2 x 7 + 38 =                    3 x 9 + 13 =                 4 x 4 + 26 =
2 x 1 - 2 =                   4 x 9 - 17 =                     4 x 8 - 19  =                   1 x 3 + 97 =
Bµi 2: ViÕt tÝch thµnh tæng råi tÝnh theo mÉu:
Mẫu: 25 x 4 = 25 + 25 + 25 + 25 = 100         
 1. 15 x 6 =                                b)29 x 3 =                                               c) 16 x 5 =
Bµi 3: TÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc ABCD biÕt ®o¹n AB dµi 25cm, ®o¹n CD dµi 10cm, ®o¹n BC dµi 29cm.
Bµi 4: Sè?
Thõa sè 5 4   4 5   5
Thõa sè 4   10 9   2  
TÝch 20 16 30   40 8 25
Bµi 5: Mçi häc sinh giái ®­îc tÆng 4 quyÓn vë. Hái 9 häc sinh giái ®­îc tÆng bao nhiªu quyÓn vë?
Bµi 6: Nhµ Tó nu«i 7 con gµ. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu c¸i ch©n?
Bài 7: Viết bảng nhân 2, 3, 4,5
TiÕng ViÖt
Những con chim ngoan
     Tôi vừa đặt chân tới mép vũng nước, chợt thấy ba con chim non vừa bơi qua, còn một con mới đến bờ.
     Chim mẹ thấy tôi, khẽ ra lệnh :
-Pi..u ! Nằm xuống  !
     Ba con chim non nhất tề nằm rạp xuống bãi cỏ. Riêng con thứ tư nằm bẹp ngay xuống nước. Tôi đến cạnh chú chim ấy. Nó vẫn không nhúc nhích. Toàn thân nó ướt sũng. Thương quá, tôi nhẹ nâng chú chim đặt lên bờ. Nó vẫn nằm như chết. Tôi thử bước đi. Chim mẹ nấp đâu đó, hốt hoảng gọi bầy con :
- Cru, cru…! Nhảy lên ! Chạy đi !
      Loáng một cái, cả bốn con chim non bật dậy, vừa kêu chích chích, vừa cắm cắm cổ chạy đến với mẹ .
      “ À ra thế ! Lũ chim này thật đáng yêu biết bao ! ”.
                                                                                                                                           ( Theo N. Xla-tkốp )
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.
1. Nghe lệnh “ Nằm xuống ” của chim mẹ, con chim non thứ tư đã làm gì ?
a- Nằm bẹp ngay xuống nước                            b- Nằm rạp ở mép vũng nước                            c- Nằm rạp ngay xuống bãi cỏ
2. Nghe chim mẹ gọi “ Nhảy lên ! Chạy đi ! ” , cả bốn con chim non đã làm gì ?
a- Bật dậy, cắm cổ chạy thật nhanh đến với chim mẹ
b- Bật dậy, kêu chích chích, cắm cổ chạy đến với mẹ
c- Bật dậy, vừa hốt hoảng chạy vừa kêu chích chích
3. Vì sao tác giả nghĩ rằng “ Lũ chim này thật đáng yêu biết bao ! ” ?
a- Vì lũ chim ngoan, biết yêu thương mẹ       b- Vì lũ chim rất khôn, biết giả vờ chết      c- Vì lũ chim rất ngoan, biết nghe lời mẹ
(4). Theo em, lời khuyên nào dưới đây phù hợp với nội dung câu chuyện ?
a- Hãy lắng nghe lời nói của cha mẹ              b- Hãy yêu quý những con chim nhỏ             c- Hãy ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ
II- Bài tập về chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn ( làm vào vở ô li)
1.Điền vào chỗ trống :
a) r hoặc d, gi:   - con ……….um                  - ……...ừng xanh-                 ……...um sợ                            -…….….ừng lại
b) cổ hoặc cỗ:      - truyện…………….          -.bài ……………..                - ăn ……..………                    -hươu cao……………
2. Chọn tên loài chim thích hợp ( quạ, cuốc, cò hương, gà, sáo ) điền vào mỗi chỗ trống :
(1) Gầy như ………………    (2) Học như…………kêu           (3) Chữ như………..bới   (4)…….tắm thì ráo, ……….tắm thì mưa
3. Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi đặt dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ chấm.
   Cò là người bạn thân thiết của người nông dân….. Lúc cày cấy……. khi làm cỏ…. người nông dân luôn có cò bên cạnh .cả trong lời mẹ ru cũng có cánh cò “bay lả bay la ”
4. CHÍNH TẢ : Những con chim ngoan ( Từ tôi vừa đặt chân  ……. Toàn thân nó ướt sũng )
5. TẬP LÀM VĂN: Viết văn tả về mùa thu
Thứ Tư ngày 01 tháng 4 năm 2020
Môn Toán
Ôn tập
I, Trắc nghiệm. Khoanh vào chữ cái đặt trước các câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Trong phép tính 3 x 5, số 15 được gọi là:
A, Thừa số                            B, Số hạng                                            C, Tổng                  D, Tích
Câu 2. Kết quả của phép tính: 5 X 9 là:
A, 35                                      B, 40                                                      C, 45                                                       D, 50
Câu 3. Mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi 10 nhóm như thế có bao nhiêu học sinh?
A, 20 học sinh                               B, 14 học sinh                               C, 30 học sinh                                      D, 40 học sinh
Câu 4: Chuyển tổng 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 thành tích là:
A, 4 x 4                                        B, 4 x 5                                                         C, 4 x 6                                                     D, 6 x 4
Câu 5. Cho dãy số 2; 4; ;8…..số tiếp theo của số này là:
A, 10                                      B, 12                                                      C,14                                                       D, 16
Câu 6. Cho dãy phép tính 3 x…….+ 24 = 45. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A, 6                                         B, 7                                                         C, 18                                                      D, 19
II. Tự luận.  Bài 1. Tính:
a. 3 x 7 + 17                                    b. 2 x 5 x 2                      c. 4 x 9 – 12                                d.. 3 x 5 x 4
Bài 2: Số?
3 x ……. = 12                                ……x 2 = 19                                              4 x ….. = 16                                ……x 5 = 35
….x 10 = 20                                    3 x ……=18                                              5 x ……= 20                               3 x ….. = 27
Bài 3. Không tính kết quả, hãy điền dấu “>,<” hoặc “=” thích hợp vào ô trống:
a) 4 x 5  … 4 + 4 + 4 + 4 +4         b)   6 + 6 + 6 + 6  …..  6 x 4           c) 3 + 3 + 3 +3 …. 3 x 3        d)  5 x 3  …… 5 + 5 + 5 +5
Bài 4: Có 6 lọ hoa, mỗi lọ cắm 3 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?
Bài 6. Tính nhanh: 14 + 13+26+27
Bài 7. Viết bảng chia 2, 3 vào tập ( cần học thuộc )

TIẾNG VIỆT

Sự tích hai mùa trên đất Tây Nguyên
     Từ thuở xa xưa, khi ông bà chưa sinh ra người Xê- đăng,người Ba-na, người Gia- rai… đất rừng Tây Nguyên còn mịt mù, hỗn độn.
     Bỗng có một con rồng lửa từ đâu bay lại . Đuôi nó ở vùng núi ngọc Linh, cái đầu đã ở vùng Hồ Lắc. Con rồng cứ quần đảo phun lửa mấy tháng liền. Trời đất khô nóng như rang. Khi nó kiệt sức rơi xuống, cả một vùng đất có màu đỏ như gạch.
     Bấy giờ, lại có con rồng nước xuất hiện. Nó cũng to lớn như con rồng lửa. Miệng phun nước trắng trời. Nước phun tới đâu, cây cỏ tươi tỉnh trở lại. Nó bay mãi, bay mãi, đến cao nguyên Plây-cu, còn bao nhiêu nước trong bụng, bèn phun hết xuống thành sông suối.
     Từ đó hằng năm, hai con rồng vẫn thay phiên nhau bay đến làm mưa làm nắng thành hai mùa trên đất Tay Nguyên.
                                                                                                                              ( Phỏng theo Truyện cổ các dân tộc ít người )
I. TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.
1. Thuở xưa, đất rừng Tây Nguyên thế nào ?
a- Khô nóng như rang                               b- Mịt mù, hỗn độn                                                      c- Tối tăm, mù mịt
2. Hai con rồng đã tạo nên hai mùa gì trên đất Tây nguyên ?
a- Mùa mưa, mùa bão                            b- Mùa nắng, mùa gió                                                     c- Mùa khô, mùa mưa
3. Câu chuyện cho em biết Tây Nguyên là vùng đất thế nào ?
a- Là vùng đất đỏ, có nhiều sông suối           b- Là vùng đất đỏ khô nóng như rang            c- Là vùng đất luôn xanh tươi, mát mẻ
(4). Dòng nào dưới đây có thể dùng thay thế cho tên bài ?
a- Câu chuyện về con rồng lửa trên đất tây Nguyên
b- Câu chuyện về con rồng nước trên đất Tây Nguyên
c- Câu chuyện về hai con rồng trên đất Tây Nguyên
5/ Nối tên mùa với đặc điểm của từng mùa cho phù hợp:
 
mùa xuân học sinh bắt đầu năm học mới  
mùa hạ trăm hoa đua nở, tiết trời ấm áp  
mùa thu tiết trời lạnh giá, cây trụi lá  
mùa đông học sinh được nghỉ, mọi người được nghỉ tránh nóng bức

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN TẬP
1/ Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau vào chỗ trống:
a. Khi nào trẻ em đón tết trung thu?
b. Khi nào học sinh kết thúc năm học?
c. Em thường quét dọn nhà cửa cho mẹ khi nào?
2/ Cho các từ: gan dạ, kiên cường, ngôi nhà, xinh xắn, quét vôi, cốc chén, rửa, mưu trí. Hãy xếp các từ trên làm 3 nhóm rồi đặt tên cho mỗi nhóm đó?
3/ Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đập:
- Đàn trâu thung thăng gặm cỏ
- Mùi hương của hoa hồng thật dễ chịu
- Bác Hồ rất yêu thiếu nhi
- Thỏ là loài động vật thông minh, nhanh nhẹn
- Mẹ thường khen em khi em được điểm tốt
4/ Viết một đoạn văn về mùa xuân (học sinh làm vào vở)
5/ Viết chính tả bài :Sự tích hai mùa trên đất Tây Nguyên ( Từ thuở xa xưa ……. Màu đỏ như gạch )
Thứ năm ngày 02 tháng 4 năm 2020
Toán
Ôn luyện
Bài 1:Kết quả của phép tính: 9 + 3 + 6 =
a. 17                                             b. 18                                                 c. 11                                               d. 20
Bài 2:Cách đọc nào đúng?
a. 3 x 4 = 12 đọc là “Bốn nhân ba bằng mười hai”                                         b. 3 x 4 = 12 đọc là “Ba bốn mười hai”
                                                            c. 3 x 4 = 12 đọc là “Ba nhân bốn bằng mười hai”
Bài 3: 4  được lấy 5 lần, ta có phép nhân:             
   A.  4 x 5                                    B. 5 x 4                           c. 4 + 5                           d. 5 + 4
Bài 4: Trong phép nhân 3 x 4 = 12
a. 3 là số hạng, 4 là số hạng, 12 là tổng.                                                 
 b. 3 là thừa số, 4 là thừa số, 12 là tích.
c. 3 là thừa số, 4 tích, 12 là thừa số.                                                        
Bài 5: Mỗi con chim có 2 cái chân. Hỏi 8 con chim có bao nhiêu chân?Đáp số của bài toán là:
A. 14 chân                                     B. 10 chân                                         C. 16 con chim                            D. 16 chân
II. Tự luận ( Làm vào vở ô li)
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
37 + 35 + 18           42 + 9 + 15                   25 + 25 + 25 + 25                                  14 + 14 + 14 + 14
Bài 2: Diền dấu phép tính vào chỗ chấm:
3 ... 4 = 7                                     3... 4 = 12                                        2... 2 = 4                                               2... 2 = 4
Bài 3: Thầy giáo thưởng cho 9 bạn học sinh giỏi , mỗi bạn hai quyển vở. Hỏi thầy cần phải mua bao nhiêu quyển vở?                     Bài giải
Bài 4: Viết tiếp ba số nữa :
a, 8, 10, 12, ..., ...., ...,20.                                                                               b, 20, 18, 16,.., ...,...., 8.
Bài 5 : Thực hiện dãy tính : 2 x 4 + 19 =       9 x 2 + 29 =   6 x 2 – 5 =
Bài 6 : Bài toán  :Một ngôi sao có 5 cánh. Hỏi 2 ngôi sao có bao nhiêu cánh sao ?Thứ sáu ngày 05 tháng  4  năm 2020
MÔN: TOÁN 
Luyện tập
TỰ LUẬN: 1/ Tính nhẩm:
3 x 4 = ...............                3 x 5 = ...............                                5 x 3 = ...............                                  2 x 7 = ...............
2 x 9 = ...............                4 x 3 = ...............                                2 x 6 = ...............                                  3 x 6 = ...............
5 x 6 = ...............                5 x 8 = ...............                                5 x 4 = ...............                                  5 x 7 = ...............
3 x 8 = ...............                3 x 9 = ...............                                5 x 9 = ...............                                 4 x 9 = ...............
2/ Tính (theo mẫu)
a. 4 x 5 + 10 = 20 + 10 = 30                                                                              b. 4 x 6 + 16 = ..............................
c. 5 x 6 + 20 = ..............................                                                                     d. 5 x 9 + 55 = ..........................
e. 3 x 9 - 20 = ..........................                                                                          f. 3 x 7 - 9 = .............................
3/ Viết các số thích hợp vào ô trống
 
Thừa số 3 3 3 3 3 3
Thừa số     9 2   8
Tích 18 3     15  

4/ Lớp 2A có 9 bạn học sinh giỏi, mỗi học sinh giỏi được thưởng 4 quyển vở . Hỏi cô giáo cần mua tất cả bao nhiêu quyển vở?
5/            a. Kể tên các hình có trong hình vẽ bên.
                b. Hãy đếm số hình mỗi loại.

            


MÔN: TIẾNG VIỆT
Nhà Gấu ở trong rừng
    Cả nhà Gấu ở trong rừng. Mùa xuân, cả  nhà Gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong. Mùa thu, Gấu đi nhặt quả hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con cùng béo rung rinh, bước đi lặc lè, lặc lè. Béo đến nỗi khi mùa đông tới, suốt ba tháng rét, cả nhà Gấu đứng tránh gió trong gốc cây, không cần đi kiếm ăn, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no. Sang xuân ấm áp, cả nhà Gấu đi bẻ măng, tìm uống mật ong và đến mùa thu lại nhặt quả hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con lại béo rung rinh, chân lại nặng những mỡ, bước đi lặc lè, lặc lè …..
                                                                                                                                ( Tô Hoài )
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1. Mùa xuân, Gấu đi kiếm thức ăn gì ?
a- Măng và hạt dẻ                                                         b- Măng và mật ong                                                 c- Mật ong và hạt dẻ
2. Mùa đông, cả nhà Gấu làm gì ?
a- Đi nhặt quả hạt dẻ                                                     b- Đi tìm uống mật ong                                           c- Đứng trong gốc cây
3. Vì sao suốt ba tháng rét, Gấu không cần đi kiếm ăn mà vẫn sống ?
a- Vì Gấu có nhiều thức ăn để lưu trữ              b- Vì Gấu có hai bàn chân mỡ để mút             c- Vì Gấu có khả năng nhịn ăn rất giỏi
(4). Dòng nào dưới đây nêu đúng ý chính của bài ?
a- Tả cuộc sống quanh năm của gia đình Gấu ở trong rừng
b- Tả cuộc sống rất vui vẻ của gia đình Gấu ở trong rừng
c- Tả cuộc sống thật no đủ của gia đình Gấu ở trong rừng
5/ Nối tên mùa với đặc điểm của từng mùa trên đất nước ta:
 
mùa xuân nóng bức, có mưa rào
mùa hạ giá lạnh và khô
mùa thu tiết trời ấm, cây cối đâm chồi, nảy lộc
mùa đông gió mát, trời trong xanh

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ôn luyện
1/ Dùng cụm từ "khi nào" hoặc "tháng nào", "ngày nào" để đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới trong câu văn sau. Viết câu hỏi
a. Hồi tháng ba, lớp tôi đi thăm viện bảo tàng.
b. Tháng sáu chúng em sẽ được nghỉ hè.
c. Ngày mai chúng em sẽ đến thăm thầy cô giáo cũ
2/ Điền dấu chấm hoặc dấu chấm than vào từng ô trống trong đoạn văn sau cho phù hợp?
                Đêm đông trời rét cóng tay                Chú mèo mướp nằm lì bên bếp tro ấm, luôn miệng kêu: "Ôi, rét quá        Rét    quá         " Mẹ dậy nấu cơm và bảo: "Mướp ra đi         Để chỗ cho mẹ đun nấu nào        "
 CHÍNH TẢ : Nhà Gấu ở trong rừng  ( Từ  Cả nhà Gấu ở trong rừng ….. chân mỡ cũng đủ no  )
TẬP LÀM VĂN
Ôn luyện
3/ Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu nói về mùa hè.
Thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2020
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ôn luyện
( Mua một quyển tập trắng làm tất cả các bài tập toán, chính tả, tập làm văn vào , khi làm nhớ ghi thứ ngày, môn, tên bài) phần Toán, Tiếng Việt, Luyện từ và câu phần trắc nghiệm làm bài giấy
1/ Viết tên các loài chim theo yêu cầu sau:
a. Những loài chim có giọng hót hay: ....................................................................................................................................................
b. Những loài chim biết bắt chước tiếng nói của người : .......................................................................................................................
c. Những loài chim hay ăn quả chín trên cây:.........................................................................................................................................
2/ Chọn dấu chấm hoặc dấu phẩy để điền vào từng chỗ trống trong đoạn văn sau. Chép lại đoạn đó vào Vở Luyện :
                Cò và Vạc là hai anh em          nhưng tính nết rất khác nhau        Cò thì ngoan ngoãn       chăm chỉ học tập        sách vở sạch sẽ        luôn được thầy yêu bạn mến         Còn Vạc thì lười biếng        suốt ngày chỉ nằm ngủ.
3/ Gạch chân dưới cụm từ trả lời cho câu hỏi "ở đâu"?:
a. Chiếc áo được treo trên móc.
b. Trong vườn trường, mấy tốp học sinh đang tưới cây
c. Chúng em đi chơi ở công viên
d. Trên cành cây chim kêu ríu rít.
TẬP LÀM VĂN
Ôn luyện
4/ Viết một đoạn văn tả về một loài chim mà em thích.
5/ Viết chính tả cả bài : Voi trả nghĩa (  Từ Một lần …… ngày trước )
Tiếng Việt
Voi trả nghĩa
     Một lần, tôi gặp một voi non, bị thụt bùn dưới đầm. Tôi nhờ năm quản tượng(1) đến giúp sức, kéo nó lên bờ. Nó run run, huơ mãi vòi lên người tôi hít hơi. Nó chưa làm được việc, tôi cho nó mấy miếng đường rồi xua vào rừng.
     Vài năm sau, tôi chặt gỗ rừng làm nhà. Một buổi sáng, tôi ngạc nhiên thấy năm, sáu cây gỗ mới đốn đã được đưa về gần nơi tôi ở. Tôi ra rình, thấy hai con voi lễ mễ khiêng gỗ đến. Tôi nhận ra chú voi non ngày trước. Còn con voi lớn, chắc là mẹ nó. Đặt gỗ xuống, voi non tung vòi hít hít. Nó rống khẽ rồi tiến lên, huơ vòi trên mặt tôi. Nó nhận ra hơi quen ngày trước.
     Mấy đêm sau, đôi voi đã chuyển hết số gỗ của tôi về bản.
                                                                                                                                      ( Theo Vũ Hùng )
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1. Lần đầu, tác giả gặp voi non trong tình trạng thế nào ?
a- Bị lạc ra ngoài rừng                                        b- Bị sa xuống đầm nước                                        c- Bị thụt bùn dưới đầm
2. Tác giả nhờ ai giúp sức kéo voi non lên bờ ?
a- Nhờ dăm quản tượng                                      b- Nhờ năm quản tượng                                            c- Nhờ năm người ở bản
3. Vài năm sau, voi non cùng mẹ giúp tác giả được việc gì ?
a- Chuyển số gỗ rừng đã chặt về để tác giả làm nhà                                      b- Lấy nhiều gỗ trong rừng về giúp tác giả làm nhà
c- Khiêng năm cây gỗ mới đốn về gần nơi tác giả ở
(4). Câu chuyện ca ngợi điều gì là chủ yếu ?
a- Tình cảm của tác giả đối với voi non                                                          b- Tình nghĩa sâu nặng của chú voi non
c- Tình nghĩa sâu nặng của hai con voi
5. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau:
Mùa xuân, cả nhà gấu đi bẻ măng và uống mật. …………………………...............................................................................................
Toán
Luyện tập
Bài 1:Tính:
3 x 4 =                                      4 x 6 =                                         2 x 7 =                              5 x 3 =                                 5 x 2 =
4 x 4 =                                      5 x 6 =                                         3 x 7 =                              3 x 3 =                                 4 x 2 =
3 x 9 =                                      4 x 8 =                                         2 x 9 =                              5 x 6 =                                 5 x 5 =                                                                                                                     5 x 4 =                                      2 x 6 =                                         5 x 7 =                              3 x 6 =                                 5 x 9 =
2 x 4 =                                      4 x 9 =                                         2 x 10 =                            5 x 10 =                               2 x 8 =
 Bài 2:Tính và viết phép tính theo mẫu:
Mẫu: a) 4cm x 2 + 4cm  x  3 = 8cm    +  12cm        
                                             = 20cm
     b, 4cm  x 5 + 4cm x 2…………….         c, 4cm  x 7 -  4cm  x  2 ……………               d, 4cm  x ( 3 +  2 )  =  4cm  x  5   
     e, 4cm  x  ( 5  +  2 )  ………………………..       g, 4cm  x ( 7 -  2 ) ………………...
Bài 3:Tính
5 x 6 + 18 = ......................                                 4 x 9 - 18 =.....................                                       5 + 5 x 7  =.....................
Bài 4:  Mi bàn có 5 người ăn. Hỏi 9 bàn như thế có bao nhiêu người ăn?
Bài 5: Mi chai dầu đựng được 3l. Hỏi 7 chai như thế có bao nhiêu lít dầu?
Bài 6: Tìm hai số có tổng là 11 và tích là 30
Bài 7: Tìm hai số có tích là 24 và hiệu là 5
Bài 8:Viết tiếp 3 số tiếp theo:
a, 12, 15, 18, , ., .,30.                                                  b, 24, 21, 18,, .,., 6.
Bài 9:Điền dấu + , - , x vào chỗ chấm thích hợp
4.4..4 = 4              4.4..4 = 4            4.4..4 = 12           4.4..4 = 12            4.4..4 = 20           4.4..4 = 20
Thứ ba ngày 9  tháng 4 năm 2020
Toán
Luyện tạp
Bài 1: Tính:
4 x 5 + 16 =................                       2 x 7 + 38 =................   3 x 9 + 13 = ................      4 x 4 + 26=................
2 x 1 - 2 =...............                           4 x 9 - 17 =...............     4 x 8 - 19 = ...............         1 x 3 + 97 =...............
Bài 2: Viết tích thành tổng rồi tính theo mẫu:
Mẫu: 25 x 4 = 25 + 25 + 25 + 25 = 100                                    ;     15 x 6 =.................................................................
29 x 3 = ......................................                                               ;    16 x 5 = ................................................................
Bài 3: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết đoạn AB dài 25cm, đoạn CD dài 10cm, đoạn BC dài 29cm
Bài 6: Mỗi học sinh giỏi được tặng 4 quyển vở. Hỏi 9 học sinh giỏi được tặng bao nhiêu quyển vở?
Bài 7: Nhà Tú nuôi 7 con gà. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái chân?


TIẾNG VIỆT LÀM VÀO TỜ PHOTO
Sự tích sông hồ ở Tây Nguyên
     Ngày xưa, muông thú còn sống thành buôn làng, quanh một cái hồ lớn. Cuộc sống thật là tươi vui, đầm ấm.
     Rồi một hôm, Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ. Cảnh hồ trở nên vắng lặng. Già làng Voi tức lắm, liền bảo dân làng cùng đánh đuổi Cá Sấu.
     Trong một trận đánh, già làng Voi nhử được Cá Sấu ra xa hồ nước. Cá Sấu khát quá, cố chạy trở lại lòng hồ. Nhưng dã muộn, lúc này cả làng xúm lại, vây kín mặt hồ. Muông thú các nơi cũng kéo gỗ lát đường, băng qua bãi lầy, đến bên hồ trợ giúp. Cá Sấu không được uống nước để lấy thêm sức mạnh, nó bị già làng Voi đánh quỵ.
     Ngày nay, khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có sông hồ. Dân làng bảo : những dấu chân của già làng Voi đánh nhau với Cá Sấu tạo thành hồ. Còn những dấu vết kéo gỗ ngang dọc hóa thành sông, suối.
( Theo Truyện cổ Tây Nguyên )
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1. Già làng Voi tức giận vì điều gì ?                                                    
a- Cá Sấu đến phá cuộc sống của buôn làng                                                          b- Cá Sấu đến chiếm hồ nước của buôn làng
c- Cá Sấu đến sống ở hồ nước của buôn làng.
2. Già làng voi làm thế nào để đánh thắng Cá Sấu ?
a- Nhử Cá Sấu lên bờ hồ để dân làng dễ đánh bại                                                 b- Nhử Cá Sấu ra đến bãi lầy để dễ dàng đánh bại
c- Nhử Cá Sấu ra xa hồ nước để dễ dàng đánh bại
3. Theo dân làng, sông hồ ở Tây Nguyên do đâu mà có ?
a- Do dấu chân già làng Voi và dấu vết kéo gỗ tạo thành                                   b- Do dấu chân Cá Sấu và dấu vết trận đánh tạo thành
c- Do dấu chân dân làng và chân muông thú tạo thành
(4). Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ ý nghĩa của câu chuyện ?
a- Giải thích sự hình thành sông hồ, ca ngợi trí thông minh và quyết tâm đuổi Cá Sấu của dân làng Tây Nguyên.
b- Giải thích sự hình thành sông hồ, ca ngợi ý chí quyết tâm và lòng dũng cảm của dân làng Tây Nguyên.
c- Giải thích sự hình thành sông hồ, ca ngợi trí thông minh và tinh thần đoàn kết của dân làng Tây Nguyên.
II. Chính tả: Sự tích sông hồ ở Tây Nguyên ( Từ Ngày xưa ….. Cá Sấu ra xa hồ nước )
1. Điền vào chỗ trống :   a) r hoặc d
                …………...òng sông ;       ……………ộng mênh mông ;              bốn mùa …………..ạt…………..ào sóng nước.
b) ưt hoặc ưc:  Nhóm thanh niên l……... lưỡng ra s…….….chèo thuyền b……….lên phía trước
2. Nối ô từ ngữ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B :
A   B
(1) Cá tươi   ( a )Cá đánh bắt về để đã lâu, đã nặng mùi
(2) Cá khô   ( b )Cá được chế biến, đóng hộp để sử dụng
(3) Cá ươn   ( c )Cá con được sinh sản, đem thả vào ao hồ để nuôi
(4) Cá hộp   ( d )Cá mới đánh bắt về, còn đang sống
(5) Cá giống   ( e )Cá tươi đem phơi khô, để được nhiều ngày

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ôn luyện
3. Đặt 2 dấu phẩy vào câu thứ nhất, 1 dấu phẩy vào câu thứ hai rồi chép lại đoạn văn sau :
     Cá đi từng đàn khi thì tung tăng bơi lội khi thì lao vun vút như những con thoi. Cá nhảy cả lên thuyền lướt trên mặt sóng. Cá tràn cả lên bờ lúc mưa to, gió lớn.
TẬP LÀM VĂN
Ôn luyện
6/ Viết đoạn văn từ 5  đến  7 câu nói về con mèo
Gợi ý:
- Con vất đó là con gì? Nuôi ở đâu ( trong nhà, sở thú, nhà hàng xóm )
- Thân hình con vật như thế nào? ( mập, to, tròn, hơi gầy, béo múp míp ) Đôi mắt con vật (tròn như viên vi, hạt nhãn…. ) .Tai con vật ( nhỏ như chiếc lá non, bàn tay em bé ). Đầu con vật ( quả bóng, nắm tay em, quả cam,… )
-  Lông con vật màu gì ( nâu, đen, xám, đỏ tía,… ), chân như thế nào?
- Tình cảm của em đối với con vật?
Thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2020
Toán
Luyện tập
Bài 1: Tính:
5 x 1 - 5 =  ..............                     2 x 9 - 19 = ...............                  3 x 8 - 15 = ...............                     1 x 2 + 98 =...............
Bài 2: Viết tích thành tổng rồi tính theo mẫu:
Mẫu: 15 x 5 = 15 + 15 + 15 + 15  + 15 = 75     
a) 12 x 5  =                                                              b)    24 x 4 =                                                                     c) 14 x 6 =
Bài 3: Nhà Tú nuôi 8 con gà và 5 con chó. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái chân?
Bài 4:Tìm một số có hai chữ số biết tích hai chữ số bằng 6 và hiệu hai chữ số bằng 5?
Bài 5:Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết đoạn AB dài 25cm, đoạn CD dài 1dm6cm, đoạn BC dài 2dm9cm.
Bài 6:Cô giáo thưởng cho 8 bạn học sinh giỏi, mỗi bạn 5 quyển vở thì cô còn thừa 3 quyển vở. Hỏi cô có tất cả bao nhiêu quyển vở?
Tiếng Việt
VỆ SĨ CỦA RỪNG XANH
Đại bàng ở Trường Sơn có hai loại phổ biến: loại lông đen, mỏ vàng, chân đỏ và loại lông màu xanh cánh trả, mỏ đỏ, chân vàng.
Mỗi con đại bàng khi vỗ cánh bay lên cao nhìn như chiếc tàu lượn. Nó sài cánh rất vĩ đại, dài tới 3 mét. Và cũng phải nhờ sải cánh như vậy, nó mới có thể bốc được thân mình nặng gần ba chục cân lên bầu trời cao.
Cành đại bàng rất khỏe, bộ xương cánh tròn dài như ống sáo và trong như thủy tinh. Lông cánh đại bàng dài tới 40 phân, rất cứng. Và đôi chân thì giống như đôi móc hàng của cần cẩu, những móng vuốt nhọn của nó có thể cào bong gỗ như tước lạt giang vậy.
Cánh đại bàng vỗ vào không khí tạo nên luồng gió phát ra những tiếng vi vu, vi vút. Anh chiến sĩ gọi đó là bản nhạc giao hưởng trên bầu trời. Mặc dù có sức khỏe được các loài chim nghiêng mình cúi chào, nhưng đại bàng cũng không cậy sức khỏe của mình để bắt nạt các giống chim khác.
Hình ảnh con chim đại bàng trở thành hình tượng của lòng khát khao tự do và tinh thần  dũng cảm, đức tính hiền lành của nhân dân miền núi.
Khoanh vào chữ cái đặt  trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây :
1/Bà văn tả chim đại bàng ở vùng nào ?
a, Một cánh diều                                        b, Vùng núi Trường Sơn                                    c, VùngTây Nguyên
2/ Khi vỗ cánh bay lên cao đại bàng được tác giả so sánh với gì ?
a, Một cánh diều                                      b, Một chiếc thuyền                                            c, Một chiếc tàu lượn
 3/ Vì sao tiếng đại bàng vỗ cánh được anh chiến sĩ gọi đó là “bản nhạc giao hưởng trên bầu trời”?
a, Vì đại bàng đập cánh rất nhanh.
b, Vì cánh đại bàng vỗ vào không khí tạo nên luồng gió phát ra những tiếng vi vu, vi vút.
c, Vì đại bàng đập cánh vào nhau tạo ra tiếng kêu.
4/ Hình ảnh chim đại bàng trở thành hình tượng của điều gì?
a, Vệ sĩ của rừng xanh.                     b, Dàn nhạc giao hưởng trên bầu trời.              c, Lòng khát khao tự do và tinh thần  dũng cảm.
5/ Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để có đoạn văn nói về chim bồ câu:
     Nhà em mới nuôi một đôi chim bồ câu. Con đực có bộ lông ......................Con cái có bộ lông........................  Ngày ngày, đôi chim bồ câu........................vào vườn kiếm ăn. Chúng sống thật............................ và ........................ bên nhau.
                                                          ( màu trắng, rủ nhau, vui vẻ, màu xám, hạnh phúc) 
7 Viết chính tả: Vệ sĩ của rừng xanh ( Đại bàng ở Trường Sơn  ………  lên bầu trời cao. )
TẬP LÀM VĂN
Ôn luyện
Viết đoạn văn từ 5  đến  7 câu nói về con chó ( dựa vào gợi ý tả con mèo viết )

Thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2020
TOÁN
Ôn luyện
Bài 1: Tính:
 
5 x 1 - 5 =...............                                                                                            2 x 9 - 19 =...............    
 3 x 8 - 15 = ...............                                                                                           1 x 2 + 98 =...............
Bài 2: Viết tích thành tổng rồi tính theo mẫu:
                                Mẫu: 15 x 5 = 15 + 15 + 15 + 15  + 15 = 75    
                                16 x 5 =...........................................................................................
                                28 x 4 = .........................................................................................        
                              17 x 6 = .........................................................................................
Bài 3: Nhà Mai nuôi 4 con gà và 8 con chó. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái chân?
Bài 4:Tìm một số có hai chữ số biết tích hai chữ số bằng 6 và hiệu hai chữ số bằng 5?
Bài 5:Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết đoạn AB dài 20cm, đoạn CD dài 1dm5cm, đoạn BC dài 1dm5cm.
Bài 6:Cô giáo thưởng cho 9 bạn học sinh giỏi, mỗi bạn 4 quyển vở thì cô còn thừa 3 quyển vở. Hỏi cô có tất cả bao nhiêu quyển vở?
TIẾNG VIỆT
Hừng đông mặt biển
      Cảnh hừng đông mặt biển nguy nga, rực rỡ. Phía hai bên, những đám mây trắng hồng hầu như dựng đứng, hơi ngả về phía trước. Tất cả đều mời mọc lên đường.
      Xa xa, mấy chiếc thuyền nữa cũng đang chạy ra khơi, cánh buồm lòng vút cong thon thả. Mảnh buồm nhỏ xíu phía sau nom như một con chim đang đỗ sau lái, cổ rướn cao sắp lên tiếng hót. Nhìn từ xa, giữa cảnh mây nước long lanh, mấy chiếc thuyền lưới làm ăn nhiều khi vất vả nhưng trông cứ như những con thuyền du ngoạn.
     Gió càng lúc càng mạnh, sóng cuộn ào ào. Biển khi nổi sóng trông càng lai láng mênh mông. Thuyền chồm lên hụp xuống như nô giỡn. Sóng đập vào vòi mũi thùm thùm, chiếc thuyền tựa hồ một tay võ sĩ can trường giơ ức ra chịu đấm, vẫn lao mình tới.
( Bùi Hiển )
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1. Cảnh hừng đông mặt biển thế nào ?
a- Nguy nga, rực rỡ                                                   b- Trắng hồng, rực rỡ                                           c- Nguy nga, dựng đứng
2. Đoạn 2 ( “ Xa xa… những con thuyền du ngoạn. ” ) tả cảnh gì ?
a- Những con thuyền ra khơi làm ăn thật là vất vả.                                          b- Những con thuyền căng buồm ra khơi du ngoạn
c- Những con thuyền căng buồm ra khơi đánh cá.
3. Đoạn cuối tả chiếc thuyền vượt qua những thử thách gì trên biển ?
a- Sóng cuộn ào ào                                                 b- Sóng to, gió lớn                                                   c- Gó thổi rất mạnh
(4). Dòng nào dưới đây nêu đúng ý chính của bài văn ?
a- Cảnh hừng đông mặt biển với những cánh buồm như những cánh chim bay lượn
b- Cảnh hừng đông mặt biển với những con thuyền vượt sóng gió ra khơi đánh cá
c- Cảnh hừng đông mặt biển với những con thuyền chồm lên hụp xuống như nô giỡn.
II .Chính tả: Hừng đông mặt biển (       Cảnh hừng đông mặt biển  ….. vút cong thon thả
1. Điền vào chỗ trống :    a) tr hoặc ch
-bánh….ưng                         quả …..ứng                             sáng….ưng                                               ……ứng nhận
2. Tìm từ ngữ miêu tả thích hợp điền vào chỗ trống
M :  Nước biển xanh lơ
- Nước biển………….                                Sóng biển………….                Cát biển…………..         Bờ biển……………
3.a) Dựa vào bài Hừng đông mặt biển, trả lời câu hỏi :
(1) Vì sao sóng biển cuộn lên ào ào ?.......................................…………………………………………………………………….
(2) Vì sao con thuyền phải chồm lên hụp xuống ?...................…………………………………………………………………….
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ôn luyện
1. Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau :
Tất cả các tàu thuyền đều không ra khơi vì biển có bão lớn
2.  Viết lời đáp của em trong đoạn đối thoại sau :
- Con học bài rồi. Mẹ cho con sang nhà bạn Huy chơi có được không ạ?
- Ừ, con đi đi !
-………………………………………………………………….
Thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2020
TOÁN
Ôn luyện
Câu 1 : Tích của 3 và 2 là:                                 A. 5                                B.6                                    C. 7                                 D.8
Câu 2: 5 x 4 được viết thành tổng là:
A. 5 + 4                                      B. 4 + 5                                                C. 5 + 5 + 5+5                                           D. 4+4+4+4+4
Câu 3: 4 kg x 7 =                  A. 11 kg                             B. 28                                    C. 28 kg                                        D. 27 kg
Câu 4: 3 x 2 + 15 =……                      A. 20                                 B. 21                                    C. 22                                 D. 23

Câu 5: Bạn Nam cho 4 bạn, mỗi bạn 5 cái kẹo và còn thừa 2 cái. Hỏi bạn Nam có bao nhiêu cái kẹo?  
A. 20 cái kẹo                              B. 10 cái kẹo                                               C. 9 cái kẹo                                               D. 22 cái kẹo
Câu 6: 2 x 3 + 2 được viết thành phép nhân là:                 A. 2 + 3                  B. 2x3                   C. 2 x 4                        D. 2 x 5
II. Phần tự luận
Bài 1: Ghi kết quả tính
3 x 8 =                                                 4 x 6 =                                                   5 x 7 =                                                    3 x 5 =
2 x 9 =                                                 5 x 4 =                                                   3 x 6 =                                                   4 x 10 =
Bài 2. Tính:
a) 3 x 6 + 15 = ……………                          b) 4 x 7 + 36 = …………..                                            c)  3 x 8 – 25 = ...........                             
Bài 3. Học sinh lớp 2B ngồi học thành10 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu bạn
Bài 4. Tìm 2 số sao cho tổng của 2 số đó cũng bằng tích của chúng.( chỉ cần viết 2 số và 2 phép tính của 2 số đó)
Tập làm văn
Trả lời câu hỏi
4. Quan sát bức ảnh Hồ Gươm và trả lời câu hỏi :

a) Tranh vẽ cảnh gì? Hồ Gươm ở đâu
b) Giữa hồ có Tháp Rùa trông thế nào ?
c) Mặt nước hồ ra sao ? Quanh hồ có những gì ?
d) Em có suy nghĩ gì ?.
 

  Thông tin chi tiết

Tên file:
đề ôn khối 2
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu
Gửi lên:
31/03/2020 18:35
Cập nhật:
31/03/2020 18:35
Người gửi:
thbensuc
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
751.07 KB
Xem:
681
Tải về:
9
  Tải về
Từ site Trường Tiểu học Bến Súc:

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm tài nguyên

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
 •   Đang truy cập 10
 •   Máy chủ tìm kiếm 1
 •   Khách viếng thăm 9
 
 •   Hôm nay 74
 •   Tháng hiện tại 39,118
 •   Tổng lượt truy cập 1,466,170
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?